+1

Blog#43: 11 mẹo hữu ích trong JavaScript 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 35)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo 😊. Nếu bạn thấy Blog này hay xin hãy cho mình một like và đăng ký để ủng hộ mình nhé 😉.

Trong công việc lập trình hàng ngày chúng ta thường gặp các bài toàn đại loại như: kiểm tra các key xem nó có tồn tại hay không, thao tác có điều kiện với dữ liệu, lọc value trong các array, v.v.

Ở đây mình liệt kê ra một số trường hợp phổ biến mà cá nhân mình yêu thích ❤️ ️và rất hữu ích để làm cho code ngắn hơnrõ ràng hơn. Có bạn sẽ thắc mắc tại sao ko dùng thư viên thư viện có hết rồi mà 😄.

 1. Có đôi khi giết gà ko cần dùng đến dao môt trâu
 2. Mình thì luôn tiên xài tốt mấy cái hàm có sẵn của js trước

1. Điều kiện khi thêm các Properties💡 vào đối tượng

const isValid = false;
const age = 18;

// Chúng ta cần sẽ dùng toán tử spread (...) để xử lý

const person = {
 id: "1234",
 name: "Tuan",
 ...(isValid && { isValid: true }),
 ...((age >= 18 || isValid) && { cart: 0 }),
};

console.log("person :>> ", person);
person :>> { id: '1234', name: 'Tuan', cart: 0 }

2. Kiểm tra xem một Property có tồn tại trong một đối tượng hay không

Chúng ta có thể dùng keyword in để kiểm tra xem property có tồn tại trong Object không

const person = {
 id: "123",
 name: "tuan",
};

console.log("id in person :>> ", "id" in person);
console.log("name in person :>> ", "name" in person);
id in person :>> true
name in person :>> true

3. Destructuring đối tượng bằng Dynamic key

Chúng ta cũng có thể đặt một alias name cho một biến đã được Destructuring

const productData = { id: "123", name: "laptop" };
const { name: deviceName } = productData;

console.log("deviceName :>> ", deviceName);

const extractKey = "name";
const { [extractKey]: data } = productData;

console.log("data :>> ", data);
deviceName :>> laptop
data :>> laptop

4. Lặp một đối tượng để truy cập đồng thời keyvalue

Có thể truy cấp cùng lúc keyvalue khi sử dụng hàm entries

const data = { id: 1, name: "laptop", isSale: true };

Object.entries(data).forEach(([key, value]) => {
 if (["id", "name"].includes(key)) {
  console.log("key :>> ", key);
  console.log("value :>> ", value);
 }
});
key :>> id
value :>> 1

key :>> name
value :>> laptop

5. Ngăn chặn lỗi 🐞 khi truy cập bất kỳ key nào không tồn tại trong đối tượng bằng cách sử dụng chuỗi tùy chọn (?.)

const data = { id: 1, isSale: true };

console.log("data?.name :>> ", data?.name);
console.log("data?.name?.user :>> ", data?.name?.user);
console.log("data?.displayName :>> ", data?.displayName);
data?.name :>> undefined    
data?.name?.user :>> undefined 
data?.displayName :>> undefined

Cảnh báo⚠️: chuỗi tùy chọn được sử dụng khi bạn không chắc Property của nó có tồn tại hay không có trong dữ liệu. Nếu bạn chắc chắn rằng các khóa phải có trong dữ liệu và nếu không có, thì bạn nên throw error để đưa ra lỗi thay vì ngăn chặn chúng.

6. Kiểm tra các falsy value 🌵 trong một array

const fruitList = ["apple", null, "mango", undefined, ""];

const filterFruitList = fruitList.filter(Boolean);
console.log("filterFruitList :>> ", filterFruitList);

const isAnyFruit = fruitList.some(Boolean);
console.log("isAnyFruit :>> ", isAnyFruit);
filterFruitList :>> [ 'apple', 'mango' ]
isAnyFruit :>> true

7. Loại bỏ các giá trị trùng lặp trong array.

Riếng cái hàm này mình rất hay dùng (nhanh gọn lẹ 😄)

const fruitList = ["apple", "mango", "apple", "mango", "grapes"];

const uniqFruitList = [...new Set(fruitList)];
console.log("uniqFruitList :>> ", uniqFruitList);
uniqFruitList :>> [ 'apple', 'mango', 'grapes' ]

Lưu ý⚠️: cái này là một feature của ES6 nhé.

