+2

Amazon SES, SNS and SQS (Part III)

Trong phần II mình đã giới thiệu phần xử lý thụ động để thực hiện việc xử lý email status do Amazon SNS cung cấp cho chúng ta mỗi khi một email được gửi đi thông qua dịch vụ Amazon SES. Như mình đã nói, việc xử lý thụ động có ưu điểm là thực hiện update email status gần như tức thời mỗi khi email được gửi đi và phát sinh trạng thái (delivery, bounce, reject hay complaint). Nhưng có một nhược điểm là chúng ta cần phải có cấu hình server đủ mạnh để xử lý các request được gửi đến từ Amazon SNS để tránh việc mất thông tin do Amazon SNS chỉ (thử) gửi cho chúng ta 4 lần. Nếu 4 lần đó đều không được server chúng ta xử lý thì message đó sẽ bị mất đi. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tiếp phần xử lý chủ động để mọi người có thêm sự lựa chọn để chọn phương pháp phù hợp cho mục đích của mình nhé.

Xử lý chủ động

Xử lý chủ động là gì? Là chúng ta sẽ sử dụng thêm dịch vụ Amazon SQS để lưu trữ message notification thay vì nhận message notification trực tiếp từ Amazon SNS. Ưu điểm của phần xử lý này là chúng ta không cần phải quan tâm quá nhiều đến cấu hình server. Vì chúng ta sẽ chủ động tạo request lên Amazon SQS (bằng schedule) sau mỗi khoảng thời gian nhất định để lấy message notification. Nhược điểm của việc xử lý này là email status không được update tức thì mỗi khi có một email được gửi đi. Việc test phần xử lý này chúng ta không cần thêm các phần mềm hỗ trợ bên ngoài như phần xử lý thụ động kia (như Ngrok). OK, chúng ta sẽ đi vào phần cài đặt trước nhé.

Chúng ta vào dịch vụ Amazon SQS, tạo 1 queue để nhận message notification từ Amazon SNS. Phần tạo queue, các bạn có thể đọc lại phần I nhé 😄! OK, xong xuôi rồi chúng ta thực hiện việc code nhé. Mình sẽ tạo thêm 1 service để thực hiện phần code xử lý này.

# app/services/amazon_sqs_service
# encoding: UTF-8

class AmazonSqsService
 # Định nghĩa các email status mà chúng ta sẽ xử lý
 EMAIL_STATUSES = %i(Delivery Complaint Bounce)
 # Định nghĩa kiểu log. Chúng ta sẽ sinh log ra file riêng
 # để tiện cho việc theo dõi
 ALLOWED_LOG_TYPES = %i(info warn error debug)

 # Khởi tạo service
 def initialize
  # Khai báo queue URL. Queue URL bạn có thấy thấy trong dịch vụ
  # Amazon SQS sau khi khởi tạo 1 queue.
  queue_url = "<Queue URL>"
  # Khởi tạo poller options.
  # Các bạn có thể đọc thêm chi tiết tại:
  # http://docs.aws.amazon.com/sdkforruby/api/Aws/SQS/QueuePoller.html phần Constructor Details
  poller_options = {
   # Thời gian tối đa để thực hiện 1 polling message. Vượt qua thời gian này, nó sẽ bỏ qua
   # và thực hiện 1 polling khác.
   # Mặc định là 20 giây
   wait_time_seconds: 20,
   # Có thực hiện xóa message sau mỗi lần xử lý hay không.
   # Chúng ta nên để false để tránh việc xử lý trùng lặp. Việc xóa hay không xóa
   # message sau mỗi khi xử lý, chúng ta có thể thực hiện trong polling block.
   # Mặc định false
   skip_delete: false,
   # Thời gian mà bạn muốn xử lý message. Nếu quá số giây quy định, message của bạn
   # chưa được xử lý kịp nó sẽ quay lại queue để bạn có thể lấy lại ở lần sau.
   # Mặc định là nil
   visibility_timeout: 60,
   # Thời gian giữ long polling. Nếu quá thời gian, long polling sẽ tự ngắt.
   # Mặc định là nil. Mình nghĩ bạn nên tính toán cẩn thận để tránh việc
   # chồng chéo các phiên làm việc với nhau
   idle_timeout: 20
  }
  # Khai báo số lượng queue message mà chúng là muốn lấy trong 1 lần.
  # Bạn nên tính toán cẩn thận để tránh việc chồng chéo các phiên làm việc với nhau
  max_poll_messages = 20
  # Update thông tin chứng chỉ của Amazon AWS
  Aws.config.update amazon_credential_configs
  # Khởi tạo QueuePoller
  @poller = Aws::SQS::QueuePoller.new queue_url, poller_options
  # Dừng long polling khi đạt được số message đã chỉ định
  stop_queue_polling max_poll_messages
  # Khởi tạo Logger để lưu log cho mỗi phiên làm việc
  @logger = Logger.new "log/amazon_aws.log"
 end

