+5

Bài toán thả trứng, tìm tầng cao nhất để thả trứng rơi không vỡ.

Gần đây, mình có đọc lại được bài toán này, chắc hẳn nhiều bạn cũng đã từng biết qua về bài toán này rồi ( nếu không thì để mình giới thiệu ). Bài toán như sau:

Ở 1 tòa nhà 100 tầng, coi như các quả trứng là như nhau:

  • Trứng sẽ vỡ nếu bị thả từ tầng >= N.
  • Trứng không vỡ nếu bị thả từ tầng < N.

Bạn có 2 quả trứng, hãy nêu 1 cách giải để tìm N với số lần thả trứng ít nhất.

Để giải bài toán này, ta có thể dùng quả trứng 1 thả với mỗi x tầng ví dụ x=10 tầng. Quả trứng 1 sẽ đóng vai trò thu hẹp khoảng cần tìm vào trong 10 tầng, sau đó dùng quả trúng 2 để tìm tầng thỏa mãn trong 10 tầng đó. Ví dụ nếu tầng cần tìm là 93, quả trứng 1 sẽ được thả lần lượt các tầng 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 và vỡ ở tầng 100. Sau đó ta biết N cần tìm trong khoảng 90-100 và dùng quả trứng 2 để tìm, cần 3 lần thả nữa 91, 92, 93 là trứng vỡ, suy ra N = 93.

Đây là 1 cách giải tốt, nếu 1 < N < 10, ta chỉ cần 2-10 lần thả trứng. Nhưng nếu 81<N<90, t cần đến 18 lần thả. Vậy cần chia khoảng để thả quả trứng 1 là bao nhiêu để tối ưu ?. Hãy nhớ rằng chúng ta tìm cách giải với số lần thả nhỏ nhất, chứ không phải tìm số lần cần thả trung bình.

Ta thấy số_lần_thả_trứng_ít_nhất sẽ tăng tỉ lệ thuận với tầng. Nếu quả trứng 1 vỡ ở tầng x thì ta cần nhiều nhất 9 lần thả quả trứng 2. Cho nên, thay vì việc thả trứng 1 mỗi 10 tầng, ta sẽ điều chỉnh khoảng cách đó, sao cho nó lớn ở những tầng dưới và nhỏ dần ở những tầng trên. Qua đó ta giảm số lần phải thả trong trường hợp xấu nhất, khi đó số lần tối đa phải thả quả trứng 2 sẽ giảm cùng tốc độ với tốc độ tăng của số lần (tương đương với độ cao) phải thả quả trứng 1.

Số lần thả trứng 1 Khoảng cách giữa 2 tầng
# 1 x
# 2 x-1
# 3 x-2
# 4 x-3
# 5 x-4
# ... ...

Suy ra: (x + 1) * x / 2 >= 100.
x ≥ 13.65097. làm tròn đến giá trị đầu tiên để tổng >= 100. => x = 14.

Vậy ta bắt đầu từ tầng 14. Cần tối đa 14 lần thả. Độ phức tạp O(n\sqrt{n})
Với n nhỏ, 2 cách trên gần như tương đương.

Số lần thả trứng 1 Tầng
1 14
2 27
3 39
4 50
5 60
6 69
7 77
8 84
9 90
10 95
12 99
12 100

Tham khảo: https://ed.ted.com/lessons/can-you-solve-the-egg-drop-riddle-yossi-elran

Thực tế : chúng ta chỉ cần 2 lần thả ở tầng 1 là tìm được kết quả. 😎


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.