8. Kiểm tra một biến có phải là kiểu array hay ko

Ví bản chất array là một mảng {0:{}, 1:{}, 2:{}....} nên typeof nó sẽ trả về giá trị là object

const fruitList = ["apple", "mango", "apple", "mango", "grapes"];

console.log("typeof fruitList :>> ", typeof fruitList);

console.log("Array.isArray(fruitList) :>> ", Array.isArray(fruitList));
typeof fruitList :>> object
Array.isArray(fruitList) :>> true

9. Chuyển đổi Chuỗi thành Số và Số thành Chuỗi bằng toán tử ' +' 🤩

Toán tử + là một toán tử đặc biệt nên vị trí của nó cũng quyết định ý nghĩa của nó trong từng trường hợp cụ thể.

const numberId = "1234";

console.log("+numberId :>> ", +numberId);
console.log("typeof +numberId :>> ", typeof +numberId);

console.log("numberId + '':>> ", numberId + "");
console.log("typeof numberId + '' :>> ", typeof numberId + "");
+numberId :>> 1234
typeof +numberId :>> number
numberId + '':>> 1234
typeof numberId + '' :>> string

10. Gán các giá trị khác một cách có điều kiện khi giá trị là nullundefined bằng cách sử dụng toán tử nullish coalescing (??)

let data = undefined ?? "no Data";
console.log("data 1 :>> ", data);

data = null ?? "no Data";
console.log("data 2 :>> ", data);

data = "" ?? "no Data";
console.log("data 3 :>> ", data);

data = 5 ?? null ?? "no Data";
console.log("data 4 :>> ", data);

// Khi sử dụng cùng toán tử gán thì nó sẽ dựa trên giá trị hiện tại của nó
data ??= "no Data";
console.log("data 5 :>> ", data);
data 1 :>> no Data
data 2 :>> no Data
data 3 :>>
data 4 :>> 5
data 5 :>> 5

Nhiều bạn cũng hay nhầm lẫn 😕 giữa ?? với toán tử OR (||)

Toán tử OR được sử dụng khi bạn muốn gán giá trị khác theo điều kiện nếu giá trị đó không đúng. Có nghĩa là nếu nó là một trong những giá trị sau (0,’ ’, null, undefined, false, NaN)

let data = undefined || "no Data";
console.log("data 1 :>> ", data);

data = null || "no Data";
console.log("data 2 :>> ", data);

data = "" || "no Data";
console.log("data 3 :>> ", data);

data = 5 || null || "no Data";
console.log("data 4 :>> ", data);

// Khi sử dụng cùng toán tử gán thì nó sẽ dựa trên giá trị hiện tại của nó
data ||= "no Data";
console.log("data 5 :>> ", data);
data 1 :>> no Data
data 2 :>> no Data
data 3 :>> no Data
data 4 :>> 5
data 5 :>> 5

11. Chuyển đổi Boolean bằng cách sử dụng toán tử !!

console.log("This is not Empty :>> ", !!"");
console.log("This is not Empty :>> ", !!"This is not Empty");
This is not Empty :>> false
This is not Empty :>> true

Cũng y hết cũng nó nhiều bạn vẫn thắc mắc !! thì khác gì với !

console.log("This is Empty :>> ", !"");
console.log("This is Empty :>> ", !"This is Empty");
This is Empty :>> true
This is Empty :>> false

Ô thế nếu như nó là....

console.log("This is ... :>> ", !!!"");
console.log("This is ... :>> ", !!!"This is ...");
This is ... :>> true
This is ... :>> false

🤣 thực ra nó chỉ có !!! mà thôi còn từ dầu thăng thứ 3 trở đi nó đơn giản chỉ là phủ định của !! mà thôi.

Roundup

Như mọi khi, mình hy vọng bạn thích bài viết này và học thêm được điều gì đó mới.

Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo! 😍

Nếu bạn thấy Blog này hay xin hãy cho mình một like và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Thank you.😉

Ref


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.