-7

Bug Life Cycle

TABLE OF CONTENT

  1.  Bug Life Cycle. 
    

1.1 Log bug:

1.2 Assigning:

1.3 Analyzing & Accepting & Rejecting.

1.4 Retesting:

1.5 Fixed:

1.6 Passing & Closing:

1.7 Reopening:

2 Bug Severity.

2.1 Critical:

2.2 Major:

2.3 Minor.

Read more: http://b4usolution.com/tin-tuc/chi-tiet/Bug-Life-Cycle/36/


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí