+10

5 cách để tránh re-render component trong React 😊 (Series: ReactHayHo - PHẦN 4)

Cách tránh re-render không cần thiết trong React

Hiện tại thì React khá phố biến và có vô vàn tài liệu ngoài kia có thể giúp bạn chống re-render lại component nhiều lần. Tuy nhiên, nhiều Dev mới cũng có lúc cảm thấy khó khắn khi fix việc các component của mình cứ re-render khi không cần thiết. Thực ra có nhiều cách để tránh vấn đề re-render này.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về 5 cách để tránh re-render không cần thiết trong các component React.

1. Memoization bằng cách sử dụng useMemo() và UseCallback() Hooks

Memoization chỉ cho phép code của bạn re-render các component nếu có thay đổi trong các props. Với kỹ thuật này, các bạn có thể tránh các render không cần thiết và giảm tải việc tính toán trong các ứng dụng.

React cung cấp hai Hook để thực hiện Memoization:

 • useMemo()
 • UseCallback()

Các Hooks này giảm re-render bằng cách lưu vào bộ đệm và trả về kết quả tương tự nếu các input giống nhau mà không cần bất kỳ tính toán nào. Khi input thay đổi, bộ đệm sẽ bị vô hiệu hóa và state component mới được re-render.

useMemo()

Để hiểu cách sử dụng useMemo() Hook, hãy xem xét một ví dụ về phép nhân 2 số.

const multiply = (x,y) => {
 return x*y
}

Hàm trên sẽ tính toán kết quả và hiển thị lại component mỗi khi nó được gọi, bất kể input là gì. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng useMemo() Hook, chúng ta có thể tránh re-render component nếu input giống nhau và lưu kết quả vào bộ đệm.

const cachedValue = useMemo(() => multiply(x, y), [x, y])

Bây giờ, kết quả tính toán được lưu trữ trong biến cachedValueuseMemo() Hook sẽ trả về kết quả đó trừ khi input bị thay đổi thì mới thực hiện tính toán lại.

UseCallback()

UseCallback``() là một React Hook khác để thực hiện Memoization. Nhưng, không giống như useMemo(), nó không lưu trữ kết quả. Thay vào đó, nó lưu trữ callback function được cung cấp cho nó.

Ví dụ: hãy xem xét một component có danh sách mục có thể nhấp.

import { useCallback } from 'react';
export function MyParent({ term }) {
 const onClick = useCallback(event => {
  console.log('Clicked Item : ', event.currentTarget);
 }, [item]);
 return (
  <Listitem={item} onClick={onClick}
  />
 );
}

Trong ví dụ trên, useCallBack() lưu callback của hàm được gọi khi trigger sự kiện onClick. Vì vậy, nó sẽ không hiển thị lại component nếu user nhấp nhiều lần vào cùng một mục.

2. Tối ưu hóa việc gọi API với React Query

Việc sử dụng useEffect() Hook cho các hoạt động tìm nạp dữ liệu asynchronous trong các ứng dụng React là rất phổ biến. Tuy nhiên, khi useEffect() tìm nạp dữ liệu trên mỗi render và trong hầu hết các trường hợp, nó tiếp tục load cùng một dữ liệu.

Chúng ta có một giải pháp để giải quyết việc này là có thể sử dụng thư viện React Query để lưu trữ dữ liệu response. Khi chúng ta thực hiện lệnh gọi API, trước tiên React Query sẽ trả về dữ liệu từ bộ đệm trước khi tiếp tục request. Sau đó, nó sẽ truy xuất dữ liệu từ server và nếu không có dữ liệu mới, nó sẽ ngăn component re-render.

import React from 'react'
import {useQuery} from 'react-query'
import axios from 'axios'
async function fetchArticles(){
 const {data} = await axios.get(URL)  
 return data
}
function Articles(){
 const {data, error, isError, isLoading } = useQuery('articles', fetchArticles)
 
 if(isLoading){
  return <div>Loading...</div>
 }
 if(isError){
  return <div>Error! {error.message}</div>
 }
 return(
  <div>
   ...
  </div>
 )
}
export default Articles

Thư viện React Query có hơn 1 triệu lượt Download trên NPM hàng tuần và hơn 1,3 nghìn sao trên GitHub.

