-3

Các Câu Lệnh Trong MS SQL Server Và Ví Dụ Vào Bài Toán QUẢN LÝ HÀNG HÓA Trong Cửa Hàng (P2)

Như lần trước, chúng ta đã tạo được 3 bảng sản phẩm, loại hàng và hãng sản xuất ( đây là 3 bảng cơ bản để tạo chức năng quản lí hàng hóa đơn giản trong cửa hàng Sau đây, chúng ta cùng thực hiện 1 số thao tác trong quản lí hàng hóa của cửa hàng:

1. Lấy thông tin về sản phẩm trong cửa hàng

a. Lấy thông tin với số lượng 1 000 sản phẩm trong cửa hàng ( lấy toàn bộ sản phẩm bỏ TOP (1000) )

SELECT TOP (1000) [ID]
   ,[TenSanPham]
   ,[Gia]
   ,[ID_Loaihang]
   ,[ID_Hangsx]
 FROM [Cua_hang].[dbo].[sanpham2]

b. Tìm kiếm thông tin sản phẩm trong cửa hàng

 • Tìm kiếm sản phẩm theo tên
SELECT [ID]
   ,[TenSanPham]
   ,[Gia]
   ,[ID_Loaihang]
   ,[ID_Hangsx]
 FROM [Cua_hang].[dbo].[sanpham2] WHERE [TenSanPham] LIKE '%phòng%'

 • Tìm kiếm sản phẩm theo loại hàng: Thực hiện tìm kiếm sản phẩm có loại hàng là “Bông ráy tai”
SELECT [Cua_hang].[dbo].[sanpham2].[ID]
   ,[TenSanPham]
   ,[Gia]
   ,[Cua_hang].[dbo].[Loai_hang].[TenLoaiHang]
   
 FROM [Cua_hang].[dbo].[sanpham2],[Cua_hang].[dbo].[Loai_hang] WHERE [ID_Loaihang] = [Cua_hang].[dbo].[Loai_hang].[ID] AND [ID_Loaihang] = (SELECT [ID]
   
 FROM [Cua_hang].[dbo].[Loai_hang] WHERE [TenLoaiHang] = ‘Xà phòng’)

 • Tìm kiếm sản phẩm theo hãng sản xuất Thực hiện tìm kiếm sản phẩm có hãng sản xuất là là “Thebol”
SELECT [Cua_hang].[dbo].[sanpham2].[ID]
   ,[TenSanPham]
   ,[Gia]
   ,[Cua_hang].[dbo].[Hang_san_xuat].[TenHangSanXuat]
   
 FROM [Cua_hang].[dbo].[sanpham2],[Cua_hang].[dbo].[Hang_san_xuat] WHERE [ID_Hangsx] = [Cua_hang].[dbo].[Hang_san_xuat].[ID] AND [ID_Hangsx] = (SELECT [ID]
   
 FROM [Cua_hang].[dbo].[Hang_san_xuat] WHERE [TenHangSanXuat] = 'Thebol')

c. Thống kê số lượng các sản phẩm trong cửa hàng

Thống kê số lượng sản phẩm có tên hãng sản xuất là ‘Thebol’

SELECT COUNT([Cua_hang].[dbo].[sanpham2].[ID]) as Số lượng sản phẩm hãng Thebol '
   
   
 FROM [Cua_hang].[dbo].[sanpham2],[Cua_hang].[dbo].[Hang_san_xuat] WHERE [ID_Hangsx] = [Cua_hang].[dbo].[Hang_san_xuat].[ID] AND [ID_Hangsx] = (SELECT [ID]
   
 FROM [Cua_hang].[dbo].[Hang_san_xuat] WHERE [TenHangSanXuat] = 'Thebol')

2. Lấy thông tin về hãng sản xuất các sản phẩm trong cửa hàng

a. Lấy thông tin toàn bộ hãng sản xuất trong cửa hàng

SELECT [ID]
   ,[TenHangSanXuat]
 FROM [Cua_hang].[dbo].[Hang_san_xuat]

b. Tìm kiếm thông tin hãng sản xuất trong cửa hàng Tìm hãng sản xuất có tên hãng chứa từ ‘eb'

SELECT [ID]
   ,[TenHangSanXuat]
 FROM [Cua_hang].[dbo].[Hang_san_xuat] WHERE [Cua_hang].[dbo].[Hang_san_xuat].[TenHangSanXuat] LIKE '%eb%'

c. Thống kê số lượng các hãng sản xuất cửa hàng:

Thống kê số lượng sản phẩm trong cửa hàng của từng hãng sản xuất

SELECT [ID]
   ,[TenHangSanXuat]
	 ,(SELECT COUNT ([Cua_hang].[dbo].[sanpham2].[ID])
   
 FROM [Cua_hang].[dbo].[sanpham2] WHERE [Cua_hang].[dbo].[sanpham2].ID_Hangsx = [Cua_hang].[dbo].[Hang_san_xuat].[ID] ) as 'SỐ Lượng sản phẩm'
 FROM [Cua_hang].[dbo].[Hang_san_xuat]

3. Lấy thông tin về loại hàng các sản phẩm trong cửa hàng

a.Lấy thông tin toàn bộ loại hàng trong cửa hàng

SELECT [ID]
   ,[TenLoaiHang]
 FROM [Cua_hang].[dbo].[Loai_hang]

b. Tìm kiếm thông tin loại hàng trong cửa hàng

Tìm loại hàng có tên chứa từ ‘Xà’

SELECT [ID]
   ,[TenLoaiHang]
 FROM [Cua_hang].[dbo].[Loai_hang] WHERE [TenLoaiHang] LIKE '%Xà%'

c. Thống kê số lượng các loại hàng trong cửa hàng

Thống kê số lượng sản phẩm trong cửa hàng của từng loại hàng

SELECT [ID]
   ,[TenLoaiHang]
	 ,(SELECT COUNT ([Cua_hang].[dbo].[sanpham2].[ID])
   
 FROM [Cua_hang].[dbo].[sanpham2] WHERE [Cua_hang].[dbo].[sanpham2].ID_Loaihang = [Cua_hang].[dbo].[Loai_hang].[ID] ) as 'SỐ Lượng sản phẩm'
 FROM [Cua_hang].[dbo].[Loai_hang]


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.