Building a Social Network, for Programmers

Bài thuyết trình của diễn giả Trần Đức Thắng, Viblo Project Manager, tại sự kiện Tech Invasion 2018 được tổ chức bởi Vietcode.org


All Rights Reserved