0

ARRAYS TOÀN TẬP TRONG RUBY (part1: tạo, thêm, xóa các phần tử trong mảng)

Các cách tạo mảng (array)

 • Tạo trực tiếp (literal constructor )
  arr = [1, "two", 3.0]
 • Tạo qua đối tượng Array.new với 0, 1 hoặc 2 đối số truyền vào:
  arr = Array.new sẽ tạo ra một mảng rỗng: []
  arr = Array.new(3) sẽ tạo ra một mảng có 3 phần tử có giá trị là nil: [nil, nil, nil], dùng print arr để xem nhé, nếu dùng puts arr thì sẽ được mảng trống cách nhau 3 phần tử.
  arr = Array.new(3, "abcxyz") sẽ tạo ra một mảng 3 phần tử: ["abcxyz", "abcxyz", "abcxyz"]

=> Tạo mảng 2 chiều: arr = Array.new(3){Array.new(3)} sẽ tạo ra một mảng 2 chiều 3x3

Truy cập phần tử trong mảng

arr = [1,2,3,4,5,6]
arr[2]  #=> 3
arr[100] #=> nil
arr[-3]  #=> 4
arr[2, 3] #=> [3, 4, 5]
arr[1..4] #=> [2, 3, 4, 5]
arr[1..-3] #=> [2, 3, 4]

Method arr.at(0) tương đương với arr[0] đều cho ra kết quả là 1.

Một số phương thức đặc biệt khác:

arr.frist #=>1
arr.last #=>6
arr.take(3) #=> [1,2,3]- lấy 3 phần tử đầu tiên.
arr.drop(3) #=>[4,5,6] - trả về mảng sau khi xóa 3 phần tử đầu tiên.

Lấy thông tin của mảng

browsers = ['Chrome', 'Firefox', 'Safari', 'Opera', 'IE']

 • Kiểm tra số phần tử của mảng: browsers.length #=> 5
  browsers.count #=> 5
  browsers.size #=>5
 • Kiểm tra mảng có rỗng không? browsers.empty? #=>flase
 • Kiểm tra xem trong mảng có tồn tại phần tử này không?
  browser.include?('IE') #=>true

Thêm phần tử vào mảng

arr = [1, 2, 3, 4]
arr.push(5) #=> [1, 2, 3, 4, 5]
arr << 6  #=> [1, 2, 3, 4, 5, 6]

arr.unshift(0) #=> [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6] - Thêm vào đầu mảng.
arr.insert(3, 'apple') #=> [0, 1, 2, 'apple', 3, 4, 5, 6] - Thêm vào vị trí bất kỳ.
arr.insert(3, 'orange', 'pear', 'grapefruit') #=> [0, 1, 2, "orange", "pear", "grapefruit", "apple", 3, 4, 5, 6] -Thêm nhiều phần tử một lúc.

Xóa phần tử trong mảng

Cho mảng arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
Lấy phần tử cuối cùng ra khỏi mảng

arr.pop #=> 6
arr #=> [1, 2, 3, 4, 5]

Lấy phần tử đầu tiên ra khỏi mảng

arr.shift #=> 1
arr #=> [2, 3, 4, 5]

Xóa phần tử tại chỉ mục cụ thể

arr.delete_at(2) #=> 4
arr #=> [2, 3, 5]

Để xóa 1 phần tử xuất hiện ở bất kỳ đâu trong mảng
Cho mảng mới A = [1,2,2,4,2,2]

arr.delete_at(2) #=> 4
arr #=> [2, 3, 5]

Để xóa các giá trị nil tồn tại trong mảng

arr.compact #=> ['foo', 0, 'bar', 7, 'baz']
arr     #=> ['foo', 0, nil, 'bar', 7, 'baz', nil]
arr.compact! #=> ['foo', 0, 'bar', 7, 'baz']
arr     #=> ['foo', 0, 'bar', 7, 'baz']

Xóa bỏ sự trùng lặp trong mảng

arr.uniq #=> [2, 5, 6, 556, 8, 9, 0, 123]

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.