+2

Các cách viết mới, ngắn gọn khi sử dụng toán tử trong JavaScript

Từ ES6, Javascript cung cấp các toán tử mới, giúp chúng ta xử lý các công việc nhanh, và code cũng nhìn chuyên nghiệp hơn.

1. Destructuring Array và Object

Bạn có thể đã viết code như thế này. Giả sử có 1 array bạn muốn lấy giá trị của 1 phần tử trong mảng sau đó gán cho 1 biến khác

let arr=[1,2,3,4]
let a=arr[0];
let b=arr[1];

Với Array desctructuring bạn sẽ viết ngắn gọn như sau

let [a,b]=arr

Vậy nếu bạn muốn gán b cho arr[2] thì sẽ như thế nào? Hãy đặt thêm một khoảng trắng ở giữa. Cách viết này nhìn gọn và đẹp. Bạn cũng sẽ nhìn thấy nó nhiều khi sử dụng ReactJS và các hook như const [a,setA]= useState();

let [a,,b]=arr

Đối với Object cũng tương tự như Array, bạn có thể lấy các giá trị từ 1 Object bằng cách sử dụng các Key của chúng:

let obj={name:"harry", age:"22"}
let {name,age}=obj

Bạn cũng có thể swap các biến theo cách sau

let arr=[1,2,3,4]
let [a,b]=arr
[a,b]=[b,a]

Hai biến a, và b sẽ được gán các giá trị của nhau mà ko cần biến temp.

2. Spread Operator

Toán tử này rất hữu dụng. Bạn có thể copy, ghép các array hay object.

  • Copy array hay object
let array1=[1,2,3]
let array2=[...array1,4,5,6]
\\ lúc này giá trị của array 2 sẽ là: array2=[1,2,3,4,5,6]
let obj1={name:"harry"}
let obj2={...obj1, age:25}
\\ lúc này giá trụ obj2={name:"harry",age:25}

3. Các toán tử điều kiện

  • Có thể các bạn đã biết toán tử logic như && ||sẽ trả về các giá trị khi gặp falsy hoặc truthy. Ví dụ
let a= "harry"||25
//a sẽ có giá trị là harry vì gặp truthy đầu tiên hoặc trả về . Bạn có thể tìm hiểu các giá trị nào là truthy or falsy của JS
let b="harry"&&25
// b có giá trị 25 vì ko gặp falsy biểu thức sẽ return giá trị đầu tiên
  • Từ các đặc điểm trên bạn sẽ thấy ứng dụng của nó:
// bạn muốn gán giá trị cho biến khi thỏa mãn điều kiện sẽ làm như sau
let obj={name:"khoi"}
if(obj.name){
let newName=obj.name
}
else{
let newName="No Name"
}
// khi key name tồn tại trong obj thì phép toán sẽ dc thực hiện. Với toán tử ta có thể viết ngắn gọn như sau
let newName= obj.name||"No Name"

4. Kết luận

Còn một số toán tử nữa mình sẽ đề cập ở phần 2 nhé🍷🍷.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.