+2

Các mẹo nhỏ trong Laravel có thể bạn chưa biết. (Part 3)

1. Form validation - Chỉ bắt lỗi đầu tiên

Mặc định, Laravel Validation sẽ trả về một mảng các chứa tất cả các lỗi (nếu có). Nếu chỉ muốn validation dừng lại ngay khi gặp lỗi đầu tiên, hãy sử dụng rule bail:

$request->validate([
  'title' => 'bail|required|unique:posts|max:255',
  'body' => 'required',
]);

2. Hạn chế update field

Nếu bạn có một field chỉ muốn đặt giá trị một lần, không cho phép update, bạn có thể đặt hạn chế vào Model bằng cách sử dụng mẹo sau:

class User extends Model
{
  public function setEmailAttribute($value)
  {
    if ($this->email) {
      return;
    }

    $this->attributes['email'] = $value;
  }
}

3. Chuẩn bị dữ liệu cho Form validation

Nếu bạn muốn sửa đổi dữ liệu input trước khi validation, có một method là prepareForValidation trong class FormRequest hỗ trợ điều này:

use Illuminate\Support\Str;

protected function prepareForValidation()
{
  $this->merge([
    'slug' => Str::slug($this->title),
  ]);
}

4. So sánh ngày với Carbon

Nếu bạn có một bảng events với các trường start_date và end_date, và bạn muốn kiểm tra xem có event nào diễn ra vào ngày hôm nay không:

$startOfDay = now()->startOfDay();

Event::whereDate('start_date', '>=', $startOfDay)
  ->whereDate('end_date', '<=', $startOfDay)
  ->get();

5. Nhóm theo chữ cái đầu tiên

Bạn có thể nhóm dữ liệu Eloquent theo các điều kiện tuỳ ý, đây là ví dụ nhóm theo chữ cái đầu tiên của tên người dùng.

$users = User::all()->groupBy(function($item) {
  return $item->name[0];
});

6. SoftDeletes và Query Builder

Chú ý rằng SoftDeletes chỉ hoạt động với Eloquent, không hoạt động với Query Builder .

// Loại trừ các bản ghi bị soft delete
$users = User::all();

// KHÔNG loại trừ các bản ghi bị soft delete
$users = DB::table('users')->get();

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.