+2

[API] Swagger - Công cụ hỗ trợ mô tả cấu trúc API

Chắc hẳn khi làm việc với API, việc xây dựng tài liệu (documents) đặc tả API, chức năng, tham số, các respone là điều cần thiết. Nếu như bạn đang gặp khó khăn trong việc đặt tả này hay không muốn đặc tả trên các file định dạng excel chưa theo chuẩn thì hãy xem xét sử dụng Swagger.

Swagger cho phép bạn đặc tả cấu trúc APIs của bạn để máy có thể đọc được. Khả năng mô tả API đến tận "root" là điều thật tuyệt vời mà Swagger mang lại.

Swagger không chỉ đặc tả cấu trúc APIs, nó còn làm được nhiều hơn thế với hệ sinh thái đa dạng như sinh tạo 1 stub server cho APIs, sinh thư viện clients với 40 ngôn ngữ hay việc có thể test API trên chính Swagger. Tuy nhiên trọng phạm vi bài viết, mình chỉ nói về cấu trúc file mà Swagger sử dụng để đặc tả API.

Demo:

1. Basic Structure

Swagger có thể được viết dưới dạng JSON hoặc YAML. Trong hướng dẫn này, chúng tôi chỉ sử dụng ví dụ dạng YAML nhưng JSON hoạt động tốt tương đương. Một Swagger với định dạng YAML sẽ có dạng như sau

swagger: "2.0"
info:
 title: Sample API
 description: API description in Markdown.
 version: 1.0.0
host: api.example.com
basePath: /v1
schemes:
 - https
paths:
 /users:
  get:
   summary: Returns a list of users.
   description: Optional extended description in Markdown.
   produces:
    - application/json
   responses:
    200:
     description: OK

Nào, chúng ta cùng điểm qua các thành phần của nó là cái gì nhé 😄

2. Metadata

Khởi đầu cho mỗi Swagger bắt đầu với version, 2.0 đang là phiên bản cuối cùng của nó. Phiên bản giúp các trình dịch hiểu được cấu trúc tổng thể của phần nội dung tiếp theo.

swagger: "2.0"

Tiếp theo, bạn cần định nghĩa các thông tin về API trong trường info với các trường title, description (tùy chọn), version (API version, không phải version của file hay Swagger)

info:
 title: Sample API
 description: API description in Markdown.
 version: 1.0.0

3. Base URL

Base URL là phần dùng cho tất cả các API định nghĩa bao gồm: schemes, host, basePath:

host: api.example.com
basePath: /v1
schemes:
 - https

Tất cả các đường link API đều quan hệ với base URL này. Ví dụ /users thực tế có nghĩa là https://api.example.com/v1/users.

4. Consumes, Produces

Phần Consumesproduces định nghĩa loại MIME được hỗ trợ bởi API. "Root-level" định nghĩa có thể được ghi đè bởi các toán tử riêng biệt (các API cụ thể có thể định nghĩa lại phần này).

consumes:
 - application/json
 - application/xml
produces:
 - application/json
 - application/xml

5. Path

Phần này chính là phần quan trọng, định nghĩa từng API cụ thể và phương thức HTTP được hỗ trợ trong các API này. GET /users được mô tả như sau:

paths:
 /users:
  get:
   summary: Returns a list of users.
   description: Optional extended description in Markdown.
   produces:
    - application/json
   responses:
    200:
     description: OK

6. Parameters

Các toán tử có thể cần các tham số dựa trên URL path (/users/{userId}), query string (/users?role=admin), headers (X-CustomHeader: Value)và trong request body. Bạn có thể định nghĩa các loại tham số, cấu trúc, mô tả chi tiết, yêu cầu hay tùy chọn hoặc các thông tin khác trong swagger như sau:

paths:
 /users/{userId}:
  get:
   summary: Returns a user by ID.
   parameters:
    - in: path
     name: userId
     required: true
     type: integer
     minimum: 1
     description: Parameter description in Markdown.
   responses:
    200:
     description: OK

7. Responses

Mỗi API tất nhiên đều response về một trạng thái (status codes) như 200 OK hoặc 404 Not Foundschema (cấu trúc) của response body. Schemas này thì có thể được định nghĩa trực tiếp trong respone hoặc có thể tách ra định nghĩa ngoài vùng dựa bào $ref

paths:
 /users/{userId}:
  get:
   summary: Returns a user by ID.
   parameters:
    - in: path
     name: userId
     required: true
     type: integer
     minimum: 1
     description: The ID of the user to return.
   responses:
    200:
     description: A User object.
     schema:
      type: object
      properties:
       id:
        type: integer
        example: 4
       name:
        type: string
        example: Arthur Dent
    400:
     description: The specified user ID is invalid (e.g. not a number).
    404:
     description: A user with the specified ID was not found.
    default:
     description: Unexpected error

8. Input and Output Models

Phần definitions sẽ định nghĩa các cấu trúc dữ liệu chung để sử dụng trong API của bạn. Phần này có thể được tham chiếu qua $ref bất cứ một shema nào - ở cả request body và response body. Ví dụ đây là JSON object:

{
 "id": 4,
 "name": "Minh NV"
}

Có thể được mô tả bởi

definitions:
 User:
  properties:
   id:
    type: integer
   name:
    type: string
  # Both properties are required
  required: 
   - id
   - name

Và được tham chiếu trong request body schema và response body schema như sau thông qua $ref:

paths:
 /users/{userId}:
  get:
   summary: Returns a user by ID.
   parameters:
    - in: path
     name: userId
     required: true
     type: integer
   responses:
    200:
     description: OK
     schema:
      $ref: '#/definitions/User'
 /users:
  post:
   summary: Creates a new user.
   parameters:
    - in: body
     name: user
     schema:
      $ref: '#/definitions/User'
   responses:
    200:
     description: OK

9. Authentication

Từ khóa securityDefinitionssecurity được sử dụng để mô tả các phương thức yêu cầu xác thực.

securityDefinitions:
 BasicAuth:
  type: basic
security:
 - BasicAuth: []

Phương thức xác thức được hỗ trợ bao gồm:

 • Basic authentication
 • API key (as a header or query parameter)
 • OAuth 2 common flows (implicit, password, application and access code)

Tài liệu tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.