+11

Error Handling trong Nodejs Express - [Express Tutorial - Part 6/10] 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 28)

Error Handling đề cập đến cách Express bắt và xử lý các lỗi xảy ra synchronousasynchronous. Express đi kèm với một trình xử lý Lỗi mặc định, vì vậy bạn không cần phải viết nó để bắt đầu sử dụng.

Catching Errors

Điều quan trọng là đảm bảo rằng Express nắm bắt được tất cả các lỗi xảy ra trong khi route handlersmiddleware được run.

Các lỗi xảy ra trong code synchronous Đồng bộ bên trong route handlersmiddleware không cần thực hiện thêm công việc nào. Nếu code synchronous tạo ra lỗi, thì Express sẽ bắt và xử lý nó. Ví dụ:

app.get('/', (req, res) => {
 throw new Error('BROKEN') // Express will catch this on its own.
})

Đối với các lỗi trả về từ các hàm asynchronous Bất đồng bộ được gọi bởi route handlersmiddleware, bạn phải chuyển chúng cho hàm next(), nơi Express sẽ bắt và xử lý chúng. Ví dụ:

app.get('/', (req, res, next) => {
 fs.readFile('/file-does-not-exist', (err, data) => {
  if (err) {
   next(err) // Pass errors to Express.
  } else {
   res.send(data)
  }
 })
})

Bắt đầu với Express 5, các route handlersmiddleware trả về một Promise sẽ tự động gọi next(value) khi chúng bị reject hoặc gặp lỗi. Ví dụ:

app.get('/user/:id', async (req, res, next) => {
 const user = await getUserById(req.params.id)
 res.send(user)
})

Nếu getUserById ném lỗi hoặc reject, next sẽ được gọi với lỗi đã ném hoặc value bị reject. Nếu không cung cấp value bị reject, next sẽ được gọi với đối tượng Lỗi mặc định do Router Express cung cấp.

Nếu bạn chuyển bất kỳ thứ gì vào hàm next() (ngoại trừ string 'route'), Express coi request hiện tại là một lỗi và sẽ bỏ qua mọi route handlersmiddleware tiếp theo và tới thẳng xử lý lỗi.

Nếu lệnh callback trong một chuỗi không cung cấp dữ liệu, chỉ có lỗi, bạn có thể đơn giản hóa code này như sau:

app.get('/', [
 function (req, res, next) {
  fs.writeFile('/inaccessible-path', 'data', next)
 },
 function (req, res) {
  res.send('OK')
 }
])

Trong ví dụ trên next được cung cấp dưới dạng callback cho fs.writeFile, được gọi có hoặc không có lỗi. Nếu không có lỗi, trình xử lý thứ hai sẽ được thực thi, ngược lại Express sẽ bắt và xử lý lỗi.

Bạn phải bắt lỗi xảy ra trong code asynchronous được gọi bởi route handlers hoặc middleware và chuyển chúng cho Express để xử lý. Ví dụ:

app.get('/', (req, res, next) => {
 setTimeout(() => {
  try {
   throw new Error('BROKEN')
  } catch (err) {
   next(err)
  }
 }, 100)
})

Ví dụ trên sử dụng một khối try...catch để bắt lỗi trong code asynchronous và chuyển chúng cho Express. Nếu khối try...catch được bỏ qua, Express sẽ không bắt lỗi vì nó không phải là một phần của code xử lý synchronous.

Sử dụng các promise để thay thế cho khối try...catch hoặc khi sử dụng các hàm trả về promise. Ví dụ:

app.get('/', (req, res, next) => {
 Promise.resolve().then(() => {
  throw new Error('BROKEN')
 }).catch(next) // Errors will be passed to Express.
})

Vì các promise tự động bắt cả lỗi synchronous và các promise bị reject, bạn có thể chỉ cần cung cấp làm next trình xử lý bắt cuối cùng và Express sẽ bắt lỗi, vì trình xử lý bắt được cung cấp lỗi làm đối số đầu tiên.

