+2

Animations nâng cao với UIViewPropertyAnimator

Animation - một phần quan trọng trong quá trình thiết kế và phát triển ứng dụng. Nó tạo sự chú ý của người dùng tới một điểm nào đó hay đơn giản hơn là làm cho ứng dụng funny hơn. Có 1 số cách để chúng ta có thể implement animation và thông dụng nhất đó là sử dụng UIView.animate(withDuration:animations:). Chúng ta có thể animate cho layer với CABasicAnimation. Và hơn thế nữa thì UIKit giúp custom lại present animation với UIViewControllerTransitioningDelegate.

Trong tutorial này thì chúng ta sẽ nói về 1 hướng khác để tạo ra animation cho các view đó chính là UIViewPropertyAnimator- class này cho phép nhiều quyển kiếm soát hơn so với người tiền nhiệm UIView.animater. Với nó chúng ta có thể tuỳ chỉnh thời gian, tương tác và hoạt ảnh và hơn thế nữa bạn có thể làm những animation có thể bay..=))))

Khởi đầu với UIViewPropertyAnimator

Được đưa ra từ IOS 10, UIViewPropertyAnimator cho phép bạn khởi tạo các animation theo hướng đối tượng. Chúng ta thử làm 1 ví dụ đơn giản với UIViewPropertyAnimator: Và đây là cách thao tác với UIView:

UIView.animate(withDuration: 0.3) {
  view.frame = view.frame.offsetBy(dx: 100, dy: 0)
}

Và đây là cách chúng ta sử dụng với UIViewPropertyAnimator

 let animator = UIViewPropertyAnimator(duration:0.3, curve: .linear) {
   view.frame = view.frame.offsetBy(dx:100, dy:0)
 }
 animator.startAnimation()

Tương tác và trì hoãn animation

Bạn có nhớ những thao tác cổ điển như Slide để mở khóa không? Hoặc Vuốt từ phía dưới để mở Trung tâm điều khiển? Đây là những ví dụ hoàn hảo của hình ảnh động tương tác và gián đoạn. Bạn có thể bắt đầu di chuyển chế độ xem bằng ngón tay, sau đó nhả nó và chế độ xem sẽ trở về vị trí ban đầu. Ngoài ra, bạn có thể bắt được chế độ xem trong hình ảnh động và tiếp tục kéo nó bằng ngón tay. Tuy nhiên, uiview animation không cung cấp một cách dễ dàng để kiểm soát phần trăm hoàn thành của animation. Bạn có thể tạm dừng một animation ở giữa một chu kỳ và tiếp tục thực hiện nó sau khi bị gián đoạn. Đây là sức mạnh của UIViewPropertyAnimator. Bạn có thể thấy cách chúng tôi có thể xây dựng một animation tương tác đầy đủ, có thể ngắt, có thể quét và có thể đảo ngược trong một vài bước.

Chuẩn bị bắt đầu dự án

Đầu tiên bạn hãy tải project sau về ProjectDemo unzip và chạy thử nó bạn sẽ thấy như sau:

Trong project này bạn sẽ thấy các thành phần cơ bản như

 1. ViewController.swift
 2. CityCollectionViewCell.swift
 3. CityCollectionViewFlowLayout.swift
 4. City.swift
 5. Main.storyboard

Triển khai animation mở rộng và thu gọn

Sau khi khởi chạy ứng dụng, app hiển thị một danh sách các thành phố. Nhưng người dùng có thể tương tác với các item. Bây giờ chúng ta muốn hiển thị thông tin cho từng thành phố khi người dùng chạm vào một trong các ô. Hãy xem giao diện cuối cùng. Đây là những gì chúng tôi muốn xây dựng: link ảnh

Hãy cùng xem cách thực hiện loại hoạt hình này. Tạo phương thức CollectionView (_: didSelectItemAt) bằng cách chèn đoạn mã sau vào cuối tệp ViewController:

func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, didSelectItemAt indexPath: IndexPath) {
  let selectedCell = collectionView.cellForItem(at: indexPath)! as! CityCollectionViewCell
  selectedCell.toggle()
}

Trong đó toggle() được viết trong CityCollectionViewCell . Trước tiên ta cần tạo enum định nghĩa expand và collapse như sau

private enum State {
  case expanded
  case collapsed
  
  var change: State {
    switch self {
    case .expanded: return .collapsed
    case .collapsed: return .expanded
    }
  }
}

tiếp theo chúng ta khai báo thêm các thuộc tính cho việc control animation

private var initialFrame: CGRect?
private var state: State = .collapsed
private lazy var animator: UIViewPropertyAnimator = {
  return UIViewPropertyAnimator(duration: 0.3, curve: .easeInOut)
}()

Biến initFrame được sử dụng để lưu trữ khung của ô trước khi animation. state được sử dụng để theo dõi nếu ô được mở rộng hoặc thu gọn và biến animation được sử dụng để control animation. tiếp theo chúng ta tiến hành add func toggle() và các func collapse() , expand().

