Build a to do list with Graphql in rails 5(Part 1)

Giới thiệu

Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên tắc cơ bản của graphql và cách thức để xây dựng một graphql trong ứng dụng rails. Ở trang GraphQL official document đã mô tả GraphQL như một ngôn ngữ query cho API và thời gian chạy để thực hiện các query với dữ liệu hiện có của bạn. Nó không giống với REST, GraphQL cho phép bạn truy vấn những dữ liệu bạn cần. GraphQL nó không thay thế cho REST nhưng nó có một số ưu điểm vượt trội hơn như:

 • Có thể request toàn bộ dữ liệu chúng ta cần trong một lần query.
 • Nó chỉ trả về dữ liệu chúng ta cần.
 • Nó không cần phải tách biệt các verson api như REST bởi vì nó cung cấp các tools hỗ trợ sự phát triển liên tục cấu trúc GraphQL.
 • Chúng ta chỉ yêu cầu một endpoint cho tất cả request của chúng ta. Để làm rõ những tính năng trên của GraphQL chúng ta sẽ đi vào build a to do app

Chuẩn bị

 • Trong bài viết này mình sử dụng ruby 2.5.1 và rails 5.2.1
 • Sử dụng RVM để quản lí các version của ruby

Thực hiện

Build Rails app và các gem hỗ trợ

 • Init project:
rails new todos_graphql_api --api -T -d mysql

--api để nói với Rails là chỉ là API application. -T không khởi tạo minitest của Rails, ở bài viết này chúng ta sẽ sử dụng Rspec thay cho minitest.

Run:

rails db:create

Bây giờ chúng ta cập nhật lại gem file:

#Gemfile 
gem 'graphql', '~> 1.7', '>= 1.7.14'

Trong development và test group:

#Gemfile
group :development, :test do
 gem 'pry-rails', '~> 0.3.6'
end

Trong test group:

group :test do
 gem 'database_cleaner', '~> 1.6', '>= 1.6.2'
 gem 'factory_bot_rails', '~> 4.8', '>= 4.8.2'
 gem 'faker', '~> 1.8', '>= 1.8.7'
 gem 'rspec-rails', '~> 3.7', '>= 3.7.2'
 gem 'shoulda-matchers', '~> 3.1', '>= 3.1.2'
end
 • Configure một chú nào:

  • Chúng ta run rails g rspec:install để initialize rspec
  • Update fiel spec/rails_helper.rb:
   #Require database cleaner at the top of the file.
   require 'database_cleaner'
   
   #[...]
   #configure shoulda matchers
   Shoulda::Matchers.configure do |config|
    config.integrate do |with|
     with.test_framework :rspec
     with.library :rails
    end
   end
   
   #[...]
   RSpec.configuration do |config|
    #[...]
    #set up factory bot
    config.include FactoryBot::Syntax::Methods
   
    #set up database cleaner
    #start by truncating all the tables but then use the faster transaction strategy the rest of the time.
    config.before(:suite) do
     DatabaseCleaner.clean_with(:truncation)
     DatabaseCleaner.strategy = :transaction
    end
   
    #start the transaction strategy as examples are run
    config.around(:each) do |example|
     DatabaseCleaner.cleaning do
      example.run
     end
    end
   
    #[...]
   end
   

Mọi sự chuẩn bị cơ bản đã xong, bây giờ chúng ta bắt đầu tạo model và tìm hiểu qua graphql nào!

 • Model

Chúng ta tạo 2 model todolist và item:

rails g model todo_list title

rails g model item todo_list:references done:boolean name

Ở đây bảng item belongs_to bảng todo_list.