 # Xong phần khởi tạo service. Chúng ta bắt tay vào phần xử lý
 # SQS message bằng QueuePoller nhé
 def execute
  # Khai báo các email status. Email có status nào sẽ được lưu vào
  # biến này để xử lý sau.
  email_statuses = {
   Delivery: [],
   Bounce: [],
   Complaint: []
  }

  # Thực hiện lấy message bằng polling
  @poller.poll do |queue_message|
   begin
    # Queue message body
    message_body = queue_body_parse queue_message.try(:body)
    # Notification message
    notification_message = queue_body_parse message_body[:Message]
    # Nhóm các email vào các status tương ứng để sử dụng lệnh
    # update_all để tăng performance thay vì mỗi message lại
    # update vào database
    email_statuses[notification_message[:notificationType].to_sym] <<
     notification_message[:mail].try(:[], "destination")
   rescue StandardError => execute_exception
    # Có lỗi với message đang lấy được. Lưu log và ném ra ngoại lệ
    # :skip_delete để giữ message lại cho lần xử lý sau
    log "Execute exception: #{execute_exception}", :error
    throw :skip_delete
   end
  end

  # Xử lý lại danh sách các email status
  email_statuses = improve_email_statuses email_statuses
  # Thực hiện update email status
  update_user_email_status email_statuses
 end

 # Các private method khác
 # Thông tin chứng chỉ Amazon AWS cho dịch vụ SQS.
 def amazon_credential_configs
  {
   region: <Queue region>,
   raise_response_errors: false,
   access_key_id: <Amazon Access key>,
   secret_access_key: <Amazon Secret Access key>
  }
 end

 # Dừng polling khi đạt được số lượng message mong muốn để tránh
 # chồng chéo giữa các phiên làm việc với nhau
 # Params:
 # +max_poll_messages+: Số lượng message tối đa muốn xử lý.
 def stop_queue_polling max_poll_messages
  @poller.before_request do |stats|
   throw :stop_polling if stats.received_message_count >= max_poll_messages
  end
 end

 # Ghi log
 # Params:
 # +log_content+: Nội dung log
 # +log_type+: Kiểu log: info, warn, error, debug
 def log log_content, log_type = :info
  log_content = "Amazon SQS Service: #{log_content}"

  @logger.send(
   log_type,
   log_content
  ) if ALLOWED_LOG_TYPES.include? log_type
 end

 # Parse SQS queue message thành JSON object
 # Params:
 # +queue_body+: SQS queue message body
 def queue_body_parse queue_body
  queue_body_obj = JSON.parse queue_body
  queue_body_obj.symbolize_keys
 rescue JSON::ParserError => json_parser_error
  raise "Error parse queue message body: #{json_parser_error}"
 end

 # Xử lý lại danh sách các email status bằng cách xóa bỏ các
 # giá trị rỗng (nếu có) và chuyển đổi mảng đa chiều thành mảng 1 chiều
 # Params:
 # +email_statuses+: Danh sách email status
 def improve_email_statuses email_statuses
  EMAIL_STATUSES.each do |email_status|
   next unless email_statuses[email_status].any?

   email_statuses[email_status].flatten!.compact!
  end

  email_statuses
 end

 # Update user email status theo Amazon SES status
 # Params:
 # +email_statuses: Danh sách email status
 def update_user_email_status email_statuses
  # Duyệt các email status mà chúng ta muốn xử lý
  EMAIL_STATUSES.each do |email_status|
   # Lấy các email theo status
   user_emails = email_statuses[email_status]
   # Nếu email status là Delivery thì update true, còn không
   # sẽ là false
   status = (email_status == :Delivery)