@IBAction func close(_ sender: Any) {
  toggle()
}
 
func toggle() {
  switch state {
  case .expanded:
    collapse()
  case .collapsed:
    expand()
  }
}

private func expand() {
  guard let collectionView = self.collectionView, let index = self.index else { return }
  
  animator.addAnimations {
    self.initialFrame = self.frame
    
    self.descriptionLabel.alpha = 1
    self.closeButton.alpha = 1
    
    self.layer.cornerRadius = 0
    self.frame = CGRect(x: collectionView.contentOffset.x, y:0 , width: collectionView.frame.width, height: collectionView.frame.height)
    
    if let leftCell = collectionView.cellForItem(at: IndexPath(row: index - 1, section: 0)) {
      leftCell.center.x -= 50
    }
    
    if let rightCell = collectionView.cellForItem(at: IndexPath(row: index + 1, section: 0)) {
      rightCell.center.x += 50
    }
    
    self.layoutIfNeeded()
  }
  
  animator.addCompletion { position in
    switch position {
    case .end:
      self.state = self.state.change
      collectionView.isScrollEnabled = false
      collectionView.allowsSelection = false
    default:
      ()
    }
  }
  
  animator.startAnimation()
}

private func collapse() {
  guard let collectionView = self.collectionView, let index = self.index else { return }
  
  animator.addAnimations {
    self.descriptionLabel.alpha = 0
    self.closeButton.alpha = 0
    
    self.layer.cornerRadius = self.cornerRadius
    self.frame = self.initialFrame!
    
    if let leftCell = collectionView.cellForItem(at: IndexPath(row: index - 1, section: 0)) {
      leftCell.center.x += 50
    }
    
    if let rightCell = collectionView.cellForItem(at: IndexPath(row: index + 1, section: 0)) {
      rightCell.center.x -= 50
    }
    
    self.layoutIfNeeded()
  }
  
  animator.addCompletion { position in
    switch position {
    case .end:
      self.state = self.state.change
      collectionView.isScrollEnabled = true
      collectionView.allowsSelection = true
    default:
      ()
    }
  }
  
  animator.startAnimation()
}

sau đó hãy chạy và cảm nhận xem animation thể hiện như thế nào và nếu muốn đóng hãy click X trên góc của màn hình.

Thêm pan gesture

Sẽ nhiều người bảo ràng có thể có được những kết quả tưởng tự với Uiview.animate nhưng điểm khác biệt chúng ta sẽ thấy ngay sau đây với UIViewPropertyAnimator. đã đến lúc để làm cho animation tương tác. Chúng tôi sẽ thêm một UIPanGestureRecognizer và một thuộc tính mới có tên popupPackset để theo dõi xoay ô. Khai báo các biến này trong lớp CityCollectionViewCell:

private let popupOffset: CGFloat = (UIScreen.main.bounds.height - cellSize.height)/2.0
private lazy var panRecognizer: UIPanGestureRecognizer = {
  let recognizer = UIPanGestureRecognizer()
  recognizer.addTarget(self, action: #selector(popupViewPanned(recognizer:)))
  
  return recognizer
  
}()

Và đăng kí nó trong cell

override func awakeFromNib() {
  self.addGestureRecognizer(panRecognizer)
}

Bây giờ, chúng ta cần thêm phương thức popupViewPanned để theo dõi pan gesture. Chèn đoạn mã sau vào CityCollectionViewCell:

@objc func popupViewPanned(recognizer: UIPanGestureRecognizer) {
  switch recognizer.state {
  case .began:
    toggle()
    animator.pauseAnimation()
    
  case .changed:
    let translation = recognizer.translation(in: collectionView)
    var fraction = -translation.y / popupOffset
    if state == .expanded { fraction *= -1 }
    animator.fractionComplete = fraction
    
  case .ended:
    animator.continueAnimation(withTimingParameters: nil, durationFactor: 0)
    
  default:
    ()
  }
}

Chúng tôi có ba trạng thái ở đây. Khi bắt đầu cử chỉ, chúng tôi khởi tạo animation bằng phương thức () và ngay lập tức tạm dừng nó. Trong khi người dùng đang kéo ô, chúng tôi cập nhật animation bằng cách đặt thuộc tính binaryComplete của animation. Đây là cốt lõi của animation cho phép chúng ta điều khiển nó. Cuối cùng, khi người dùng nhả ngón tay ra, chúng tôi gọi phương thức continueAnimation của animation để tiếp tục thực hiện. Các phần tử sau đó sẽ đi đến đúng vị trí đã định.

Nếu bạn chạy ứng dụng, bạn có thể kéo ô lên để mở rộng. Và sau đó kéo ô mở rộng xuống để thu gọn nó.

Bây giờ animation trông khá tốt, nhưng bạn không thể phá vỡ animation ở giữa. Do đó, để làm cho hình ảnh động tương tác đầy đủ, chúng ta phải thêm một tính năng nữa - gián đoạn. Người dùng có thể khởi tạo animation mở rộng / thu gọn như bình thường, nhưng animation phải được tạm dừng ngay lập tức sau khi người dùng chạm vào ô trong chu kỳ animation.

Để đạt được nó, chúng ta phải lưu trữ tiến trình của animation và sau đó tính đến giá trị này để tính tỉ lệ phần trăm hoàn thành của nó.

tiến hành thêm trong cell biến sau

private var animationProgress: CGFloat = 0

Tiếp theo, cập nhật trường hợp .began của phương thức popupViewPanned với đoạn code sau đây để ghi nhớ tiến trình:

animationProgress = animator.fractionComplete

và với trường hợp .changed ta sẽ update như sau:

animator.fractionComplete = fraction + animationProgress

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để thử nghiệm ứng dụng. Chạy project và xem những gì bạn nhận được. Nếu bạn làm chính xác, animation sẽ trông như thế này: link anh

Tham khảo: https://www.appcoda.com/interactive-animation/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.