+1

Authorization on Angular Routes

Giới thiệu

AngularJS đã đi một chặng đường dài kể từ khi được giới thiệu. Nó là một template JavaScript toàn diện cho Single Page Application (SPA) phát triển. Nó có một số tính năng tuyệt vời như 2 chiều ràng buộc, chỉ thị, vv và chủ đề này sẽ tập trung vào security ở trong Angular JS.

Để hiểu được bài này, bạn cần có kiến thức cơ bản về AngularJS, Angular Routing và Promises. Tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước để thực hiện security ở trong AngularJS

Bước 1: khai báo các biến toàn cục ở trong app-module

Định nghĩa các quyền có thể truy cập vào hệ thống:

Đây là các quyền bạn cho phép truy cập vào hệ thống.

var roles = {
  superUser: 0,
  admin: 1,
  user: 2
};

Bước 2: khai báo Service ở trong Authorization

Đây là trung tâm của việc sử lý authorization trong AngularJS.Angular service (or factory) là 1 singleton và điều hướng liên tục theo nhiều routes khác nhau ở trong ứng dụng.Vì thế ta có thể tận dụng tính năng này để có thể thực hiện việc bảo mật ở trong ứng dụng như sau:

appModule.factory('authorizationService', function ($resource, $q, $rootScope, $location) {
  return {
    // We would cache the permission for the session,
    //to avoid roundtrip to server
    //for subsequent requests

    permissionModel: {
      permission: {},
      isPermissionLoaded: false
    },

    permissionCheck: function (roleCollection) {

      // we will return a promise .
      var deferred = $q.defer();

      //this is just to keep a pointer to parent scope from within promise scope.
      var parentPointer = this;

      //Checking if permission object(list of roles for logged in user)
      //is already filled from service
      if (this.permissionModel.isPermissionLoaded) {
        //Check if the current user has required role to access the route
        this.getPermission(this.permissionModel, roleCollection, deferred);
      } else {
        //if permission is not obtained yet, we will get it from server.
        // 'api/permissionService' is the path of server web service , used for this example.

        $resource('/api/permissionService').get().$promise.then(function (response) {
          //when server service responds then we will fill the permission object
          parentPointer.permissionModel.permission = response;

          //Indicator is set to true that permission object is filled and
          //can be re-used for subsequent route request for the session of the user
          parentPointer.permissionModel.isPermissionLoaded = true;

          //Check if the current user has required role to access the route
          parentPointer.getPermission(parentPointer.permissionModel, roleCollection, deferred);
        });
      }
      return deferred.promise;
    },

    //Method to check if the current user has required role to access the route
    //'permissionModel' has permission information obtained from server for current user
    //'roleCollection' is the list of roles which are authorized to access route
    //'deferred' is the object through which we shall resolve promise
    getPermission: function (permissionModel, roleCollection, deferred) {
      var ifPermissionPassed = false;

      angular.forEach(roleCollection, function (role) {
        switch (role) {
          case roles.superUser:
            if (permissionModel.permission.isSuperUser) {
              ifPermissionPassed = true;
            }
            break;
          case roles.admin:
            if (permissionModel.permission.isAdministrator) {
              ifPermissionPassed = true;
            }
            break;
          case roles.user:
            if (permissionModel.permission.isUser) {
              ifPermissionPassed = true;
            }
            break;
          default:
            ifPermissionPassed = false;
        }
      });
      if (!ifPermissionPassed) {
        //If user does not have required access,
        //we will route the user to unauthorized access page
        $location.path(routeForUnauthorizedAccess);
        //As there could be some delay when location change event happens,
        //we will keep a watch on $locationChangeSuccess event
        // and would resolve promise when this event occurs.
        $rootScope.$on('$locationChangeSuccess', function (next, current) {
          deferred.resolve();
        });
      } else {
        deferred.resolve();
      }
    }
  };
});

Bước 3: sử dụng setting trong Routes

Bằng cách kiểm tra điều kiện người dùng có những quyền sử dụng như thế nào để có thể chuyển hướng sử dụng trong hệ thống.Ví dụ về kiểm tra điều kiện :

var appModule = angular.module("appModule", ['ngRoute', 'ngResource'])
   .config(function($routeProvider, $locationProvider) {
     $routeProvider
       .when('/superUserSpecificRoute', {
         templateUrl: '/templates/superUser.html', //path of the view/template of route
         caseInsensitiveMatch: true,
         controller: 'superUserController', //controller which would be used for the route
         resolve: { //Here we would use all the hardwork we have done
           //above and make call to the authorization Service
           //resolve is a great feature in angular, which ensures that a route
           //controller (in this case superUserController ) is invoked for a route
           //only after the promises mentioned under it are resolved.
           permission: function(authorizationService, $route) {
             return authorizationService.permissionCheck([roles.superUser]);
           },
         }
       })
       .when('/userSpecificRoute', {
         templateUrl: '/templates/user.html',
         caseInsensitiveMatch: true,
         controller: 'userController',
         resolve: {
           permission: function(authorizationService, $route) {
             return authorizationService.permissionCheck([roles.user]);
           },
         }
       })
       .when('/adminSpecificRoute', {
         templateUrl: '/templates/admin.html',
         caseInsensitiveMatch: true,
         controller: 'adminController',
         resolve: {
           permission: function(authorizationService, $route) {
             return authorizationService.permissionCheck([roles.admin]);
           },
         }
       })
       .when('/adminSuperUserSpecificRoute', {
         templateUrl: '/templates/adminSuperUser.html',
         caseInsensitiveMatch: true,
         controller: 'adminSuperUserController',
         resolve: {
           permission: function(authorizationService, $route) {
             return authorizationService.permissionCheck([roles.admin, roles.superUser]);
           },
         }
       })
       // Route for unauthorized access (When permission is not given to visit a page)
       .when(routeForUnauthorizedAccess,
        {
         templateUrl: '/templates/UnauthorizedAccess.html',

        caseInsensitiveMatch: true
       })
   });

VỚi các bước đơn giản trên,các bạn có thể hạn chế đc 1 phần nào về sercurity ở trong AngularJS
Tài liệu tham khảo:https://docs.angularjs.org/guide/security


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.