Viblo CTF
+14

Angular cập nhật DOM thú vị ra sao ?

Đặt vấn đề

Chẳng khó gì với các developers JS để biết rằng việc cập nhật DOM của đại đa số các front-end frameworks/library hiện nay sẽ được thực hiện mỗi khi có một model nào đó thay đổi. Và dĩ nhiên, Angular cũng không phải trường hợp ngoại lệ 😄😄.


Cụ thể, giả sử chúng ta có đoạn code như thế này:
<span>Hello {{name}}</span>
// hay
<span [textContent]="'Hello ' + name"></span>

và bằng một cách kì diệu nào đó, Angular sẽ update DOM mỗi khi name property thay đổi giá trị. Điều này nghiễm như hiển nhiên nếu quan sát bên ngoài nhưng thật sự nó là cả một quá trình phức tạp ở bên trong. DOM updates là một trong những bước trong các cơ chế change detection của Angular.

Change detection thường có 3 giai đoạn chính:

 1. Cập nhật DOM
 2. Các components con cập nhật @Input() bindings
 3. Cập nhật các truy vấn

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu DOM updates trong cơ chế change detection nhé.

Application internal representation

Trước khi bắt đầu tìm hiểu vào vấn đề chính, đầu tiên chúng ta cần phải hiểu cách một app Angular được thể hiện cơ bản như thế nào.

Cùng nhau điểm qua:

View

Mỗi component được sử dụng trong App được trình biên dịch của Angular (Angular compiler) tạo ra một factory dạng:

const factory = r.resolveComponentFactory(AComponent);
factory.create(injector);

Angular sẽ sử dụng factory này để khởi tạo View Definition - cái được dùng để tạo ra View cho component.

Mỗi view của component có duy nhất một instance cho các view definition. Ngoại trừ các component được nằm ở một view riêng biệt.

Factory

Factory chủ yếu bao gồm tập hợp các view nodes được generate bởi trình biên dịch sau khi qua quá trình template parsing.

Giả sử rằng component của bạn có template như này:

<span>I am {{name}}</span>

Từ đoạn template trên, compiler sẽ generate ra factory :

function View_AComponent_0(l) {
  return jit_viewDef1(0,
    [
     jit_elementDef2(0,null,null,1,'span',...),
     jit_textDef3(null,['I am ',...])
    ], 
    null,
    function(_ck,_v) {
      var _co = _v.component;
      var currVal_0 = _co.name;
      _ck(_v,1,0,currVal_0);

Bình tĩnh và lướt mắt qua đoạn code trên một lần nữa nếu bạn đang cảm thấy hơi rối một chút nhé. View_AComponent_0() mô tả cấu trúc của component view và được dùng khi khởi tạo component. jit_viewDef1 là một tham chiếu tới viewDef - một hàm tạo ra view definition.

View definition sẽ nhận được một params các view definition nodes - một dạng tương tự với cấu trúc trong các DOM nodes nhưng chứa thêm một số các đặc tả thêm của Angular.


Trong ví dụ trên, node jit_elementDef2(node đầu tiên) là dạng element definition và node jit_textDef3(node thứ hai) là dạng text definition. Angular compiler generate nhiều node definitions khác nhau cùng với loại node (được đặt trong NodeFlags).

NodeFlags được mô tả đơn giản hóa như thế này:

export const enum NodeFlags {
  TypeElement = 1 << 0, 
  TypeText = 1 << 1

Ta sẽ tìm hiểu thêm về 2 loại node: Element node vs. Text node

Element definition

Element definition được định nghĩa như sau:

Element definition is a node that Angular generates for every html element.


Loại element này cũng được generate cho các components. Một element node có thể chứa các element nodes hoặc một text definition nodes khác (node lúc này có thêm một propertychildCount).

Tất cả các element definitions được generate bởi elementDef() nên jit_elementDef2() được dùng trong factory tham chiếu tới hàm này.

Các tham số mà element definition có thể nhận (trong khuôn khổ bài viết này chúng ta chỉ cần chú ý tới bindings param):

Name Description
childCount node có bao nhiêu node con
namespaceAndName tên của phần tử html
fixedAttrs các attributes được định nghĩa trong element
matchedQueriesDsl dùng khi truy vẫn các node con
ngContentIndex used for node projection
bindings dùng cho DOM và cập nhật các properties liên quan
outputs, handleEvent dùng cho các event propagation

Text definition

Text definition được định nghĩa như sau:

Text definition is a node definition that Angular compiler generates for every text node


Theo ví dụ trên, node definition được generate bởi textDef(). Ở tham số thứ 2, nó nhận một dạng parsed expressions kiểu hằng số (constance).

Cùng xét một ví dụ khác:

<h1>Hello {{name}} and another {{prop}}</h1>

sẽ được chuyển thành một mảng:

["Hello ", " and another ", ""]

sau đó, Angular compiler sẽ generate thành các bindings :

{
 text: 'Hello',
 bindings: [
  {
   name: 'name',
   suffix: ' and another '
  },
  {
   name: 'prop',
   suffix: ''
  }
 ]
}

và các tính toán chẳng hạn như văn bản từ trường nhập đã dirty,...:

text
+ context[bindings[0][property]] + context[bindings[0][suffix]]
+ context[bindings[1][property]] + context[bindings[1][suffix]]

Node definition bindings

Angular dùng các phương thức binding để định nghĩa các dependencies của mỗi node thông qua properties của components đó.