Bạn cũng có thể sử dụng một chuỗi các trình xử lý để dựa vào việc bắt lỗi synchronous, bằng cách giảm code asynchronous thành một cái gì đó nhỏ. Ví dụ:

app.get('/', [
 function (req, res, next) {
  fs.readFile('/maybe-valid-file', 'utf-8', (err, data) => {
   res.locals.data = data
   next(err)
  })
 },
 function (req, res) {
  res.locals.data = res.locals.data.split(',')[1]
  res.send(res.locals.data)
 }
])

Ví dụ trên sử dụng câu lệnh phổ biến từ đối tương readFile. Nếu readFile gây ra lỗi, thì nó sẽ chuyển lỗi cho Express, nếu không, bạn sẽ nhanh chóng quay lại Global Error Handling synchronous trong trình xử lý tiếp theo trong chuỗi. Sau đó, nó sẽ cố gắng xử lý dữ liệu. Nếu điều này không thành công thì trình Error Handling synchronous sẽ bắt nó. Nếu bạn đã thực hiện quá trình xử lý này bên trong lệnh readFile callback thì ứng dụng có thể thoát và trình Error Handling Express sẽ không chạy.

Cho dù bạn sử dụng hàm nào, nếu bạn muốn các trình Error Handling Express được gọi đến và ứng dụng vẫn có thể tồn tại, bạn phải đảm bảo rằng Express nhận được lỗi.

Đoạn này giải thích hơi khó hiểu nhưng ko sao bạn đọc hết bài này sẽ hiểu đoạn này mình muốn nói gì.

Default Error handler

Express tích hợp một trình xử lý lỗi giúp xử lý mọi lỗi có thể gặp phải trong ứng dụng. Middleware function Error Handling mặc định này được thêm vào cuối ngăn xếp Middleware.

Nếu bạn chuyển một lỗi đến next() và bạn không xử lý nó trong một trình xử lý lỗi tùy chỉnh, nó sẽ được xử lý bởi trình xử lý lỗi tích hợp sẵn; lỗi sẽ được ghi cho Client với Stack Trace. Stack Trace không được cung cấp trong môi trường production environment.

Đặt biến môi trường NODE_ENVthành production, để chạy ứng dụng ở chế độ production environment.

Khi một lỗi được ghi, thông tin sau sẽ được thêm vào response:

 • Đặt res.statusCode từ err.status (hoặc err.statusCode). Nếu value này nằm ngoài phạm vi 4xx hoặc 5xx, nó sẽ được đặt thành 500.
 • Đặt res.statusMessage theo code trạng thái.
 • Phần nội dung sẽ là HTML của thông báo code trạng thái khi ở trong môi trường production, nếu không sẽ là err.stack.
 • Bất kỳ headers nào được chỉ định trong một đối tượng err.headers.

Nếu bạn gọi next() gặp lỗi sau khi bắt đầu response (ví dụ: nếu bạn gặp lỗi khi truyền response tới Client), trình xử lý lỗi mặc định Express sẽ đóng kết nối và không thực hiện được request.

Vì vậy, khi bạn thêm trình xử lý lỗi tùy chỉnh, bạn phải ủy quyền cho trình xử lý lỗi Express mặc định, khi các headers đã được gửi đến Client:

function errorHandler (err, req, res, next) {
 if (res.headersSent) {
  return next(err)
 }
 res.status(500)
 res.render('error', { error: err })
}

Lưu ý rằng trình xử lý lỗi mặc định có thể được kích hoạt nếu bạn gọi next() nhiều lần với lỗi trong code của mình, ngay cả khi có sẵn middleware Error Handling tùy chỉnh.

