+1

Autoload Method trong Ruby

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các chủ đề sau:

 • autoload registration & lazy loading
 • method Module#autoload? method
 • Đằng sau Module#autoload method

I. autoload registration & lazy loading

Phương thức Module#autoload đăng ký một đường dẫn file được tải lần đầu tiên khi namespace của một mô-đun hoặc class cụ thể gọi đến.

Ví dụ:

module Car
 autoload(:Engine, './engine.rb')

 puts "The Engine module isn't yet loaded!"
 Engine
 puts "The Engine module has been successfully loaded!"
end
module Engine
 puts 'The Engine module is loading!'
end

Bây giờ hãy chạy tập lệnh Ruby script:

$> ruby car.rb
The Engine module isn’t yet loaded!
The Engine module is loading!
The Engine module has been successfully loaded!

Ở đây chúng ta thấy rằng sau một lệnh gọi để tự động tải autoload(:Engine, './engine.rb '), engine.rb chưa được tải.

Trong thực tế, tệp này chỉ được tải khi chúng ta gọi rõ ràng mô-đun Engine.

Cơ chế này cho phép Ruby ko sử dụng bừa bãi, mà chỉ tải các tệp có chứa các mô-đun / lớp được sử dụng bởi luồng thực thi của chương trình đang chạy.

II. Phương thức Module#autoload?

Module#autoload? có trách nhiệm kiểm tra xem mô-đun/lớp được đăng ký trong một namespace đã được tải hay chưa.

Nó cũng được sử dụng để kiểm tra xem một mô-đun có được đăng ký (hoặc không) trong một namespace hay không?

module A
 autoload(:B, './b.rb')

 p autoload?(:B)
 B
 p autoload?(:B)
end
module B
 puts 'The module B is loading!'
end

chạy ra kết quả như sau:

"./b.rb"
The module B is loading!
nil

Lần gọi đầu tiên autoload? :B trả về đường dẫn "./b.rb".

Sau đó, mô-đun B được tải thông qua việc tải tệp b.rb.

Cuối cùng, lần gọi thứ hai autoload?(:B) trả về nil vì mô-đun B đã được load rồi.

Vì vậy, hãy autoload thử một mô-đun C bên ngoài namespace A

autoload(:C, './c.rb')

module A
 p autoload? :C
end

p autoload? :C
module C
end

chạy ra kết quả như sau:

nil
"./c.rb"

Lệnh gọi tới autoload? :C trong namespace A trả về nil vì mô-đun :C được đăng ký autoload trong namespace cấp cao nhất chứ không phải trong namespace A.

Ngược lại, lệnh gọi thứ hai để autoload? :C được gọi trong namespace cấp cao nhất. Nó nằm trong cùng với namespace đăng ký autoload(: C, './c.rb') nên nó trả về đường dẫn ***"./c .rb "***.

Bây giờ chúng ta đã quen thuộc hơn với cơ chế đăng ký autoload, hãy cùng khám phá những gì xảy ra đằng sau khi chúng ta đăng ký và gọi một mô-đun.

III. Đằng sau phương thức Module#autoload

Khi phương thức Module#autoload được gọi trong một namespace thì module/class và đường dẫn file được đưa ra làm đối số của phương thức được lưu trữ trong bảng hash bên trong.

Hãy theo dõi ví dụ này:

module A
 autoload(:B, './b.rb')
 
 p constants
end
module B
end

chạy ra kết quả như sau:

[:B]

Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng hằng số B tồn tại ngay cả khi nó chưa được tải.

Trong thực tế, một lệnh gọi tới autoload sẽ tự động tạo một hằng số có tên là đối số đầu tiên của method và được gắn cờ là autoload đã đăng ký. Giá trị của hằng số này sẽ không được xác định và KHÔNG mang value rỗng.

Khi mô-đun B được gọi thì Ruby sẽ tìm kiếm mục B trong bảng hằng số hash của namespace A.

Sau đó, nó sẽ tải tệp bằng method Kernel#require

Cuối cùng, bảng hằng số hash sẽ ngắt kết nối khi autoload mô-đun B.

Bài viết được dịch từ: https://medium.com/rubycademy/the-autoload-method-in-ruby-11fd079562ef


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí