+5

Build a to do list with Graphql in rails 5(Part 3)

Xin chào mn, tiếp tục với series tìm hiểu về graphql trong rails. Hôm trước mình đã giới thiệu các bạn về Schema và Types, hôm nay mình tiếp tục tìm hiểu phần quan trọng của Graphql đó là Queries và Mutations.

Queries

Nếu bạn đã quen thuộc với với REST, về cơ bản một method get dùng để fetch dữ liệu từ kho dữ liệu. Bạn có thể nghĩ Queries tương tự như GET nhưng nó có một số tính năng khác sau:

 • Trong REST, khi chúng ta request với endpoint /users, có nghĩa là trả về danh sách các bản ghi user với mỗi record là toàn bộ các field của nó(User.all). Còn trong GraphQL bạn có thể chỉ trả về first_name, last_name hoặc bất cứ field nào bạn muốn.
 • Trong REST, để query một record bạn sử dụng POST nhưng trong GraphQL mọi request đều gửi dưới dạng POST và sử dụng chung endpoint chỉ tùy thuộc vào nó là một Queries hay là Mutations như là một phần của request.

Dưới đây là một ví dụ về một Querie từ phía Client:

query {
 users {
  first_name
  last_name
  email
 }
}

Giả định chúng ta có table users, và chỉ return first_name, last_nameemail, chúng ta không cần quan tâm đến có bao nhiêu field tồn tại trong table users.

Quay trở lại áp dụng cho ứng dụng của chúng ta nào! Trong folder graphql/types chúng ta mở file query_type.rb.

Bây giờ chúng ta định nghĩa một query trả về danh sách các TodoList:

module Types
  class QueryType < Types::BaseObject
    field :all_todo_lists, [TodoListType], null: false

    def all_todo_lists
      TodoList.all
    end
  end
end
 • Mỗi query được đặt như một field trong root query
 • Tên của query sẽ tự động camelcased, vd: all_todo_lists - > allTodoLists
 • Method trong query accepts tham số như object, context

Chúng ta thử với Playground, mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000/graphiql chúng ta sẽ thấy giao diện thế này:

Bạn có thể click vào Docs để xem schema của query mà mình đã định nghĩa.

Hãy thử nó xem nào, bạn nhìn thấy box phía bên trái màn hình màu trắng ko, đó là nơi để mình định nghĩa query. Bây giờ thử viết câu query để lấy danh sách các TodoList và sau đó nhấn nút Play để execute câu query, kết quả bạn thu được sẽ như sau:

Bạn có thể test với nhìu fields của todolist

Vậy Query với argument thì sẽ thế nào? Chúng ta mở file query_type.rb:

module Types
  class QueryType < Types::BaseObject
    field :todo_list, TodoListType, null: true do
      description "Find a todo_list with id"
      argument :id, ID, required: true
    end
    
    def todo_list(id:)
      TodoList.find id
    end
  end
end

Kết quả test ở Playground:

Mutations

Khi chúng ta muốn tạo, sửa hoặc xóa các bản ghi thì chúng ta làm với mutations.

Dưới đây là cú pháp chung của một mutation

field :create_something, Types::SomeType do
  argument :title, !types.String
  argument :description, types.String
  
  resolve ->(obj, args, ctx) do
    SomeThing.create(
      title: args[:title],
      description: args[:description]
    )
  end
end

Trước tiên chúng ta tạo file test cho mutation cần viết:, bạn tạo mới file spec/grahpql/mutations/create_todo_list_spec.rb

require "rails_helper"

RSpec.describe Mutations::CreateTodoList do
	let(:args) do
		{
			title: "Do my homework"
		}
	end	

	it 'increase todo list by 1' do
		mutation = Mutations::CreateTodoList.new(object: nil, context: {}).resolve(args)

		expect(mutation.id).to eq TodoList.last.id
		expect(mutation.id).to eq TodoList.last.id
		expect(TodoList.count).to eq 1
	end
end

Chạy test với lệnh sau rspec spec/graphql/mutations/create_todo_list.rb và hiển nhiên kết quả sẽ là failed. Bắt tay vào implemnent mutation nào!

Chúng ta sẽ tạo một TodoList với mutations.

Trước hết ta tạo file base cho mutation tương tự như file base_object của query. Bạn tạo file với tên mutations/base_mutation.rb và chỉnh sửa nó một chút.

# mutations/base_mutation.rb
module Mutations
  class BaseMutation < GraphQL::Schema::Mutation
    null false
  end
end

Và bây giờ chúng ta định nghĩa class CreateTodoList kế thừa class BaseMutation trong file mutations/create_todo_list.rb để tạo mới một TodoList:

# mutations/create_todo_list.rb
module Mutations
  class CreateTodoList < BaseMutation
    argument :title, String, required: true
    
    type Types::TodoListType
    
    def resolve(title: nil)
      TodoList.create(
        title: title
      )
    end
  end
end

Bây giờ chúng ta expose mutation này vào app/graphql/types/mutation_type.rb

module Types
  class MutationType < Types::BaseObject
    field :create_todo_list, mutation: Mutations::CreateTodoList
  end
end

Bây giờ chúng ta test trên Playground:

Công đoạn cuối cùng là bạn chạy lại rspec xem nó có pass ko nhé!, kết quả thu được của mình:

Yeah! Vậy là chúng ta đã tìm hiểu sơ qua queries và mutations trong graphql!

Mình vừa học vừa tìm hiểu nên bài viết còn nhiều sai xót nên mình xin nhận cmt của mn để học hỏi thêm ạ! Cảm ơn mọi người đã đọc.

Happy coding!

Tài liệu tham khảo

 1. How to graphql
 2. Build a to do list api with graphql in rails

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.