+2

ASP.NET MVC Tip #25 – Unit Test Views không cần Web Server (p1)

Trong mẹo này, tôi trình bày cách bạn có thể chạy unit test ASP.NET MVC views mà không cần chạy máy chủ Web. Tôi chỉ cho bạn cách unit test view bằng cách tạo MVC View Engine tùy chỉnh và Controller Context giả.

Càng nhiều ứng dụng web của bạn mà bạn có thể kiểm tra, bạn càng có thể tin tưởng rằng những thay đổi đối với ứng dụng của bạn sẽ không gây ra lỗi. ASP.NET MVC giúp dễ dàng tạo các bài unit test cho các models và controller của bạn. Trong mẹo này, tôi giải thích cách bạn cũng có thể kiểm tra view của mình.

Tạo một Custom View Engine Hãy bắt đầu bằng cách tạo Custom View Engine. Liệt kê 1 chứa mã cho một View Engine thực sự đơn giản có tên SimpleViewEngine. Listing 1 – SimpleViewEngine.vb (VB.NET)

Imports System
Imports System.IO
Imports System.Text.RegularExpressions
Imports System.Web
Imports System.Web.Mvc
 
Namespace Tip25
  Public Class SimpleViewEngine
    Implements IViewEngine
 
    Private _viewsFolder As String = Nothing
 
    Public Sub New()
      If HttpContext.Current IsNot Nothing Then
        Dim root = HttpContext.Current.Request.PhysicalApplicationPath
        _viewsFolder = Path.Combine(root, "Views")
 
      End If
    End Sub
 
    Public Sub New(ByVal viewsFolderPhysicalPath As String)
      _viewsFolder = viewsFolderPhysicalPath
    End Sub
 
    Public Sub RenderView(ByVal viewContext As ViewContext) Implements IViewEngine.RenderView
      If _viewsFolder Is Nothing Then
        Throw New NullReferenceException("You must supply a viewsFolder path")
      End If
      Dim fullPath As String = Path.Combine(_viewsFolder, viewContext.ViewName) & ".htm"
      If (Not File.Exists(fullPath)) Then
        Throw New HttpException(404, "Page Not Found")
      End If
 
      ' Load file
      Dim rawContents As String = File.ReadAllText(fullPath)
 
      ' Perform replacements
      Dim parsedContents As String = Parse(rawContents, viewContext.ViewData)
 
      ' Write results to HttpContext
      viewContext.HttpContext.Response.Write(parsedContents)
    End Sub
 
    Public Function Parse(ByVal contents As String, ByVal viewData As ViewDataDictionary) As String
      Return Regex.Replace(contents, "\{(.+)\}", Function(m) GetMatch(m, viewData))
    End Function
 
    Protected Overridable Function GetMatch(ByVal m As Match, ByVal viewData As ViewDataDictionary) As String
      If m.Success Then
        Dim key As String = m.Result("$1")
        If viewData.ContainsKey(key) Then
          Return viewData(key).ToString()
        End If
      End If
      Return String.Empty
    End Function
 
  End Class
End Namespace

Listing 1 – SimpleViewEngine.cs (C#)

using System;
using System.IO;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
 
namespace Tip25
{
  public class SimpleViewEngine : IViewEngine
  {
    private string _viewsFolder = null;
 
    public SimpleViewEngine()
    {
      if (HttpContext.Current != null)
      {
        var root = HttpContext.Current.Request.PhysicalApplicationPath;
        _viewsFolder = Path.Combine(root, "Views");
 
      }
    }
 
    public SimpleViewEngine(string viewsFolderPhysicalPath)
    {
      _viewsFolder = viewsFolderPhysicalPath;
    }
 
    public void RenderView(ViewContext viewContext)
    {
      if (_viewsFolder == null)
        throw new NullReferenceException("You must supply a viewsFolder path");
      string fullPath = Path.Combine(_viewsFolder, viewContext.ViewName) + ".htm";
      if (!File.Exists(fullPath))
        throw new HttpException(404, "Page Not Found");
 
      // Load file
      string rawContents = File.ReadAllText(fullPath);
 
      // Perform replacements
      string parsedContents = Parse(rawContents, viewContext.ViewData);
      
      // Write results to HttpContext
      viewContext.HttpContext.Response.Write(parsedContents);
    }
 
    public string Parse(string contents, ViewDataDictionary viewData)
    {
      return Regex.Replace(contents, @"\{(.+)\}", m => GetMatch(m, viewData));
    }
 
    protected virtual string GetMatch(Match m, ViewDataDictionary viewData)
    {
      if (m.Success)
      {
        string key = m.Result("$1");
        if (viewData.ContainsKey(key))
          return viewData[key].ToString();
      }
      return String.Empty;
    }
 
 
  }
}

Lưu ý rằng SimpleViewEngine thực hiện giao diện IViewEngine. Giao diện này có một phương thức mà bạn phải thực hiện: RenderView ().

Trong Liệt kê 1, phương thức RenderView() tải một tệp từ đĩa cứng và thay thế các token trong tệp bằng các mục từ ViewData. Liệt kê 2 chứa một controller sử dụng SimpleViewEngine. Khi bạn gọi hành động HomeControll.Index(), action sẽ trả về một view có tên Index. Listing 2 – HomeController.vb (VB.NET)

Imports Tip25.Tip25
 
<HandleError()> _
Public Class HomeController
  Inherits System.Web.Mvc.Controller
 
  Public Sub New()
    Me.ViewEngine = New SimpleViewEngine()
  End Sub
 
 
  Public Function Index() As ActionResult
    ViewData("Message") = "Welcome to ASP.NET MVC!"
    ViewData("Message2") = "Using a custom View Engine"
 
    Return View("Index")
  End Function
 
End Class

Listing 2 – HomeController.cs (C#)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
 
namespace Tip25.Controllers
{
  [HandleError]
  public class HomeController : Controller
  {
    public HomeController()
    {
      this.ViewEngine = new SimpleViewEngine();
    }
 
 
    public ActionResult Index()
    {
      ViewData["Message"] = "Welcome to ASP.NET MVC!";
      ViewData["Message2"] = "Using a custom View Engine";
 
      return View("Index");
    }
 
  }
}

View Index được chứa trong Liệt kê 3. Lưu ý rằng tên của tệp là Index.htm. SimpleViewEngine trả về các tệp .htm. Listing 3 – Index.htm

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>Tip 25</title>
</head>
<body>
  
  Here is the first message:
  {message}
 
  <br />
  Here is the second message:
  <b>{message2}</b>
 
</body>
</html>

View Index chứa token được đánh dấu bằng dấu ngoặc mở và đóng. Phương thức SimpleViewEngine.RenderView() thay thế mỗi token bằng một mục từ View Data có cùng tên. Khi View Index được SimpleViewEngine hiển thị, bạn sẽ nhận được trang trong Hình 1.

Hình 1 - Trang được hiển thị từ View Index alt

Nguồn: https://weblogs.asp.net/stephenwalther/asp-net-mvc-tip-25-unit-test-your-views-without-a-web-server


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.