+1

Automatic dimension UITextView bên trong UITableViewCell

Xin chào các bạn, bài viết này mình viết về cách dynamic UITextView bên trong UITableViewCell.

Đầu tiên, mình tạo tạo viewcontroller chỉ có 1 table view bình thường, set height của cell là UITableViewAutomaticDimension để giúp UITableViewCell tự động co giãn theo nội dung bên trong:

import UIKit

class ViewController: UIViewController {

  @IBOutlet weak var tableView: UITableView!
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    tableView.register(UINib(nibName: "AddCell", bundle: nil), forCellReuseIdentifier: "AddCell")
    tableView.estimatedRowHeight = 155
    tableView.rowHeight = UITableView.automaticDimension
  }
}

extension ViewController: UITableViewDelegate, UITableViewDataSource {
  func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
    return 1
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    guard let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "AddCell", for: indexPath) as? AddCell else { return UITableViewCell() }
    cell.delegate = self
    return cell
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, heightForRowAt indexPath: IndexPath) -> CGFloat {
    return UITableView.automaticDimension
  }
}

Tiếp đó mình sẽ tạo 1 cell có tên là "AddCell", sau khi tạo xong mình kéo 1 UITextView vào trong và auto layout như thế này:

Bên trong file AddCell.swift, mình implement UITextViewDelegate và tạo AddCellDelegate như bên dưới:

import UIKit

protocol AddCellDelegate: class {
  func addText()
}

class AddCell: UITableViewCell {

  @IBOutlet weak var textView: UITextView!
  weak var delegate: AddCellDelegate?
  
  override func awakeFromNib() {
    super.awakeFromNib()
    // Initialization code
  }

  override func setSelected(_ selected: Bool, animated: Bool) {
    super.setSelected(selected, animated: animated)
    textView.delegate = self
  }
}

extension AddCell: UITextViewDelegate {
  func textViewDidChange(_ textView: UITextView) {
    self.delegate?.addText()
  }
}

Cuối cùng, ở file ViewController, mình implement AddCellDelegate:

extension ViewController: AddCellDelegate {
  func addText() {
    tableView.beginUpdates()
    tableView.endUpdates()
  }
}

Mình set màu của table view là gray, của text view là while để xem được rõ hơn, kết quả mình nhận được như sau:

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình 😀


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.