3. Reselect

Reselect là thư viện React của bên thứ ba để tạo selectors Memoization. Nó thường được sử dụng với các Redux stores và có các tính năng tuyệt vời để giảm re-render không cần thiết.

 • Reselect có khả năng tính toán dữ liệu render.
 • Reselect không tính toán lại trừ khi đối số của chúng bị thay đổi.
 • Chúng có thể được sử dụng làm input cho các selectors khác.

Reselect cung cấp một API có tên createSelector và nó có thể tạo các hàm Memoization. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy xem xét ví dụ dưới đây.

import { createSelector } from 'reselect' 
...
const selectValue = createSelector(
 state => state.values.value1,
 state => state.values.value2,
 (value1, value2) => value1 + value2
)
...

Ở đây, createSelector lấy 2 selectors làm input và trả về phiên bản đã Memoization. Selectors sẽ không được tính toán lại với phiên bản được Memoization này cho đến khi các value được thay đổi.

Thư viện Reselect có hơn 6 triệu lượt Download trên NPM hàng tuần và hơn 18,4 nghìn sao trên GitHub quá phổ biến luôn pk mọi người.

4. Thay thế useState() bằng useRef()

useState() Hook được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng React để re-render các component khi thay đổi state. Tuy nhiên, có những trường hợp chúng ta cần theo dõi các thay đổi state mà không cần re-render các component.

Nếu chúng ta sử dụng useRef() Hook thì có thể theo dõi các thay đổi state mà không gây ra re-render component.

function App() {
 const [toggle, setToggle] = React.useState(false)
 const counter = React.useRef(0)
 console.log(counter.current++)
 return (
  <button onClick={() => setToggle(toggle => !toggle)} > 
   Click 
  </button>
 )
}
ReactDOM.render(<React.StrictMode><App /></React.StrictMode>, document.getElementById('mydiv'))

Ví dụ trên có một toggle thay đổi state do đo app sẽ re-renders component mỗi khi value thay đổi. Nhưng counter value của nó vẫn tồn tại vì nó là một tham chiếu mutable ref. Khi chúng ta đang sử dụng cùng useRef(), nó sẽ chỉ render duy nhất. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng useState(), nó sẽ gây ra 2 lần hiển thị cho mỗi lần chuyển đổi (toggle).

5. Sử dụng React Fragments

Nếu bạn đã từng làm việc với React trước đây khá lâu, bạn sẽ biết rằng React request gói các component bằng một component cha duy nhất. Mặc dù nó không liên quan trực tiếp đến việc re-render, nhưng bạn có biết rằng nó ảnh hưởng đến thời gian render component tổng thể.

Như một giải pháp thay thế, bạn cũng có thể sử dụng React Fragments để bọc các component và nó sẽ giảm tải cho DOM, dẫn đến thời gian render nhanh hơn và giảm mức sử dụng bộ nhớ.

const App= () => {
 return (
  <React.Fragment><p>Hello<p/><p>World<p/></React.Fragment>
 );
};

Roundup

Trong bài viết này, mình đã thảo luận về 5 cách khác nhau để ngăn việc re-render không cần thiết trong các component React. Hầu hết các giải pháp này đều tận dụng bộ nhớ đệm và bạn có thể sử dụng React Hook có sẵn hoặc thư viện hoặc dùng của bên thứ 3 để implement chúng.

Ngoài ra, các hàm này sẽ cải thiện hiệu suất ứng dụng và ngăn re-render không cần thiết đồng thời giảm tải cho bộ nhớ.

Mình hy vọng bạn thích bài viết này và học thêm được điều gì đó mới.

Donate mình một ly cafe hoặc 1 cây bút bi để mình có thêm động lực cho ra nhiều bài viết hay và chất lượng hơn trong tương lai nhé. À mà nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngại comment hoặc liên hệ mình qua: Zalo - 0374226770 hoặc Facebook. Mình xin cảm ơn.

Momo: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770

TPBank: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770 (hoặc 01681423001)

image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.