+3

Các hàm hay dùng trong mảng JavaScript cho năm 2023

Mayfest2023

Mảng là một trong những cấu trúc dữ liệu quan trọng và phổ biến trong JavaScript. Với sự phát triển của ngôn ngữ và phiên bản JavaScript mới, chúng ta cũng có sự bổ sung và cải tiến đáng kể trong các hàm xử lý mảng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá và giới thiệu một số hàm hay dùng của mảng trong JavaScript cho năm 2023.

Array.map()

Hàm map() được sử dụng để tạo một mảng mới bằng cách thực hiện một phép biến đổi trên từng phần tử của mảng gốc. Ví dụ:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const doubledNumbers = numbers.map((num) => num * 2);
console.log(doubledNumbers); // Output: [2, 4, 6, 8, 10]

Array.filter()

Hàm filter() được sử dụng để lọc các phần tử của mảng dựa trên một điều kiện nhất định.

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const evenNumbers = numbers.filter((num) => num % 2 === 0);
console.log(evenNumbers); // Output: [2, 4]

Array.reduce()

Hàm này được sử dụng để tích hợp các phần tử trong mảng thành một giá trị duy nhất thông qua việc áp dụng một hàm gom nhóm lên từng phần tử.

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const sum = numbers.reduce((acc, num) => acc + num, 0);
console.log(sum); // Output: 15

Array.forEach()

Hàm này cho phép chúng ta thực hiện một hành động cho từng phần tử trong mảng mà không tạo ra một mảng mới.

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
numbers.forEach((num) => console.log(num));
// Output:
// 1
// 2
// 3
// 4
// 5

Array.some()

Hàm này kiểm tra xem ít nhất một phần tử trong mảng thỏa mãn một điều kiện nhất định và trả về kết quả true hoặc false.

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const hasNegativeNumber = numbers.some((num) => num < 0);
console.log(hasNegativeNumber); // Output: false

Array.every()

Hàm này kiểm tra xem tất cả các phần tử trong mảng đều thỏa mãn một điều kiện nhất định và trả về kết quả true hoặc false.

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const allPositiveNumbers = numbers.every((num) => num > 0);
console.log(allPositiveNumbers); // Output: true

Array.includes()

Hàm này kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong mảng hay không và trả về kết quả true hoặc false.

const fruits = ['apple', 'banana', 'orange'];

console.log(fruits.includes('banana')); // Output: true
console.log(fruits.includes('grape')); // Output: false

Array.find()

Hàm này tìm kiếm và trả về phần tử đầu tiên trong mảng thỏa mãn một điều kiện nhất định.

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

const evenNumber = numbers.find((num) => num % 2 === 0);
console.log(evenNumber); // Output: 2

Array.findIndex()

Hàm này tìm kiếm và trả về chỉ số của phần tử đầu tiên trong mảng thỏa mãn một điều kiện nhất định.

const fruits = ['banana', 'apple', 'orange'];

fruits.sort();
console.log(fruits); // Output: ['apple', 'banana', 'orange']

const numbers = [5, 2, 8, 1, 4];

numbers.sort((a, b) => a - b);
console.log(numbers); // Output: [1, 2, 4, 5, 8]

Array.sort()

Hàm này được sử dụng để sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

const fruits = ['banana', 'apple', 'orange'];

fruits.sort();
console.log(fruits); // Output: ['apple', 'banana', 'orange']

const numbers = [5, 2, 8, 1, 4];

numbers.sort((a, b) => a - b);
console.log(numbers); // Output: [1, 2, 4, 5, 8]

Trên đây là chỉ một số ví dụ về các hàm hay dùng của mảng trong JavaScript. Có rất nhiều hàm khác nhau để thao tác với mảng, và sự hiểu biết về chúng sẽ giúp bạn viết code hiệu quả và dễ đọc hơn.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về các hàm hay dùng của mảng trong JavaScript cho năm 2023. Hãy áp dụng và tận dụng những hàm này trong dự án của bạn để tăng cường năng suất lập trình.

Happy coding!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.