Chúng ta bắt đầu viết test case cho 2 model vừa tạo:

# spec/models/todo_list_spec.rb

RSpec.describe TodoList, type: :model do
 it 'has a valid factory' do
  # Check that the factory we created is valid
  expect(build(:todo_list)).to be_valid
 end

 let(:attributes) do
  {
   title: 'A test title'
  }
 end

 let(:todo_list) { create(:todo_list, **attributes) }

 describe 'model validations' do
  it do
    # check that the title field received the right values
    expect(todo_list).to allow_value(attributes[:title]).for(:title)
    # ensure that the title field is never empty
    expect(todo_list).to validate_presence_of(:title)
    # ensure that the title is unique for each todo list
    expect(todo_list).to validate_uniqueness_of(:title)
  end
 end

 describe 'model associations' do
  # ensure a todo list has many items
  it { expect(todo_list).to have_many(:items) }
 end
end
bundle exec rspec

Tất nhiên là test fails. Để pass được thì chúng ta cần update một số thứ:

Tạo todo_list factory:

touch spec/factories/todo_list.rb

sau đó thêm đoạn lệnh sau:

#spec/factories/todo_list.rb
FactoryBot.define do
 factory :todo_list do
  sequence(:title) { |n| "#{Faker::Lorem.word}-#{n}"}
 end
end

Sau đó chúng ta thêm một vài validate vào model todo_list:

# app/models/todo_list.rb

# [...]
validates :title, presence: true, uniqueness: true
has_many :items, dependent: :destroy

Thuộc tính dependent: :destroy cho phép bạn khi xóa todo_list thì sẻ xóa luôn nhưng items thuộc về nó.

Bạn chạy lại rspec và các test case bây giờ sẽ pass

Chúng ta làm tương tự cho item.

# spec/models/item_spec.rb

RSpec.describe Item, type: :model do
 # check that we have a factory for items
 it 'has a valid factory' do
  expect(build(:item)).to be_valid
 end

 let(:todo_list) { create(:todo_list) }
 let(:attributes) do
  {
   name: 'A test item',
   done: false,
   todo_list: todo_list
  }
 end

 let(:item) { create(:item, **attributes) }

 describe 'model validations' do
  # check that the fields received the right values
  it { expect(item).to allow_value(attributes[:name]).for(:name) }
  it { expect(item).to allow_value(attributes[:done]).for(:done) }
  # ensure that the title field is never empty
  it { expect(item).to validate_presence_of(:name) }
  # ensure that the title is unique for each todo list
  it { expect(item).to validate_uniqueness_of(:name)}
 end

 describe 'model associations' do
  it { expect(item).to belong_to(:todo_list) }
 end
end

Tạo file item.rb trong thư mục spec/factories/:

touch spec/factories/item.rb
# spec/factories/item.rb

FactoryBot.define do
 factory :item do
  sequence(:name) { |n| "Item name #{n}"}
  done false

  todo_list
 end
end

Cập nhật lại model item.rb:

# app/models/item.rb

# [...]
validates :name, presence: true, uniqueness: true
belongs_to :todo_list

Chạy lại rspec lần nữa bạn sẽ thấy một màu xanh xanh

rspec spec/models

Để thuận tiện trong việc truy vấn chúng ta cần một vài data mẫu, để làm điều này thì các bạn mở file db/seeds.rb và thêm đoạn code sau vào:

# db/seeds.rb
require 'faker'

# create 20 Todo Lists
20.times do
 TodoList.create(
  title: Faker::Lorem.word
 )
end

lists = TodoList.all

# for each Todo List, add 5 Items
lists.each do |list|
 5.times do
  list.items.create(
   name: Faker::Lorem.word,
   done: [true, false].sample
  )
 end
end

Sau đó chạy lệnh rails db:seed

Oke, cơ bản đã xong phần chuẩn bị model. Phần một mình tạm dừng tại đây. Phần mình thú vị và hứng thú nhất là Graphql, phần này mình sẽ viết vào phần tiếp theo(mình sẽ tranh thủ viết sớm).

Cảm ơn các bạn đã đọc! Happy coding

Tài liệu tham khảo

Trang chính chủ của graphql