+1

Bind a list of items to a RecyclerView with Android Data Binding

Mở đầu

Với kiến trúc MVVM, có thể nói Android Data Binding chính là phương án tốt nhất để thể hiện sự thay đổi UI. Vì thế, nếu bạn là một newbie về Data Binding, bạn nên bắt đầu từ basic trước khi đọc bài viết này nhé.

Có rất nhiều kiểu dữ liệu mà chúng ta có thể binding với các thuộc tính của các widget khác nhau, tuy nhiên khi nói đến việc binding một danh sách các item vào RecyclerView thì lại không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Bạn không thể chỉ làm như vậy:

<android.support.v7.widget.RecyclerView
 android:id="@+id/recyclerView"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:data="@{viewModel.userIds}"/>

Hoàn toàn không có thuộc tính XML như trên, để binding dữ liệu vào RecyclerView, chúng ta cần một Adapter, thứ mà sẽ nhận danh sách các item từ một nguồn dữ liệu nào đó. Bài viết này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cách đơn giản để binding dữ liệu vào RecyclerView trong XML.

Coding

Chúng ta sẽ có một danh sách item gọi là dữ liệu, ở đây mình không đề cập đến service để lấy dữ liệu từ backend nhé. Và tất nhiên, dữ liệu của chúng ta sẽ thay đổi liên tục.

Chúng ta sẽ có flow cơ bản như sau: ViewModel request data và chúng ta cần update UI với data lấy được.

// ViewModel
class UserViewModel : BaseObservable() {

  @get:Bindable
  var userIds: List<Long> = emptyList()
    private set(value) {
      field = value
      notifyPropertyChanged(BR.userIds)
    }

  private val updateInterval = 1000L
  private val updateHandler = Handler()
  private val random = Random()

  private var updateRunnable: Runnable = object : Runnable {
    override fun run() {
      updateList()
      updateHandler.postDelayed(this, updateInterval)
    }
  }

  private fun updateList() {
    userIds = List(30) {
      random.nextLong()
    }
  }

  fun startUpdates() {
    updateHandler.postDelayed(updateRunnable, updateInterval)
  }

  fun stopUpdates() {
    updateHandler.removeCallbacks(updateRunnable)
  }
}

Vì ở đây, mình chỉ tạo một ví dụ đơn giản là một danh sách các số được random mỗi giây nên sử dụng BaseObservable của thư viện Data Binding.

Activity
class MainActivity : AppCompatActivity() {

  private val viewModel = UserViewModel()

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    val adapter = UserAdapter()

    recyclerView.layoutManager = LinearLayoutManager(this)
    recyclerView.adapter = adapter

    viewModel.startUpdates()
  }

  override fun onDestroy() {
    viewModel.stopUpdates()
    super.onDestroy()
  }
}

Bây giờ chúng ta chỉ cần update dữ liệu trong Adapter. Nhưng chúng ta sẽ làm như thế nào?

Đề xuất được đưa ra đó là chúng ta sẽ tạo một custom Binding Adapter và sử dụng Data Binding. Với custom Binding Adapter, chúng ta có thể tự chỉ định logic cho các thuộc tính XML. Chính vì thế chúng ta có thể viết riêng cho mình một logic ràng buộc phù hợp để get adapter từ RecyclerView vetget dữ liệu cho nó.

Trước tiên, chúng ta cần thêm method setData cho adapter.

class UserAdapter : RecyclerView.Adapter<UserAdapter.UserHolder>() {

  fun setData(items: List<Long>) {
    userIds = items
    notifyDataSetChanged()
  }

  var userIds = emptyList<Long>()

  override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): UserHolder {
    val inflater = LayoutInflater.from(parent.context)
    return UserHolder(inflater.inflate(R.layout.list_item, parent, false))
  }

  override fun getItemCount() = userIds.size

  override fun onBindViewHolder(holder: UserHolder, position: Int) {
    holder.bind(userIds[position])
  }

  class UserHolder(itemView: View) : RecyclerView.ViewHolder(itemView) {

    fun bind(userId: Long) {
      itemView.userText.text = "User id: $userId"
    }
  }
}

Tiếp theo, chúng ta có thể tạo custom Binding Adapter với đoạn code đơn giản sau:

@BindingAdapter("data")
fun <T> setRecyclerViewProperties(recyclerView: RecyclerView, items: List<Long>) {
  if (recyclerView.adapter is UserAdapter) {
    (recyclerView.adapter as UserAdapter).setData(items)
  }
}

Tuy nhiên, sẽ rất là bất tiện nếu như chúng ta có nhiều adapter và chúng ta sẽ phải tạo ra rất nhiều nhánh if else. Vì thế chúng ta cần refactor cho đoạn này bằng cách tạo ra một BindableAdapter chung và tất cả các adapter sử dụng Data Binding sẽ được kế thừa từ nó.

interface BindableAdapter<T> {
  fun setData(data: T)
}

Và sẽ có một chút thay đổi đối với custom Binding Adapter:

@BindingAdapter("data")
fun <T> setRecyclerViewProperties(recyclerView: RecyclerView, data: T) {
  if (recyclerView.adapter is BindableAdapter<*>) {
    (recyclerView.adapter as BindableAdapter<T>).setData(data)
  }
}

Với phần code trên, chúng ta có thể dễ dàng để binding bất kì dữ liệu nào đó vào một RecyclerView bằng cách sử dụng XML từ app namespace và tất nhiên vẫn giữ cho code ở ViewModelActivity/Fragment gọn gàng.

<android.support.v7.widget.RecyclerView
      android:id="@+id/recyclerView"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      app:layoutManager="android.support.v7.widget.LinearLayoutManager"
      app:data="@{viewModel.userIds}"/>

Cuối cùng, chúng ta sẽ update lại UserAdapter một chút:

class UserAdapter : RecyclerView.Adapter<UserAdapter.UserHolder>(), BindableAdapter<List<Long>> {

  override fun setData(items: List<Long>) {
    userIds = items
    notifyDataSetChanged()
  }

  var userIds = emptyList<Long>()

  override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): UserHolder {
    val inflater = LayoutInflater.from(parent.context)
    return UserHolder(inflater.inflate(R.layout.list_item, parent, false))
  }

  override fun getItemCount() = userIds.size

  override fun onBindViewHolder(holder: UserHolder, position: Int) {
    holder.bind(userIds[position])
  }

  class UserHolder(itemView: View) : RecyclerView.ViewHolder(itemView) {

    fun bind(userId: Long) {
      itemView.userText.text = "User id: $userId"
    }
  }
}

Ngoài cách tạo một custom Binding Adapter, chúng ta cũng còn một vài sự lựa chọn khác nhưng có thể sẽ không tối ưu hơn:

 • Chúng ta có thể pass adapter vào ViewModel.
 • Sử dụng OnPropertyChangedCallback. Tuy nhiên, với một trong hai option trên thì code của chúng ta ở ViewModelActivity/Fragment sẽ không được gọn gàng cho lắm.

Kết luận

Như các bạn đã thấy, chúng ta có thể dễ dàng binding dữ liệu vào RecyclerView bằng việc sử dụng custom Binding Adapter. Và tất nhiên, code ở ViewModelActivity/Fragment vẫn gọn gàng hơn so với các option mà mình đưa ra ở trên.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài.

Tham khảo

AndroidPub


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.