+2

Automatic Deploy Rails App lên Ubuntu server với Capistrano

Capistrano là gì?

Lật lại phần 1 và 2 để deploy lên server:

 • ssh vào server
 • push code từ github về
 • restart unicorn Vậy là mất 3 bước để deploy code lên server.
 • Thì Capistrano sẽ làm thay chúng ta chỉ 1 câu lệnh trên local.
 • An toàn hơn khi phiên bản mới deploy xong và sãn sàng chạy thì mới thay phiên bản hiện tại. (tránh những trường hợp xấu như rớt mạng, server down...)
 • lưu 5 phiên bản gần nhất giúp bạn có thể quay về các bản cũ nếu ko ưng ý,

Setup Capistrano Deploy với Unicorn

Chú ý: khi chạy với rails 5.0.0.1, trong gemfile mặc định mở thêm puma, vì thế ta cần bỏ dòng này đi #gem 'puma' ~> 3.0

Mình setup trên local nhé =.="

 1. Thêm gem capistrano vào gemfile

   group :development do
    gem 'capistrano-rails', require: false
    gem 'capistrano-bundler', require: false
    gem 'capistrano-rbenv'
    gem 'capistrano', '~> 3.4.0'
   end
  
 2. bundle exec cap install sinh template cap với câu lệnh trên

  ├── Capfile
  ├── config
  │  ├── deploy
  │  │  ├── production.rb
  │  │  └── staging.rb
  │  └── deploy.rb
  └── lib
    └── capistrano
        └── tasks
  

  Giải thích 1 chút về các thư mục và chức năng của nó nhé:

  • Capfile định nghĩa các thư viện con của capistrano dùng trong việc deploy

   ex:

   require 'capistrano/rails/migrations' #chạy migration
   require 'capistrano/rails/assets' #add asset
   
  • config/deploy.rb

   # config valid only for current version of Capistrano
   lock '3.4.1'
   
   # ex: demo-deploy
   set :application, 'my_app_name' 
   # ex: [email protected]:me/demo-deploy.git
   set :repo_url, '[email protected]:me/my_repo.git' #
   
   # Default branch is :master
   # ex: master
   # ask :branch, `git rev-parse --abbrev-ref HEAD`.chomp
   
   # Default deploy_to directory is /var/www/my_app_name
   # ex: /home/deploy/demo-deploy/current
   # set :deploy_to, '/var/www/my_app_name'
   
   # Default value for :scm is :git
   # set :scm, :git
   
   # Default value for :format is :pretty
   # set :format, :pretty
   
   # Default value for :log_level is :debug
   # set :log_level, :debug
   
   # Default value for :pty is false
   # set :pty, true
   
   # Default value for :linked_files is []
   # ex: set :linked_files, %w{config/database.yml config/secrets.yml}
   # set :linked_files, fetch(:linked_files, []).push('config/database.yml', 'config/secrets.yml')
   
   # Default value for linked_dirs is []
   # set :linked_dirs, %w{log tmp/pids tmp/cache tmp/sockets vendor/bundle public/system public/uploads}
   # set :linked_dirs, fetch(:linked_dirs, []).push('log', 'tmp/pids', 'tmp/cache', 'tmp/sockets', 'vendor/bundle', 'public/system')
   
   # Default value for default_env is {}
   # set :default_env, { path: "/opt/ruby/bin:$PATH" }
   
   # Default value for keep_releases is 5
   # set :keep_releases, 5
   
   namespace :deploy do
   
    after :restart, :clear_cache do
     on roles(:web), in: :groups, limit: 3, wait: 10 do
      # Here we can do anything such as:
      # within release_path do
      #  execute :rake, 'cache:clear'
      # end
     end
    end
   
   end
   

   Với app rails mà mình làm từ trước mình sẽ config đơn giản như sau:

   lock '3.4.0'
   
