+1

Bài 2: Tạo máy ảo ubuntu 22.04 bằng Oracle VM VirtualBox 7

Ở bài trước mình có hướng dẫn các bạn cài đặt Oracle VM VirtualBox 7 trên ubuntu 22.04, bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo các VM Ubuntu để thực hành series này

Các thuật ngữ sử dụng trong bài viết

Viết tắt Ý Nghĩa
VM Virtual Machine

Ở bài này mình sẽ tạo theo cấu hình VM như sau

IP Hostname vCPU RAM DISK
192.168.56.2 microk8s-master-1 1 core 2G 50G
192.168.56.3 microk8s-master-2 1 core 2G 50G
192.168.56.4 microk8s-master-3 1 core 2G 50G
192.168.56.5 microk8s-worker-1 1 core 2G 50G
192.168.56.6 microk8s-worker-2 1 core 2G 50G
192.168.56.7 microk8s-worker-3 1 core 2G 50G
192.168.56.8 microk8s-worker-4 1 core 2G 50G

Bước 1: Tải tiệp cài đặt ubuntu trên trang chủ

Bước 2: Bắt đầu tạo máy ảo Ubuntu 22.04

Nhấp vào tạo mới VM với các thông tin sau

Name: microk8s-master-01 (Tên của VM) Folder: Thư mục lưu trữ IOS Image: Đường dẫn đến file đã tạo ở bước 1

Screenshot 2023-01-05 at 6.51.21 PM.png

Nhập đầy đủ thông tin và bấm next

Screenshot 2023-01-05 at 6.55.05 PM.png

Tiếp tục bấm next

image.png

Do là môi trường test nên mình chỉ để 1 core và 2g ram, Tiếp tục bấm next

Screenshot 2023-01-05 at 6.56.20 PM.png

Phần này mình sẽ để 50G ổ cứng

Screenshot 2023-01-05 at 6.56.53 PM.png

Tiếp tục bấm next

Screenshot 2023-01-05 at 6.57.24 PM.png

Màn hình xem lại thì mình bấm "Finish" để tạo thành công cấu hình VM

Bước 3: Start và cấu hình ban đầu cho máy ảo

Screenshot 2023-01-05 at 6.58.43 PM.png

Screenshot 2023-01-05 at 7.22.53 PM.png

Screenshot 2023-01-05 at 7.23.12 PM.png

Screenshot 2023-01-05 at 7.23.24 PM.png

Screenshot 2023-01-05 at 7.23.45 PM.png

Screenshot 2023-01-05 at 7.24.00 PM.png

Screenshot 2023-01-05 at 7.24.19 PM.png

Screenshot 2023-01-05 at 7.24.47 PM.png

Đợi cập nhật sau đó bấm reboot

Screenshot 2023-01-05 at 7.25.39 PM.png

Bước 4: Cấu hình IP

Mình cấu hình thêm 1 đường mạng nội bộ trên network của virtualbox

Vào phần tools chọn create host-only networks

Screenshot 2023-01-05 at 10.13.48 PM.png

Ở đây mình tạo 1 lớp mạng C :

IP: 192.168.56.x

Gateway: 192.168.56.1

Subnet max: 255.255.255.0

Vào phần setting của microk8s-master-01 chọn Adapter 2 và chọn theo hình Screenshot 2023-01-05 at 10.35.59 PM.png

sau đó vào giao diện ssh của vm ta làm theo từng bước sau:

 1. Kiểm tra tên card mạng vừa add vào
ls /sys/class/net/

Screenshot 2023-01-05 at 10.39.10 PM.png

Ở đây tên của card mạng mới thêm vào là enp0s8

 1. Tiến hình cấu hình static ip theo bản mô tả đầu bài viết, ở đây là host microk8s-master-01 với ip là 192.168.56.1

Ta sử dụng lệnh ở máy VM để set ip

sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

Screenshot 2023-01-05 at 11.41.46 PM.png

sau đó thêm vào File theo như hình:

Screenshot 2023-01-05 at 11.42.16 PM.png

# This is the network config written by 'subiquity'
network:
 ethernets:
  enp0s3:
   dhcp4: true
  enp0s8:
   dhcp4: no
   addresses: [192.168.56.2/24]
 version: 2

sau đó sử dụng lệnh sudo netplan apply để apply cấu hình IP

sau đó mình sử dụng lệnh ip addr để kiểm tra cấu hình ip đã được apply chưa

Screenshot 2023-01-05 at 11.51.09 PM.png

Như hình trên thì mình thấy ip 192.168.56.2 đã ăn rồi

Tới đây thì mình cũng đã thiết lập thành công static ip cho VM.

Bước 5: Clone VM microk8s-master-01 và cấu hình ip, hostname cho 6 VM còn lại

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết ❤️


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.