Viết một trình xử lý Lỗi

Xác định các Middleware function Error Handling theo cách tương tự như các Middleware function khác, ngoại trừ các function Error Handling có bốn đối số thay vì ba. Ví dụ:(err, req, res, next).

app.use((err, req, res, next) => {
 console.error(err.stack)
 res.status(500).send('Something broke!')
})

Bạn xác phải khai báo middleware Error Handling cuối cùng, sau các việc gọi các app.use() khác và Router; Ví dụ:

const bodyParser = require('body-parser')
const methodOverride = require('method-override')

app.use(bodyParser.urlencoded({
 extended: true
}))
app.use(bodyParser.json())
app.use(methodOverride())
app.use((err, req, res, next) => {
 // logic
})

Response từ bên trong một Middleware function có thể ở bất kỳ định dạng nào, chẳng hạn như trang lỗi HTML, thông báo đơn giản hoặc là một string JSON.

Đối với organizational (và framework cấp cao hơn - higher-level framework), bạn có thể xác định một số Middleware function Error Handling, giống như cách bạn làm việc với các Middleware function thông thường. Ví dụ: để xác định một trình xử lý lỗi cho các request được thực hiện bằng cách sử dụng XHR và những request không có:

const bodyParser = require('body-parser')
const hàmOverride = require('hàm-override')

app.use(bodyParser.urlencoded({
 extended: true
}))
app.use(bodyParser.json())
app.use(hàmOverride())
app.use(logErrors)
app.use(clientErrorHandler)
app.use(errorHandler)

Trong ví dụ này, thông tin chung logErrors có thể ghi request và thông tin lỗi stderr, ví dụ:

function logErrors (err, req, res, next) {
 console.error(err.stack)
 next(err)
}

Cũng trong ví dụ này, clientErrorHandler được định nghĩa như sau: Lỗi được chuyển một cách rõ ràng cho lỗi tiếp theo.

Lưu ý rằng khi không gọi next trong một hàm Error Handling, bạn có trách nhiệm phải viết (và kết thúc) response. Nếu không, những request đó sẽ "treo" và dần dần sẽ tràn bộ nhớ 😄.

function clientErrorHandler (err, req, res, next) {
 if (req.xhr) {
  res.status(500).send({ error: 'Something failed!' })
 } else {
  next(err)
 }
}

Implement function "catch-all" có tên errorHandler như sau (ví dụ):

function errorHandler (err, req, res, next) {
 res.status(500)
 res.render('error', { error: err })
}

Nếu bạn có một trình xử lý Route với nhiều hàm callback, bạn có thể sử dụng tham số route để chuyển sang trình xử lý tuyến tiếp theo. Ví dụ:

app.get('/a_route_behind_paywall',
 (req, res, next) => {
  if (!req.user.hasPaid) {
   // continue handling this request
   next('route')
  } else {
   next()
  }
 }, (req, res, next) => {
  PaidContent.find((err, doc) => {
   if (err) return next(err)
   res.json(doc)
  })
 })

app.get('/a_route_behind_paywall',
 (req, res, next) => {
  // Nếu ko có next('route') thì route này sẽ ko bao giờ được thực thi
  next()
 })

Trong ví dụ này, trình xử lý getPaidContent sẽ bị bỏ qua nhưng bất kỳ trình xử lý nào còn lại trong app xử lý cho Route cho /a_route_behind_paywall sẽ tiếp tục được thực thi.

Việc gọi đến next()next(err) cho biết rằng trình xử lý hiện tại đã hoàn tất và ở giai đoạn nào. next(err) sẽ bỏ qua tất cả các trình xử lý còn lại trong chuỗi ngoại trừ những trình xử lý được thiết lập để Error Handling như được mô tả ở trên.

Mình hy vọng bạn thích bài viết này và học thêm được điều gì đó mới.

Donate mình một ly cafe hoặc 1 cây bút bi để mình có thêm động lực cho ra nhiều bài viết hay và chất lượng hơn trong tương lai nhé. À mà nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngại comment hoặc liên hệ mình qua: Zalo - 0374226770 hoặc Facebook. Mình xin cảm ơn.

Momo: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770

TPBank: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770 (hoặc 01681423001)

image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.