   # Change these
   set :repo_url,    '[email protected]:me/demo-deploy.git'
   set :application,   'demo-deploy'
   set :user,      'deploy'
   
   set :pty,       true
   set :deploy_via,   :remote_cache
   set :deploy_to,    "/home/#{fetch(:user)}/#{fetch(:application)}/current"
   set :linked_files, %w{config/database.yml config/secrets.yml}
   set :linked_dirs, %w{log tmp/pids tmp/cache tmp/sockets vendor/bundle public/system public/uploads}
   set :keep_releases, 5
   
   namespace :deploy do
    desc "seed database"
    task :seed do
     on roles(:db) do |host|
      within "#{release_path}" do
       execute :rake, "db:seed"
      end
     end
    end
    after :migrate, :seed
   end
   
   
  • config/deploy Default tạo cho mình 2 môi trường production và staging config file production.rb

   user = 'deploy'
   ip_address = '34.217.95.70/'
   
   role :app, ["#{user}@#{ip_address}"]
   role :web, ["#{user}@#{ip_address}"]
   role :db, ["#{user}@#{ip_address}"]
   
   server ip_address,
      user: user,
      roles: %w{web app}
   
   set :rails_env, 'production'
   
   set :bundle_flags, '--no-deployment'
   
   set :ssh_options, {
    keys: %w(~/.ssh/id_rsa.pub),
    forward_agent: true,
    port: 22
   }
   
   set :nginx_server_name, 'demo_deploy.appconus.com'
   
  • lib/capistrano/tasks/

   Chứa của custom task

  => ok vậy là đã xong. Giờ chỉ còn bước cuối là push code server với capistrano thôi.

  Setup Setup Capistrano Deploy với Puma

  1. Thêm gem vào Gemfile
   group :development do
     gem 'capistrano'
     gem 'capistrano3-puma'
     gem 'capistrano-rails' 
     gem 'capistrano-bundler'
     gem 'capistrano-rvm'
    end
   
  2. xong bundle install
  3. Để show file config Capitrano sử dụng câu lệnh cap install STAGES=production
  4. add required vào Capfile:
    require 'capistrano/rvm'
    require 'capistrano/bundler'
    require 'capistrano/rails/migrations'
    require 'capistrano/rails/assets' 
    require 'capistrano/puma'
   
  5. file deploy.rb add thêm 1 số config cho puma vào:
   set :repo_url,    '[email protected]:me/demo-deploy.git'
   set :application,   'demo-deploy'
   set :user,      'deploy'
   
   set :pty,       true
   set :deploy_via,   :remote_cache
   set :deploy_to,    "/home/#{fetch(:user)}/#{fetch(:application)}/current"
   set :linked_files, %w{config/database.yml config/secrets.yml}
   set :linked_dirs, %w{log tmp/pids tmp/cache tmp/sockets vendor/bundle public/system public/uploads}
   set :keep_releases, 5
   
   namespace :deploy do
    desc "seed database"
    task :seed do
     on roles(:db) do |host|
      within "#{release_path}" do
       execute :rake, "db:seed"
      end
     end
    end
    after :migrate, :seed
   
   set :puma_rackup, -> {File.join(current_path, "config.ru")}
   set :puma_state, -> {"#{shared_path}/tmp/pids/puma.state"}
   set :puma_pid, -> {"#{shared_path}/tmp/pids/puma.pid"}
   set :puma_bind, -> {"unix://#{shared_path}/tmp/sockets/puma.sock"}
   set :puma_conf, -> {"#{shared_path}/puma.rb"}
   set :puma_access_log, -> {"#{shared_path}/log/puma_access.log"}
   set :puma_error_log, -> {"#{shared_path}/log/puma_error.log"}
   set :puma_role, :app
   set :puma_env, fetch(:rack_env, fetch(:rails_env, "staging"))
   set :puma_threads, [0, 8]
   set :puma_workers, 0
   set :puma_worker_timeout, nil
   set :puma_init_active_record, true
   set :puma_preload_app, false
   
  6. Vậy là chúng ta đã config xong với Puma khi sử dụng gem gem 'capistrano3-puma'

  Deploy

  Dùng bundle exec cap production deploy để push code lên môi trường production Cap sẽ truy cập vào 2 file deploy.rb và production.rb để tiến hàng deploy.... Các file log đều được lưu trong thư mục shared/log mà chúng ta đã config

  Kết Luận

  Vậy là mình đã xong series về loạt bài deloy app rails lên ec2. Đi từ chi tiết tới sử dụng gem để automatic việc deploy.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.