0

Authentication in Laravel 4

Authentication là chức năng cần thiết với hầu hết website. Trong bài này, Mình sẽ tìm hiểu về authentication & tạo ra một ứng dụng đăng ký & đăng nhập nhỏ sử dụng Laravel 4.

Link tham khảo: Authentication in laravel

Các bài viết trước:

ELOQUENT ORM IN LARAVEL, EXAMPLE

BLADE TEMPLATING , MIGRATIONS AND SEEDING IN LARAVEL

SESSION ,FORM, VALIDATION IN LARAVEL

File cấu hình tại đường dẫn

app/config/auth.php

Lưu trữ password

$password = Hash::make('secret');

Kiểm tra password đã được mã hóa

if (Hash::check('secret', $hashedPassword))
{
  // The passwords match...
}

Kiểm tra nếu mật khẩu cần được mã hóa lại

if (Hash::needsRehash($hashed))
{
  $hashed = Hash::make('secret');
}

Authenticating Users

Để người dùng đăng nhập được vào ứng dụng ta sử dụng phương thức.

Auth::attempt
if (Auth::attempt(array('email' => $email, 'password' => $password)))
{
  return Redirect::intended('dashboard');
}

Note: Email không phải là lựa chọn cần thiết, bạn có thể dùng username trong CSDL thay thế cho email.

Redirect::intended sẽ chuyển hướng người dùng đến URL mà họ đang cố gắng truy cập.

Khi phương thức attempt được gọi thì sự kiện auth.attempt sẽ được thực thi. Nếu chứng thực thành công thì người dùng được logged, nếu không thì sự kiện auth.login thực hiện.

Kiểm tra xem user đã login hay chưa

if (Auth::check())
{
  // The user is logged in...
}

Chứng thực người dùng và "Remembering"

Nếu bạn muốn sử dụng chức năng “remember me” trong ứng dụng của bạn. Bạn phải truyền đối số thứ 2 true vào phương thức

attempt, nó sẽ giử cho user chứng thực vô thời hạn, (hay cho tới khi bạn đăng xuất logout ra). Tất nhiên trong bảng user, bạn cần có trường remember_token, để lưu token “remember me”.

if (Auth::attempt(array('email' => $email, 'password' => $password), true))
{
  // The user is being remembered...
}

Note: Nếu phương thức trả về true thì người dung coi như đã được đăng nhập vào ứng dụng.

Kiểm tra user đã chứng thực qua remember

if (Auth::viaRemember())
{
  //
}

Chứng thực user với những điều kiện

if (Auth::attempt(array('email' => $email, 'password' => $password, 'active' => 1)))
{
  // The user is active, not suspended, and exists.
}

Truy cập user đã loggin

$email = Auth::user()->email;

Truy vấn tới ID user đã chứng thực

$id = Auth::id();

Logged vào ứng dụng sử dụng ID

Auth::loginUsingId(1);

Kiểm tra điều kiện trước khi login

if (Auth::validate($credentials))
{
  //
}

Login user cho một lần request

Bạn truy cập vào ứng dụng với 1 lần request, không cần khởi tạo session hay cookie

if (Auth::once($credentials))
{
  //
}

Logout ra khởi ứng dụng

Auth::logout();

Nếu bạn muốn login với một user đã có trong ứng dụng, bạn có thể sử dụng phương thức login

$user = User::find(1);
Auth::login($user);

Protecting Routes

Route filters được sử dụng cho việc ngăn cản route của người truy nhập, buộc người dùng cần chứng thực trước khi truy nhập

Route::get('profile', array('before' => 'auth', function()
{
  // Only authenticated users may enter...
}));

Laravel cung cấp phương thức đơn giản để bảo vệ ứng dụng của bạn không bị tấn công CSRF

Trong form cần có token CSRF

<input type="hidden" name="_token" value="<?php echo csrf_token(); ?>">

Trước khi submit cần kiểm tra CSRF token

Route::post('register', array('before' => 'csrf', function()
{
  return 'You gave a valid CSRF token!';
}));

VD: Xây dựng ứng dụng đăng ký đăng nhập

ở bài trước mình đã hướng dẫn ghép giao diện sử dụng bootstrap, và cách tạo table user.

