[Angular 2] - Template-driven forms

Trong các ứng dụng web thì form là thành phần không thể thiếu. Form giúp cho end-user nhập liệu vào database Và tất nhiên Ng2 cũng không thể thiếu được thành phần này. Còn chờ gì nữa mà không triển nào!! Ng2 cung cấp cho ta 2 loại form

 • Reactive Form. Đã có 1 bài viết khá chi tiết rồi. Các bạn có thể tham khảo tại đây
 • Template-driven forms : Đây sẽ là loại form mà ta sẽ tìm hiểu trong bài này. Chúng ta sẽ làm 1 form user-info

Bài viết sẽ sử dụng angular-cli, bạn có thể tham khảo tại đây

1. Tạo model cho user

User-info của chúng ta sẽ có các thông tin cơ bản sau : fullname, age, usertype. Ta tạo file user-info.ts trong thư mục app

export class User {
  listType = ['Admin', 'Mod', 'Member'];

  constructor(
    public fullname?: string,
    public age?: number,
    public type?: string,
  ) {
  }
}

? là optional, field đó không require khi khởi tạo 1 instance User

2. Tạo Component

Chạy command ng g component user-info để tạo ra 1 component mới. Khi chạy lệnh này thì trong file app.module.ts đã tự động import component & khai báo vào declarations

Vào file app/user-info/user-info.component.ts xem thử ta có gì nào

@Component({
 selector: 'app-user-info',
 templateUrl: './user-info.component.html',
 styleUrls: ['./user-info.component.css']
})
 • selector là tag của component này. Để sử dụng & gọi component thì ta chỉ cần import vào file app.component.ts và sử dụng cú pháp app-user-info.
 • templateUrl: là đường dẫn đến file template HTML của component. Template của 1 component thường sẽ rất dài, ta nên viết ra 1 file .html riêng để dễ quản lí. ./ là đang trỏ đến chính folder hiện tại chứa file component. Để trỏ ra ngoài 1 cấp, ta dùng ../ như PHP thôi
 • styleUrls: là đường dẫn đến file style. Cũng giống như file template HTML, 1 component cũng cần phải có 1 style riêng cho nó. Ta có thể thấy nó được khai báo trong 1 mảng => nạp được nhiều file style cho 1 component

Thử paste <app-user-info></app-user-info> vào file app.component.html rồi chạy ng serve thử xem nhé

3. Code nào

<div class="container">
  <h3>User Info</h3>
  <form #userInfo="ngForm">
    <div class="form-group">
      <label for="fullname">Full Name</label>
      <input [(ngModel)]="userMode.fullname" #fullname="ngModel" name="fullname" type="text" class="form-control" id="fullname" required>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="age">Age</label>
      <input [(ngModel)]="userMode.age" #age="ngModel" name="age" type="text" class="form-control" id="age" required>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="level">User Type</label>
      <select [(ngModel)]="userMode.level" #level="ngModel" name="level" id="level" class="form-control" required>
        <option *ngFor="let lvl of userMode.listType" [value]="lvl" >{{ lvl }}</option>
      </select>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
  </form>

  <p>Class fullname : {{fullname.className}}</p>
  <p>Full name : {{fullname.value}}</p>
  <p>Form value: {{userInfo.value | json}}</p>
  <p>Form valid: {{userInfo.valid | json}}</p>
  <p>User Mode: {{userMode | json}}</p>
</div>

Mình dùng những class của bootstrap. nên các bạn có thể nạp file style của bootstrap vào trong index.html nhé

Đây sẽ là form của chúng ta. Có vài thứ lạ lạ phải không. Để mình giải thích chút nhé

<form #userInfo="ngForm">

Biến userInfo sẽ phản ánh toàn bộ form. Ta có thể truy xuất value, valid.. của form

<input [(ngModel)]="userMode.fullname" #fullname name="fullname" type="text" class="form-control" id="fullname" required>

[(ngModel)]="userMode.fullname" đây là kiểu two-way data binding, ai đã ngó qua ng1 thì không còn lạ gì nữa phải không

<option *ngFor="let lvl of userMode.listType" [value]="lvl" >{{ lvl }}</option>

ngFor sẽ lặp thẻ option với đầu vào là listType mà ta đã khai báo trong Model, với lvl là một phần tử được lặp

[value]: trong ng2, ta có cách khác để set thuộc tính cho 1 thẻ html bằng cú pháp : [property]="value"

{{userInfo.value | json}}

Như mình đã nói ở trên, biến userInfo giờ có thể truy xuất đến value, class... của form. Ở đây mình hiển thị ra giá trị các input của form dưới định dạng json cho các bạn dễ nhìn Và đây là thành quả bước đầu của ta

4. Validator

Bạn có thể để í đến dòng Class fullname ngay dưới button Submit khi ta nhập vào ô fullname không. Đó chính là class của input đó, những class này phản ánh những trạng thái của input. Cùng xem bảng sau để rõ hơn

Trạng thái Class if true Class if false
Input đã được click ng-touched ng-untouched
Giá trị của Input được thay đổi ng-dirty ng-pristine
Input hợp lệ ng-valid ng-invalid

Những class này ta sẽ dùng để validate đấy. Xem tiếp đoạn code sau

/* file user-info.component.css*/
.ng-valid[required], .ng-valid.required {
  border-left: 5px solid #42A948; /* green */
}
.ng-invalid:not(form) {
  border-left: 5px solid #a94442; /* red */
}
// add thêm vào file user-info.component.html. Sau input fullname nhé
<div [hidden]="fullname.valid || fullname.pristine" class="alert alert-danger"> FullName is required</div>

Đoạn message error sẽ hiển thị khi mà input đã được nhập và nó invalid

5. Submit form thôi

Sau khi đã input form hợp lệ rồi thì submit để lấy dữ liệu thôi nhỉ

<form #userInfo="ngForm" (ngSubmit)="onSubmit()">

Form sẽ được submit đến hàm onSubmit mà ta sẽ khai báo ở trong file compnent ngay sau đây

onSubmit() {
    console.log(this.userMode);
  }

Ở đây mình log ra thông tin của user mà ta vừa nhập khi nãy. Thật đơn giản phải không nào

6. Kết luận & tài liệu tham khảo

Bạn có thể thấy angular form cũng rất đơn giản phải không nào, ng2 support ta rất nhiều những directive & api để tạo ra những form phức tạp Các bạn có thể tham khảo tài liệu sau để hiểu thêm nhé https://angular.io/docs/ts/latest/guide/forms.html http://learnangular2.com/forms/ https://scotch.io/tutorials/using-angular-2s-model-driven-forms-with-formgroup-and-formcontrol

Lưu ý : Để dùng được form của ng2 thì các bạn cần phải import FormsModule trong file app.module.ts nhé

All Rights Reserved