+5

Các Mẹo Khi Viết CSS

Dưới đây là một số mẹo khi viết Css

1. Hiển Thị Ảnh:

img.QRcode {
  image-rendering: pixelated;
}

thuộc tính image-rendering rất hữu dụng trong việc hiển thị mà QR và các ảnh thumbnails trong việc chất lượng của ảnh

2. Sử dụng thuộc tính css với Safari 11+:

@supports (padding: env(safe-area-inset)) {
  /* Your code for Safari 11+ */
}

Hàm env và biến môi trường ( environment variables ) được viết bởi Safari 11 trở lên, nhằm mục đích hỗ trợ hiển thị màn hình Iphone X

3. Kiểm tra xem có phải 1 node rỗng không

my-component:empty {
  display: none;
}

Dùng để ẩn phẩn tử khi nó không có nội dung bên trong.

4. Tạo khối cho văn bản

p {
  shape-outside: polygon(0 0, 0 200px, 300px 600px);
}

Thay đổi cách nội dùng bọc xung quanh phần tử

5.Sử dụng SVG như ảnh background

my-component {
  background-image: url('data:image/svg+xml;utf8,<svg>...</svg>');
}

Sử dụng thẻ <svg> làm background mà không cần chuyển sang base64

Nguồn

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.