+1

Các mẹo nhỏ trong Laravel có thể bạn chưa biết. (Part 4)

1. WhereX

Thay vì viết

User::where('company_id', 1)->get();

Bạn có thể viết

User::whereCompanyId(1)->get();

2. WhereXAndY

Thay vì viết

User::where('company_id', 1)->where('active', true)->get();

Bạn có thể viết

User::whereCompanyIdAndActive(1, true)->get();

3. WhereXOrY

Thay vì viết

User::where('company_id', 1)->orWhere('active', true)->get();

Bạn có thể viết

User::whereCompanyIdOrActive(1, true)->get();

4. And so on: whereXAndYAndZ, whereXAndYOrZ

Thay vì viết

User::where('company_id', 1)->where('active', true)->where('deleted_at', null)->get();
User::where('company_id', 1)->where('active', true)->orWhere('deleted_at', null)->get();

Bạn có thể viết

User::whereCompanyIdAndActiveAndDeletedAt(1, true, null)->get();
User::whereCompanyIdAndActiveOrDeletedAt(1, true, null)->get();

Bạn có thể kết hợp vô hạn các điều kiện như trên, nhưng cần chú ý khi kết hợp các điều kiện để lấy đúng kết quả mong muốn.

5. Kết hợp nhiều điều kiện truy vấn

Điều kiện mong muốn:

WHERE (`company_id` = 1 OR `company_id` = 2) AND (`active` = 1 OR `deleted_at` IS NULL)

Câu lệnh sai:

$user = User::where('company_id', 1)->orWhere('company_id', 2)
  ->where('active', 1)->orWhere('deleted_at', null);

Câu lệnh đúng

$user = User::where(function ($query) {
  $query->where('company_id', 1)->orWhere('company_id', 2);
})->where(function ($query) {
  $query->where('active', 1)->orWhere('deleted_at', null);
});
// hoặc viết gọn hơn
$user = User::where(function ($query) {
  $query->whereCompanyIdOrCompanyId(1, 2);
})->where(function ($query) {
  $query->whereActiveOrDeletedAt(1, null);
});

6. dd() kết quả truy vấn

Thay vì viết

$user = User::where('company_id', 1)->first();
dd($user)

Bạn có thể viết:

$user = User::where('company_id', 1)->first()->dd();

7. $exists và $wasRecentlyCreated

$user = new User;
$user->name = 'Viblo';

// kiểm tra $user có tồn tại trong DB không
$user->exists; // false
// kiểm tra $user có phải vừa được tạo trong request hiện tại không?
$user->wasRecentlyCreated; //false

$user->save();

$user->exists; // true
$user->wasRecentlyCreated; // true
$user = User::find(1);

$user->exists; // true
$user->wasRecentlyCreated; //false

8. isDirty(), isClean() và wasChanged()

$user = User::create([
  'name' => 'Viblo',
  'age' => 3
]);

$user->name = 'Mr. Ken';

// kiểm tra xem $user có bị thay đổi kể từ khi lấy ra không?
$user->isDirty(); // true
$user->isDirty('name'); // true
$user->isDirty('age'); // false

// kiểm tra xem $user còn nguyên vẹn kể từ khi lấy ra không (ngược lại với isDirty)?
$user->isClean(); // false
$user->isClean('name'); // false
$user->isClean('age'); // true

$user->save();

$user->isDirty(); // false
$user->isClean(); // true
$user = User::create([
  'name' => 'Viblo',
  'age' => 3
]);

$user->name = 'Mr. Ken';

// kiểm tra xem $user có bị thay đổi trong lần save gần nhất không?
$user->wasChanged(); // false

$user->save();

$user->wasChanged(); // true
$user->wasChanged('name'); // true
$user->wasChanged('age'); // false

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.