+3

AWS IAM


Cloud Computing (công nghệ điện toán đám mây) là mô hình sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet.

Dịch vụ cloud (điện toán đám mây) cung cấp công nghệ cho các công ty thuê, phục vụ qua kết nối Internet và chỉ phải trả cho những gì họ sử dụng, trái ngược với phương pháp truyền thống là mua phần cứng và phần mềm rồi tự cài đặt và bảo trì.

AWS là gì ?

AWS (Amazon Web Services) là một hệ thống các dịch vụ điện toán đám mây cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp về: Storage(S3, EBS, ...), computing power(EC2), databases(DynamoDB, RDS), networking, analytics, developer tools, sercurity, virtualization, … (các AWS Resources).

Trong đó 2 service quen thuộc với chúng ta nhất là AWS EC2(dùng để lưu trữ, vận hành máy chủ server) và AWS S3(với mục đích lưu trữ dữ liệu).

What is IAM?

AWS cung cấp IAM(AWS identity and Access Management), là một dịch vụ web service bảo mật, giúp ta kiểm soát các truy cập tới AWS Resources.

Ta sử dụng IAM để xác định mỗi truy cập (request) tới các AWS Resources là của ai ? (authentication) và người đó có quyền truy cập tới Resources chỉ định này hay không ? (authorization).

How IAM work?

Resources

Là những AWS resources do AWS cung cấp, 1 EC2, 1 S3 bucket, ...

Principal

Là một người hoặc một application nào đó với mục đích thực hiện các action/operation lên các AWS resources.

Để làm được điều này, principal cần được cấp một IAM identities và gửi Request tới AWS.

IAM identities

Khi muốn cấp quyền cho người khác hoặc một ứng dụng nào đó được phép access AWS account, ta sẽ tạo ra các IAM identities cung cấp cho người/application sử dụng để access AWS account.

IAM users

Đại diện cho một user hoặc application muốn interact với AWS.

Mỗi IAM users được tạo ra sẽ được cấp thông tin về username, accountID, password, access_key, secret_key (cái này sẽ chỉ được download 1 lần duy nhất khi tạo account):

 • username, accountID, password được dùng để đăng nhập tới AWS Console

 • access_key, secret_key dùng trong AWS CLI, sử dụng trong mỗi request tới AWS

IAM groups

IAM groups là tập hợp của các IAM Users lại và quản lý như 1 unit.

Được dùng khi muốn assign policy cho 1 loạt user cùng 1 lúc Ví dụ, khi muốn các user có quyền admin thì tạo group admin đưa các user đó vào group, sau đó tạo policy admin và gán cho group.

IAM roles

IAM roles có đơn giản hiểu nó như 1 IAM user nhưng không có password hay access key

Policy

Khi tạo ra các IAM identities, ta sẽ gán cho chúng những policy. Policy chỉ ra những action, resouces nào mà IAM identities được gán được phép hoặc không được phép (allow/deny) thực hiện:

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
  "Effect": "Allow",
  "Action": "dynamodb:*",
  "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/Books"
 }
}

Có 2 loại policy:

 • Identity-based Policy được gán cho IAM identities (IAM Users, IAM Groups, IAM Roles) chỉ định những action/operation và những resources tương ứng mà IAM identities được phép hoặc không được phép thực hiện.
 • Resouce-based policy được gán thẳng tới từng AWS Resource chỉ ra Pricipal nào có thể thực hiện hoặc không được phép các action/operation lên chúng.

Request

Principal được cấp IAM identities sẽ đăng nhập tới AWS Console hoặc dùng CLI để gửi các Request tới AWS.

Một Request bao gồm:

 • Action/Operation: xác định hành động muốn thực hiện
 • Resouces: AWS resources muốn tác động tới
 • Principal: xác thực người/application nào gửi request
 • Environment data: Thông tin thêm như IP address, SSL enable status, time of day ... * * Resource data: Data liên quan tới resource được yêu cầu. Ví dụ như chi tiết hơn Database là chỉ ra table nào

Authentication

Request được Principal gửi cần qua một bước authen (xác thực). Để xác thực với AWS, Principal cần phải đăng nhập tới AWS Console với thông tin email, password (với Root user, người lập AWS account) hoặc với IAM user thì cần Account ID cộng với usernamepassword. Còn để xác thực với AWS CLI, Principal cần cung cấp Access keySecret key trong một Request gửi tới AWS.

Authorization

Sau khi qua bước authentication, AWS sẽ kiểm tra xem Princial có quyền để thực hiện các Action/Operation tới Resourcesđược chỉ định hay không ? .

Trong quá trình Author, AWS sẽ check policy để xem quyền thế nào để allow hay deny.

AWS sẽ check các policy, nếu có 1 policydeny thì AWS sẽ deny luôn và không kiểm tra tiếp các policy kế sau:

 • Default, tất cả request là deny ( trừ root)
 • Nếu có 1 policyAllow thì nó sẽ ghi đè lên quyền default
 • Nếu có 1 policy mà ghi rõ là deny thì nó sẽ ghi đè toàn bộ các allow

Action/Operation

Sau quá trình AuthenticationAuthorization AWS sẽ approved/reject các ction/Operationcủa Request.

Các action thường được ghi rõ trong policy.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.