+11

Các bước config cần thiết để SSH từ local lên server

1. Giới thiệu

Mình vừa tham gia 1 buổi seminar hướng dẫn về làm việc với ssh của 1 đồng nghiệp trong công ty. Thấy hay nên mình viết để lưu lại để tiện lấy ra dùng khi quên. Mong rằng giúp ích được j đó cho các bạn.

Khái niệm: SSH (Secure Shell) là một giao thức điều khiển từ xa cho phép người dùng kiểm soát và chỉnh sửa server từ xa qua Internet. Giao thức này giúp người dùng giao tiếp với server từ xa, và đảm bào rằng qúa trình giao tiếp này diễn ra trong tình trạng mã hóa, nhờ kỹ thuật cryptographic.

Nó cung cấp thuật toán để chứng thực người dùng từ xa, chuyển input từ client (local) tới host (server) và gửi kết quả trả về tới client.

2. Sử dụng

2.1 Bài toán

Bài toán đặt ra là làm thế nào để thao tác với server từ local

2.2 Giải quyết

2.2.1 Config phía Local

Bước 1: Tạo ssh key

ssh-keygen -f ssh_file_name

VD: ssh-keygen -f "id_rsa_local"

Sau đó ấn enter tới khi hoàn tất

Sau khi hoàn thành sẽ có 2 file trong thư mục ~/.ssh :

 • id_rsa_local file ssh private. Ko đc cung cấp cho ng khác
 • id_rsa_local.pub file này là file public (.pub). Dùng để đem đi add vào server hoặc đưa cho người ta thoải mái để họ add vào server

Note: Mặc định khi k truyền ssh_file_name thì nó sẽ sinh ra ssh key với name là id_rsa

2.2.2 Config phía Server

Connect vào Server thông qua .pem file

Bước 1: Cài đặ ssh cho server bằng các lệnh sau

apt-get update
apt-install openssh-server
service ssh restart

Bước 2: Tạo .ssh folder

 •  mkdir ~/.ssh
  
 • Tạo authorized_keys file trong ~/.ssh folder

  touch ~/.ssh/authorized_keys
  
 • Cấp quyền read, write thư mục authorized_keys cho own user.

  chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
  
 • Thêm ssh public key ở phần 1 vào ~/.ssh/authorized_keys

  • Lấy ssh public key phía Local:

   cat ~/.ssh/irsa.pub
   

   Nhấn ctrl + c để

  • Thêm vào ~/.ssh/authorized_keys phía Server:

   nano ~/.ssh/authorized_keys
   

   Nhấn ctrl + v để paste vào file sau đó lưu lại.

2.2.3 Sử dụng

Cú pháp: ssh user@host

Ví dụ:

ssh user-ec2@11.111.22.333

Note: Dùng option -i [ssh_path] cho trường hợp chỉ định cụ thể file ssh. Vì ssh đó chưa khai báo trong config dưới local. mặc định thì nó sẽ lấy id_rsa

ssh user-ec2@11.111.22.333 -i ~/.ssh/id_rsa_local

2.3 Nâng cao 1 xíu

2.3.1 Bài toán 1

Khi bạn trải qua nhiều dự án, và phải connect với nhiều server thì việc nhớ user và ip của server từng dự án để ssh lên khi có vấn đề thì cũng khá là căng đúng ko nào?

2.3.2 Giải quyết - Tạo config shortcut

 • Mở file config ssh ~/.ssh/config

  nano ~/.ssh/config
  
 • Thêm config ssh cho HOST

  Host {name}
  HostName {IP or dom
  ain}
  IdentityFile {path_file_rsa_private}
  User {user_name}
  
  • Host: shortcut name để connect đến server(host).
  • HostName: IP or domain của server(host)
  • IdentityFile: path dẫn đến ssh file, file này phải là file ssh private mapping với ssh public key mà mình đã add vào thư mục ~/.ssh/authorized_keys trên server User: username có quyền ssh vào server

  Ví dụ:

  Host deploy_server_dev
   HostName 11.111.22.333
   IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_learn_ssh_1
   User user-ec2
  
 • Sử dụng thôi :v

  • Cú pháp: ssh {shortcut_name}
  • ssh tới server ip loằng ngoằng phía trên: ssh deploy_server_dev

2.3.3 Bài toán 2

Bài toán tiếp theo là làm thế nào để sử dụng được nhiều account github trên 1 máy tính

Khi đi làm công ty, thông thường bạn sẽ tạo 1 github mới để phục vụ trong công việc trên cty. Và bạn cũng muốn sử dụng accoutn github cá nhân của mình nữa.

2.3.4 Giải quyết - Config nhiều account github dưới local local

 • Config dưới local:

  #Default GitHub
  Host github.com
   HostName github.com
   User git
   IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
  
  #compay github
  Host github-company
   HostName github.com
   User git
   IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_company
  
 • Sử dụng:

  • Github cá nhân: git@github.com:<user>/<repo>.git
  • Github công ty: git@github-company:<user>/<repo>.git

3. Kết luận:

Tài liệu tham khảo chính là từ slide của bạn đồng nghiệp: https://docs.google.com/presentation/d/1YNaakIQe53I40NOXpm_sgYzoVZeavb7BzdSaTgj5JuM/edit#slide=id.p


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.