+2

Các câu lệnh cơ bản trong Javascript

Chương trình Javascript

Một chương trình máy tính là một danh sách các hướng dẫn được thực hiện bởi máy tính. Trong ngôn ngữ lập trình các hướng dẫn này được gọi là các câu lệnh(statements). Một chương trình Javascript là danh sách các câu lệnh

Các lệnh cơ bản trong Javascript

Các câu lệnh trong Javascript bao gồm

 • Values
 • Operators
 • Expresssions
 • Keywords
 • Comment

Semicolons(dấu chấm phẩy) trong Javascipt

Các câu lệnh trong Javascipt được phân cách nhau bằng dấu chấm phẩy.

Dấu chấm phẩy đánh giấu kết thúc các câu lệnh trong Javascript

Ví dụ

let x, y, z;
x = 2;
y = 4;
console.log(x, y, z);

Chúng ta có thể viết nhiều câu lệnh trên cùng một dòng nếu chúng đước phân cách bởi dấu chấm phẩy.

Khoảng trắng trong Javascript

Javascrip không quan tâm đến những khoảng trắng trong code nên chúng ta có thể thêm các khoảng trắng để code dễ đọc hơn.

Ví dụ

let personName = "Nguyen CHi Hao";
let age = 22;

Khối lệnh trong Javascript

Các câu lệnh Javascript có thể được nhóm lại với nhau thành các khối mã bên trong {}.

Mục đích của các khối mã này là để xác định các câu lệnh sẽ được thực thi cùng nhau.

Chúng ta có thể dê dàng thấy được các khối lệnh ở mọi nơi trong đoạn mã Javascript.

Ví dụ

function printPersonInfo() {
 console.log("Tên:", "Nguyen Chi Hao");
 console.log("Tuoi:", 22);
}

JavaScript Keywords

Câu câu lệnh Javascript thường được bắt đầu bằng các từ khóa.Dưới đây là một số các từ khóa thường xuyên được xử dụng xong mã Javscript:

 • var: khai báo một biến.
 • let: khai báo một biến có phạm vi khối.
 • const: khai báo một biến là hằng số.
 • if: Đánh dấu một khối câu lệnh sẽ được thực hiện khi thỏa mãn một điều kiện nào.
 • switch: Đánh dấu một khối lệnh sẽ được thực hiện khi thỏa mãn 1 điều kiện.
 • for: Đánh dấu một khối câu lệnh sẽ được thực hiện trong một vòng lắm.
 • function: Khai báo một hàm.

Kết luận

Qua bài viết trên chúng ta đã biết được một số câu lệnh thường xuyên được sử dụng trong mã Javascript. Ở các phần tiếp theo mình sẽ đi vào chi tiết từng khái niệm trong Javascript. Cảm ơn các bạn đã đọc bài, hẹn các bạn ở các phần tiếp theo.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.