+1

Các bước deploy project Laravel lên Heroku

Đối với Laravel, chúng ta có thể dễ dàng tạo ra một trang web đơn giản. Và nhiều khi chúng ta muốn có một trang web nho nhỏ để chia sẻ cho bạn bè nhưng lại rất ngại trong việc deploy, hay là tìm kiếm một server riêng để chạy nó hay là bạn không muốn chi ra khoản tiền để mua một host riêng. Nhưng chúng ra có thể dễ dàng deploy chúng với heroku và có thể chia sẻ thành quả của mình với người khác.

 • Đầu tiên chúng ta kiểm tra xem đã cài đặt heroku trên máy chưa nếu chưa chúng ta tiến hành cài đặt . Đối với ai sử dụng Ubuntu thì chúng ta tiến hành cài đặt như sau

  sudo apt-get install software-properties-common # debian only
  sudo add-apt-repository "deb https://cli-assets.heroku.com/branches/stable/apt ./"
  curl -L https://cli-assets.heroku.com/apt/release.key | sudo apt-key add -
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install heroku
  

  Sau đó , chúng ta kiểm tra đã cài đặt thành công chưa :

  heroku -v
  

  Chúng ta sẽ thấy kết quả như sau:

  heroku-cli/5.8.7-b829133 (linux-amd64) go1.7.5
  
 • Sau đó chúng ta tiến hành tạo 1 project với Laravel

  composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog
  
  • Trỏ đến project, chạy git init

  • Tiếp đến add project , tạo commit và đẩy lên heroku : git add -A git commit -m "Initial commit"

  • Sau đó chúng ta login heroku bằng cách chạy trên comand line heroku login nhập email và mật khẩu đăng kí heroku.

  • Tiếp đến gõ lệnh heroku create :name-app: để tạo 1 app trên heroku

  • Setting a Laravel encryption key : heroku config:set APP_KEY=… với APP_KEY chúng ta lấy ở trong file .env

  • Sau đó kiểm tra bằng lệnh git remote -v Kiểm tra xem có kết quả như đây không :

   heroku	https://git.heroku.com/deployblog1909.git (fetch)
   heroku	https://git.heroku.com/deployblog1909.git (push)
   
 • Trước khi push project lên chúng ta cần setting a buildpack cho ứng dụng bằng cách chạy lệnh:

  heroku buildpack:set https://github.com/heroku/heroku-buildpack-php
  
 • Tiếp đến đẩy project lên heroku , chạy lệnh:

  git push heroku master
  
 • Đối với project chúng ta đang làm nếu không có branch master chúng ta có thể sử dụng lệnh sau để đẩy branch lên:

  git push heroku name-branch:master
  

  Chúng ta đừng quên tạo file Procfile trong project và cài đặt nội dung file đó là web: vendor/bin/heroku-php-apache2 public/

  Sau khi hoàn thành xong cài đặt chúng ta chạy : heroku open để vào web.

 • Đối với database thì heroku hỗ trợ pgsql :

  • Chúng ta tạo database bằng lệnh :
  heroku addons:create heroku-postgresql:<PLANNAME>.
  
  • Kết quả sẽ được giống như hình dưới đây :
  Adding heroku-postgresql:hobby-dev to sushi... done, v69 (free)
  Attached as HEROKU_POSTGRESQL_RED
  Database has been created and is available
  
  • Chúng ta chạy lệnh heroku config đế lấy DATABASE_URL sau đó chạy lênh
  heroku pg:promote postgres://dhnqktpcenocea:1[email protected]ec2-23-     23-223-2.compute-1.amazonaws.com:5432/desikb24foc9em
  
  • Và cuối cùng chúng ta migrate database :
  heroku run php artisan migrate
  

  Mọi thứ đã hoàn thành , hi vọng bài viết này có thể giúp mọi người trong việc deploy project của mình lên heroku.

Tài liệu tham khảo :


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.