+3

Các mẹo nhỏ trong Laravel có thể bạn chưa biết. (Part 1)

Laravel là một trong những Framework PHP phổ biến hiện nay, với sự hỗ trợ tuyệt vời cho hầu hết yêu cầu của lập trình viên. Tuy nhiên, bên cạnh những tính năng được viết trong documents thì Laravel còn khá nhiều tính năng ẩn. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẽ những mẹo về Laravel mà mình sưu tầm được.

1. Invokable Controllers

Nếu muốn tạo một controller chỉ có một action duy nhất, chúng ta có thể sử dụng phương thức __invoke và command để tạo invokable controller.

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class ProfileController extends Controller
{
  /**
   * Handle the incoming request.
   */
  public function __invoke($id)
  {
    return view('user.profile', ['user' => User::findOrFail($id)]);
  }
}

Route:

Route::get('user/{id}', 'ProfileController');

Artisan command:

php artisan make:controller ProfileController --invokable

2. OrderBy trong Eloquent relationships

Chúng ta có thể sửa dụng OrderBy trong Eloquent relationships để sắp xếp kết quả của relationships.

public function posts()
{
	return $this->hasMany(Post::class)->orderBy('updated_at');
}

3. Thứ tự migrations

Trong trường hợp muốn sắp xếp lại thứ tự chạy của migrations, chúng ta chỉ cần đổi tên file migrations theo thứ tự mong muốn. Migrations sẽ chạy theo thứ tự bảng chữ cái.

2014_10_11_000000_create_posts_table.php
2014_10_12_000000_create_users_table.php
2014_10_12_000000_create_users_table.php
2019_10_23_000000_create_posts_table.php

4. Route group trong group

Trong routes, chúng ta có thể sửa dụng group trong group để nhóm các routes một cách linh hoạt hơn.

Route::group(['prefix' => 'account', 'as' => 'account.'], function() {
	Route::get('login', 'AccountController@login');
	Route::get('register', 'AccountController@register');

	Route::group(['middleware' => 'auth'], function() {
		Route::get('edit', 'AccountController@edit');
	});
});

5. Artisan command help

Hiển thị thông tin về artisan command

php artisan make:model --help
Description:
 Create a new Eloquent model class

Usage:
 make:model [options] [--] <name>

Arguments:
 name         The name of the class

Options:
 -a, --all       Generate a migration, factory, and resource controller for the model
 -c, --controller   Create a new controller for the model
 -f, --factory     Create a new factory for the model
   --force      Create the class even if the model already exists
 -m, --migration    Create a new migration file for the model
 -p, --pivot      Indicates if the generated model should be a custom intermediate table model
 -r, --resource    Indicates if the generated controller should be a resource controller
 -h, --help      Display this help message
 -q, --quiet      Do not output any message
 -V, --version     Display this application version
   --ansi      Force ANSI output
   --no-ansi     Disable ANSI output
 -n, --no-interaction Do not ask any interactive question
   --env[=ENV]    The environment the command should run under
 -v|vv|vvv, --verbose Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

6. Default timestamp

Khi tạo migrations, bạn có thể sử dụng useCurrent() với kiểu timestamps() để đặt CURRENT_TIMESTAMP là giá trị mặc định.

$table->timestamp('read_at')->useCurrent();

7. Thiết lập giá trị mặc định khi tạo record qua Model với Observers

php artisan make:observer PostObserver
<?php

namespace App\Observers;

use App\Models\Post;

class PostObserver
{
  public function creating(Post $post)
  {
    $post->user_id = auth()->id();
  }
}

8. Kiểm tra phiên bản Laravel đang sử dụng

php artisan --version

9. Testing email với laravel.log

Thay đổi config trong file .env

MAIL_DRIVER=log

Khi đó, các email sẽ được lưu trong file storage/logs/laravel.log

10. Auth::routes có gì?

Auth::routes() được định nghĩa trong file /vendor/laravel/framework/src/illuminate/Routing/Router.php Dưới đây là Auth::routes() của Laravel 6.3.0

/**
 * Register the typical authentication routes for an application.
 *
 * @param array $options
 * @return void
 */
public function auth(array $options = [])
{
  // Authentication Routes...
  $this->get('login', 'Auth\LoginController@showLoginForm')->name('login');
  $this->post('login', 'Auth\LoginController@login');
  $this->post('logout', 'Auth\LoginController@logout')->name('logout');

  // Registration Routes...
  if ($options['register'] ?? true) {
    $this->get('register', 'Auth\RegisterController@showRegistrationForm')->name('register');
    $this->post('register', 'Auth\RegisterController@register');
  }

  // Password Reset Routes...
  if ($options['reset'] ?? true) {
    $this->resetPassword();
  }

  // Password Confirmation Routes...
  if ($options['confirm'] ?? true) {
    $this->confirmPassword();
  }

  // Email Verification Routes...
  if ($options['verify'] ?? false) {
    $this->emailVerification();
  }
}

/**
 * Register the typical reset password routes for an application.
 *
 * @return void
 */
public function resetPassword()
{
  $this->get('password/reset', 'Auth\ForgotPasswordController@showLinkRequestForm')->name('password.request');
  $this->post('password/email', 'Auth\ForgotPasswordController@sendResetLinkEmail')->name('password.email');
  $this->get('password/reset/{token}', 'Auth\ResetPasswordController@showResetForm')->name('password.reset');
  $this->post('password/reset', 'Auth\ResetPasswordController@reset')->name('password.update');
}

/**
 * Register the typical confirm password routes for an application.
 *
 * @return void
 */
public function confirmPassword()
{
  $this->get('password/confirm', 'Auth\ConfirmPasswordController@showConfirmForm')->name('password.confirm');
  $this->post('password/confirm', 'Auth\ConfirmPasswordController@confirm');
}

/**
 * Register the typical email verification routes for an application.
 *
 * @return void
 */
public function emailVerification()
{
  $this->get('email/verify', 'Auth\VerificationController@show')->name('verification.notice');
  $this->get('email/verify/{id}/{hash}', 'Auth\VerificationController@verify')->name('verification.verify');
  $this->post('email/resend', 'Auth\VerificationController@resend')->name('verification.resend');
}

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.