BLADE TEMPLATING , MIGRATIONS AND SEEDING IN LARAVEL

bài này mình sẽ sử dụng nó và xây dựng ứng dụng demo.

B1: Kết nối cơ sở dữ liệu

B2. Create table users

Để tạo 1 migration chúng ta sử dụng câu lệnh migrate:make trong command line

php artisan migrate:make create_users_table

created Migration: 2014_11_25_170759_create_users_table là: của tên file là thời gian hiện tại tạo ra file.

ta vào folder app/database/migrations/ sẽ thấy file 2014_11_25_170759_create_users_table.php được tạo ra.

mở file

2014_11_25_170759_create_users_table.php thêm vào phương thức Up() như sau:

<?php

use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateUsersTable extends Migration {

 /**
 * Run the migrations.
 *
 * @return void
 */
 public function up()
 {
    Schema::table('users', function(Blueprint $table)
    {
     $table->create(); // creates the table.
     $table->increments('id');
     $table->string('username',50);
     $table->string('email',100);
    });
 }

 /**
 * Reverse the migrations.
 *
 * @return void
 */
 public function down()
 {
 //
 }

}

B3: thực thi câu lệnh

php artisan migrate

kết quả trong database

Tạo trang đăng ký

Screenshot_6.png

Tạo Register View

Trong app/views tạo một file mới tên register.blade.php và đặt đoạn code sau trong đó:

@extends('layouts.default')
@section('content')
<style type="text/css">
form{
 margin: 50px 0px 0px 0px;
 width: 300px;

 }
 form input{
   margin: 10px 0px 0px 0px;
   width: 300px
 }
 form .btn {margin: 10px 0px 0px 0px; }
 </style>
 <center>
{{ Form::open(array('url'=>'user/create', 'class'=>'form-signup')) }}
  <h2 class="form-signup-heading">Please Register</h2>

  <ul>
  @foreach($errors->all() as $error)
    <li>{{ $error }}</li>
  @endforeach
  </ul>

  {{ Form::text('firstname', null, array('class'=>'input-block-level', 'placeholder'=>'First Name')) }}<br>
  {{ Form::text('lastname', null, array('class'=>'input-block-level', 'placeholder'=>'Last Name')) }}<br>
  {{ Form::text('email', null, array('class'=>'input-block-level', 'placeholder'=>'Email Address')) }}<br>
  {{ Form::password('password', array('class'=>'input-block-level', 'placeholder'=>'Password')) }}<br>
  {{ Form::password('password_confirmation', array('class'=>'input-block-level', 'placeholder'=>'Confirm Password')) }}

  {{ Form::submit('Register', array('class'=>'btn btn-large btn-primary btn-block'))}}
{{ Form::close() }}
</center>

 @stop

UserController

Tạo UserController mới trong thư mục app/controllers và trong đó, chúng ta định nghĩa lớp UsersController:


<?php

class UserController extends BaseController{

	//Thiết lập csrf để tránh các cuộc hack Cross domain
	public function __construct() {
	  $this->beforeFilter('csrf', array('on'=>'post'));
	}

	public function showUser()
	{
		$users = User::get();
		return View::make('user', array('users' => $users ) );
	}

	public function getRegister() {

		return View::make('register');

	}
	public function getLogin() {

		return View::make('login');

	}
	public function postCreate() {
		//Method passes() kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu và return true nếu hợp lệ, false nếu không hợp lệ. Nếu hợp lệ thực hiện việc tạo mới user và thông báo message cho người dùng.
		$rules = array(
		  'firstname'=>'required|alpha|min:2',
		  'lastname'=>'required|alpha|min:2',
		  'email'=>'required|email|unique:users',
		  'password'=>'required|alpha_num|between:6,12|confirmed',
		  'password_confirmation'=>'required|alpha_num|between:6,12'
		);
     if(!Validator::make(Input::all(),$rules)->fails()){
		  $user = new User;
		  $user->firstname = Input::get('firstname');
		  $user->lastname = Input::get('lastname');
		  $user->email = Input::get('email');
		  $user->password = Hash::make(Input::get('password'));
		  $user->save();

		  Session::put("register_success",Input::get('username')." đã đăng ký thành công");
			return Redirect::to("login");
		} else {
		  // validation has failed, display error messages

		  return View::make('register', array('errors' => "Please input data" ) );
		}
	}

}

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.