+2

Array trong ruby - Một số method ít gặp nhưng nên biết để sử dụng khi cần thiết

1. Giới thiệu

Hôm nay trong quá trình hệ thống lại tất cả các methods về array trong ruby. Mình tranh thủ note lại luôn một số method ít sử dụng mà nếu ko biết về nó thì mình lại phải mày mò tốn thời gian trong khi nếu mình biết thì chỉ cần ráp vào là mọi chuyện easy ✌️

Nên tốt nhất Mặc dù nó ít dùng nhưng cũng phải biết về sự tồn tại của nó để có thể sử dụng ngay khi gặp case cần dùng tới (yaoming) ary & other_ary → new_ary

2. Một số Methods

Note: Trong bài viết này mình sử dụng từ viết tắt ary == array

2.1 ary & other_ary → new_ary

Trả về mảng mới với các phần tử chung của cả 2 mảng và không có phần tử duplicate

Ví dụ: [ 1, 1, 2, 4 ] & [ 1, 2, 6 ] #=> [ 1, 2 ]

Lúc trước mình có dùng trong trường hợp hơi củ chuối tí là khi query 2 mảng id theo 2 điều kiện khác nhau (2 điều kiện này khá là phức tạp nên ko gộp trung vào 1 câu query được) sau đó lấy uniq mảng ids này.

2.2 ary * int/float → new_ary | ary * str → new_str

Đều trả về 1 mảng mới khi đem array đi nhân. Tuy nhiên:

 • Khi nhân với i integer: Lặp lại với i lần mảng hiện tại. [ 1, 2, 3 ] * 3 #=> [ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ]

 • Khi nhân với f float: Lặp lại với mảng với số lần làm tròn xuống của f. [ 1, 2, 3 ] * 3.7 #=> [ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ]

 • Khi nhân với string: tạo tạo thành string. [ 1, 2, 3 ] * "a" #=> "1a2a3a"

2.3 ary << obj → ary

Đưa obj vào chính mảng hiện tại

Ví dụ: [ 1, 2 ] << "c" << "d" << [ 3, 4 ] #=> [ 1, 2, "c", "d", [ 3, 4 ] ]

Trường hợp đưa phần tử vào mảng, Tùy vào trường hợp để sử dụng. nếu cách << này sẽ đỡ tốn bộ nhớ hơn so với cộng 2 mảng.

Vì khi cộng 2 mảng thì nó sẻ khởi tạo ra mảng mới. ary + other_ary → new_ary

2.4 ary <=> other_ary → -1, 0, +1 or nil

Nó sẽ tiến hành lấy từ giá trị của thằng sau so sánh với thằng trước theo index

 • Trả về nil nếu đem ary so sánh với datatype khác

  • Ví dụ [1, 2] <=> "a" Hoặc [1, 2] <=> 1 Hoặc [1, 2] <=> {} vân vân và mây mây
 • Trả về -1 nếu other_ary có ký tự khác bằng nhau:

  • Ví dụ: [1, 2, 3] <=> [1,2,2]
  • Trừơng hợp nhiều thằng sau đúng những phần tử đầu những nhiều hơn cũng không đc. VD như này: [1, 2, 3] <=> [1, 2, 3, 4]
 • Trả về 0 nếu 2 array bằng nhau:

  • Ví dụ [1, 2] <=> [1, 2]
 • Trả về 1 nếu 2 array bằng nhau:

  • Ví dụ [1, 2, 3] <=> [1, 2]

2.4 Một số hàm cắt ary, lấy giá trị của ary

ary[index] → obj or nil

ary[start, length] → new_ary or nil

ary[range] → new_ary or nil

slice(index) → obj or nil

slice(start, length) → new_ary or nil

slice(range) → new_ary or nil

Ví dụ:

a = [ "a", "b", "c", "d", "e" ]
a[2] + a[0] + a[1]  #=> "cab"
a[6]          #=> nil
a[1, 2]        #=> [ "b", "c" ]
a[1..3]        #=> [ "b", "c", "d" ]
a[4..7]        #=> [ "e" ]
a[6..10]        #=> nil
a[-3, 3]        #=> [ "c", "d", "e" ]
# special cases
a[5]          #=> nil
a[5, 1]        #=> []
a[5..10]        #=> []

2.4 at(index) → obj or nil

a = [ "a", "b", "c", "d", "e" ]
a.at(0)   #=> "a"
a.at(-1)  #=> "e"

2.5 clear → ary

a = [ "a", "b", "c", "d", "e" ]
a.clear  #=> [ ]

2.6 compact → new_ary và compact! → ary or nil

Tạo ra mảng mới với các giá trị của mảng cũ khác nil

A = [ "a", nil, "b", nil, "c" ]
A.compact #=> [ "a", "b", "c" ]
A #=> [ "a", nil, "b", nil, "c" ]

compact! chỉ khác compact là nó thao tác trên chính bản thân mảng đó mà không tạo ra mảng copy

A = [ "a", nil, "b", nil, "c" ]
A.compact! #=> [ "a", "b", "c" ]
A #=> [ "a", "b", "c" ]
[ "a", "b", "c" ].compact! #> nil

2.7 Counting

count → int

count(obj) → int

count { |item| block } → int

ary = [1, 2, 4, 2]
ary.count       #=> 4
ary.count(2)     #=> 2 # count theo giá trị
ary.count{|x|x%2==0} #=> 3 # count theo điều kiện

2.8 delete_if {|item| block } → ary

Xóa theo điều kiện

a = [ "a", "b", "c" ]
a.delete_if {|x| x >= "b" }  #=> ["a"]

2.9 flatten

Có thể đưa về mảng cấp 1 duy nhất flatten → new_ary

s = [ 1, 2, 3 ]      #=> [1, 2, 3]
t = [ 4, 5, 6, [7, 8] ]  #=> [4, 5, 6, [7, 8]]
a = [ s, t, 9, 10 ]    #=> [[1, 2, 3], [4, 5, 6, [7, 8]], 9, 10]
a.flatten         #=> [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Hoặc loại bỏ theo cấp độ flatten(level) → new_ary

a = [ 1, 2, [3, [4, 5] ] ]
a.flatten(1)       #=> [1, 2, 3, [4, 5]]

Kết luận

Trên đây là một số method ít sử dụng nhưng lại rất thuận tiện khi gặp phải mà mình nên biết. Còn những case hay sử dụng thì mình sẽ ko đề cập đến.

Tham khảo thêm tại https://ruby-doc.org/core-1.9.3/Array.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.