Trong quá trình change detection, mỗi binding xác định một kiểu operationAngular thường dùng để update nodes kèm một context information tương ứng.

Việc Angular sử dụng kiểu operation nào được xác định qua binding flags:

Name Trong template
TypeElementAttribute attr.name
TypeElementClass class.name
TypeElementStyle style.name

Element/Text definitions tạo các binding nội trong component dựa trên binding flags này. Mỗi node có một logic riêng biệt để có những thay đổi khác nhau 😃😃

Update renderer

Điều đáng thú vị là hàm phía cuối factory - View_AComponent_0():

// update renderer
function(_ck,_v) {
  var _co = _v.component;
  var currVal_0 = _co.name;
  _ck(_v,1,0,currVal_0);

View_AComponent_0() nhận 2 tham số (_ck, _v):

 • _ck: kiểm tra và tham chiếu tới prodCheckAndUpdate()
 • _v: view của components

Hàm updateRenderer này sẽ được thực thi mỗi khi Angular phát hiện ra change detection đối với một componentparams truyền vào hàm được thực hiện bởi change detection mechanism.

Chức năng chính của updateRenderer() là lấy được giá trị hiện tại của giá trị property của component instance và gọi hàm _ck được truyền theo view, node index và giá trị vừa nhận được.


Angular thực hiện cập nhật DOM cho mỗi view node một cách độc lập - lý do mà tham số node index yêu cầu bắt buộc trong _ck():

function prodCheckAndUpdateNode(
  view: ViewData, 
  nodeIndex: number, 
  argStyle: ArgumentType, 
  v0?: any, 
  v1?: any, 
  v2?: any,

Tham số nodeIndex là thứ tự của view nodechange detection phát hiện ra.

Giả sử bạn có nhiều expressions trong template:

<h1>Hello {{name}}</h1>
<h1>Hello {{age}}</h1>

Compiler sẽ generate theo nội dung của hàm updateRenderer():

var _co = _v.component;

// here node index is 1 and property is `name`
var currVal_0 = _co.name;
_ck(_v,1,0,currVal_0);

// here node index is 4 and bound property is `age`
var currVal_1 = _co.age;
_ck(_v,4,0,currVal_1);

Updating the DOM

Chúng ta đã biết tất cả các kiểu đối tượng cụ thể mà trình Angular compiler tạo ra, từ đó có thể khám phá cách cập nhật actual DOM được thực hiện bằng cách dùng các đối tượng này.

Ở phía trên, updateRenderer() được truyền hàm _ck khi change detection xảy ra và tham số này sẽ tham chiếu tới prodCheckAndUpdate(). Cuối cùng thì hàm đó sẽ thực thi checkAndUpdateNodeInline().

Hàm checkAndUpdateNode() chỉ là một bộ định tuyến phân biệt giữa các loại view nodes, sau đó kiểm tra và cập nhật các hàm tương ứng:

case NodeFlags.TypeElement  -> checkAndUpdateElementInline
case NodeFlags.TypeText   -> checkAndUpdateTextInline
case NodeFlags.TypeDirective -> checkAndUpdateDirectiveInline

Type Element

Hàm CheckAndUpdateElement() thường kiểm tra xem các binding-events [attr.name, class.name, style.some] hay một vài cái properties đặc biệt.

case BindingFlags.TypeElementAttribute -> setElementAttribute
case BindingFlags.TypeElementClass   -> setElementClass
case BindingFlags.TypeElementStyle   -> setElementStyle
case BindingFlags.TypeProperty     -> setElementProperty;

Sau đó nó chỉ đơn giản thực hiện phương thức render() để thay đổi các nodes.

Type Text

Hàm CheckAndUpdateText() được sử dụng trong đa số các trường hợp, nội dung hàm này về cơ bản:

if (checkAndUpdateBinding(view, nodeDef, bindingIndex, newValue)) {
  value = text + _addInterpolationPart(...);
  view.renderer.setValue(DOMNode, value);
}

Về cơ bản, CheckAndUpdateText() lấy giá trị hiện tại được truyền từ updateRenderer() và so sánh nó với giá trị trước đó. View sẽ giữ các giá trị cũ trong thuộc tính oldValues. Nếu giá trị thay đổi, Angular sử dụng giá trị được cập nhật để tạo nên một chuỗi và cập nhật DOM qua renderer().

Kết luận

Chủ đề Angular compiler update DOM có thể khá rối một chút nhưng cá nhân mình nghĩ nó vô cùng cần thiết đối với một developer "hịn" đúng không nào 😺😺 nên chúng mình cố gắng đào sâu nhé 😸😸. Có thể sẽ dễ hiểu hơn khi bạn mở laptop lên, thực hành tạo ngay một application đơn giản theo logic bài viết, sau đó thì hãy debug lên và cảm nhận nó 😄 😄

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình. Ủng hộ mình một upvote để có động lực cho bài viết tiếp theo nhé !
Xem thêm các bài viết về Technical tại đây ^^

Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả !

Reference: Angular In Depth


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.