+1

Arrow function JS 6

 1. Function trong JS Từ ES6 trở về trước, function có thể định nghĩa theo các cách sau:
function HelloWorld(){ console.log('Hello World');}
HelloWorld(); //'Hello World'

Hoặc có thể định nghĩa bằng non-method functions sử dụng keywork function:

let sayHello = function() { console.log('Hello World'); }

Hoặc có thể định nghĩa bằng Function constructor:

let sayHello = new Function(`console.log('Hello World');`);
sayHello();

Function là global-scoped object, việc sử dụng cách này để đỉnh nghĩa function không được recommend do vấn đề performance. Mỗi lần eval hoặc Function constructor, script engine mã nguồn thành mã thực thi.

 1. Arrow function Arrow function là 1 feature của CoffeeScript, giúp việc định nghĩa function trở nên ngắn gọn hơn.
//Several parameters
(param1, param2, ..., paramN) => { //statements }
//No parameter
() => { //statements }

Ví du: let helloWorld = () => { console.log(‘Hello World’) }

() và => phải viết cungf trên 1 hàng

let sumUp = (a, b) => a + b //OK
let sumUp = (a, b)
=> a + b          //NOT OK
let sumUp = (a, b) =>
a + b            //OK

Nều funtion không chỉ có 1 dòng code, chúng ta có thể bỏ {}

let HelloWorld = () => console.log('Hello World')

Nếu function chỉ có return statement:

let helloWorld = () => "Hello World";

Trả về các object literals cần phải được bọc trong ngoặc đơn để biểu thị object trả về như là funcition body expression, không phải là block code.

let getObject = () => { greet: function(){ console.log('hi') }}
getObject() //SyntaxError: Unexpected token '('
let getObject2 = () =>({ greet: function(){ console.log('hi') }})
getObject2().greet() //hi

Với function chỉ có 1 parameter, chúng ta có thẻ bỏ ()

let hello = name => console.log(Hello ${name})

Gọi thông qua call hoặc apply: Vì this không bị ràng buộc bên trong hàm rút gọn, các phương thức call() hoặc apply() chỉ có thể truyền tham số. this bị bỏ qua.

var adder = {
 base: 1,
  
 add: function(a) {
  var f = v => v + this.base;
  return f(a);
 },

 addCall: function(a) {
  var f = v => v + this.base;
  var b = {
   base: 2
  };
      
  return f.call(b, a);
 }
};

console.log(adder.add(1));     // Sẽ trả ra 2
console.log(adder.addCall(1)); // Vẫn sẽ trả ra 2

Promises and Callbacks: Code sử dụng asynchronous callbacks or promises thường chưa nhiều function và return keyword. Khi sử dụng promises, các biêủ thức hàm này sẽ được sử dụng chaining:

// ES5
aAsync().then(function() {
 returnbAsync();
}).then(function() {
 returncAsync();
}).done(function() {
 finish();
});

aAsync().then(() => bAsync()).then(() => cAsync()).done(() => finish);


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.