+4

API Testing với Postman - Sử dụng newman

1. Sử dụng newman cli

1.1. Giới thiệu

Newman là 1 tool của Postman, chuyên dùng run collection bằng command-line (cli). Nó sẽ phù hợp cho các trường hợp mà sử dụng các CI tools như Jenkins, TeamCity, hay TravisCI…

Chốt lại: Newman giúp run collection mà không cần phải mở chức năng Runner ở postman. Newman có 2 cách sử dụng chính:

 • Sử dụng dòng lệnh
 • Sử dụng như 1 thư viện của Nodejs

1.2. Cách cài đặt

a. Cài đặt Nodejs

Download: https://nodejs.org/en/

 • Setup như các phần mềm khác
 • Verify

b. Cài đặt Newman

npm install -g newman

1.3. Sử dụng

Để chạy được các lệnh của newman, thì bạn phải export postman collection trước.

newman run examples/sample-collection.json

Ngoài ra để run thêm các thứ khác, ví dụ:

-e <source>, --environment <source>
//E.g: -e .\postman-script.postman_environment.json

Run kèm Environment (đã được export từ postman)

-n <number>, --iteration-count <number>
// E.g: -n 5 

Số lần lặp lại khi run collection

Full-list option ở đây

Ngoài ra, nếu bạn muốn có 1 cái report đẹp đẽ bằng HTML, thì nên sử dụng newman-reporter-htmlextra

npm install -g newman-reporter-htmlextra

HTML report sẽ được tạo ra ở folder ./newman

2. Sử dụng newman như library

2.1. Setup môi trường

a. Cài đặt Nodejs và Visual studio

 • Cài đặt Nodejs như ở phần 1
 • Cài đặt Visual studio

Download: https://code.visualstudio.com/download

Chọn phiên bản phù hợp với máy tính của bạn rồi cài đặt như bình thường

Cài đặt plugin “Prettier - Code formatter”

Cài đặt plugin “JavaScript (ES6) code snippets”

Cài đặt plugin “Live Server”

b. Tạo project

 • Tạo 1 folder mới: ví dụ: D:\newman
 • Mở folder trên bằng VS code
 • Mở terminal trên VS code

 • Gõ dòng lệnh

npm init -y

Cài đặt newman và htmlextra report: (gõ tiếp vào terminal đang mở)

// cài đặt newman
npm install newman --save

// cài đặt htmlextra report
npm install newman-reporter-htmlextra --save

2.2. Cách run test

Tương tự như phần I

Viết code:

const newman = require("newman");
 
newman.run({
  collection: require("./postman-script.postman_collection.json"),
  reporters: ["cli", "htmlextra"]
});

Cách run test:

node .\newman-test.js


Tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.