   # Bỏ qua nếu không có email nào cần phải xử lý
   next if user_emails.empty?

   # Tìm kiếm và update email status
   users = User.where email: user_emails
   update_count = users.update_all email_status: status

   # Nội dung log với các số lượng email tương ứng với các status
   # mà chúng ta đã xử lý được.
   log_content = <<-LOG_CONTENT
    \r
    ===============#{Time.zone.now}===============
     - SNS status: #{email_status.inspect}
     - Email number: #{user_emails.count}
     - Updated number: #{update_count}
    =====================================================
   LOG_CONTENT

   # Ghi log :D
   log log_content, :info
  end
 end
end

Vậy là đã xong phần service xử lý email status. Trong trường hợp bạn muốn test xem service làm việc ra sao, bạn hãy thêm method này vào service để tạo dummy data nhé:

 # Gửi email tới Amazon SES mailbox simulator để tạo dummy data
 # Params:
 # +queue_number+: Số lượng dummy data mà bạn muốn có
 def make_dummy_queue queue_number = 5
  # Địa chỉ email tương ứng với status
  email_addresses = %w(bounce complaint success)

  (1..queue_number).each do |index|
   # Lấy ngẫu nhiên 1 email trong danh sách địa chỉ email
   email = email_addresses.sample
   to = "#{email}@simulator.amazonses.com"
   subject = "Subject #{index} to #{email.capitalize}"
   body = "Body #{index} to #{email.capitalize}"
   mail_content = {
    destination: {
     to_addresses: [to].flatten
    },
    message: {
     body: {
      html: {
       charset: "UTF-8",
       data: body
      }
     },
     subject: {
      charset: CHARSET,
      data: subject
     }
    },
    source: "#{sender_name} <#{sender_email}>"
   }

   email_status = AMAZON_SES.send_email mail_content
   log_content = "Send status: #{email_status.successful?}\n"

   if email_status.successful?
    log_content << "MessageID: #{email_status.message_id}"
   end

   log log_content, :debug
  end
 end

Khi nào bạn muốn tạo dummy data. Chỉ cần vào Rails Console thực hiện các lệnh sau 😄

AmazonSqsService.new.make_dummy_queue <Số queue bạn muốn tạo>

OK, bây giờ mình hướng dẫn bạn add ResQueResque Scheduler để tạo cron job chạy service của mình nhé 😄!

Đầu tiên, thêm 2 gem vào Gemfile

# Gemfile
gem "resque"
gem "resque-scheduler"

Chạy lệnh bundle install để cài gem. Tạo file initialize chứa cài đặt cho Resque

# config/initializers/resque.rb

require "resque/scheduler"

redis_configs = {
 "host" => <Redis hostname>,
 "port" => <Redis port>,
 "db" => <DB number>,
 "options" => {
  "namespace" => <Redis namespace>
 }
}
Resque.redis = Redis.new redis_configs
Resque.redis.namespace = "resque:<SchedulerName>"

# If you want to be able to dynamically change the schedule,
# uncomment this line. A dynamic schedule can be updated via the
# Resque::Scheduler.set_schedule (and remove_schedule) methods.
# When dynamic is set to true, the scheduler process looks for
# schedule changes and applies them on the fly.
# Note: This feature is only available in >=2.0.0.
# Resque::Scheduler.dynamic = true

Dir["#{Rails.root}/app/jobs/*.rb"].each{|file| require file}

# The schedule doesn't need to be stored in a YAML, it just needs to
# be a hash. YAML is usually the easiest.
Resque.schedule = YAML.load_file(
 Rails.root.join("config", "resque_schedule.yml")
)

Tạo Resque Scheduler job:

# app/jobs/update_user_email_status.rb

module UpdateUserEmailStatus
 @queue = :update_user_email_status

 def self.perform
  AmazonSqsService.new.execute
 end
end

Tạo file config để chạy các job:

# config/resque_schedule.yml

UpdateUserEmailStatus:
 cron: "*/2 * * * *"
 description: Update user email status by SES notification type

Khi muốn test. Bạn nên để thời gian ngắn để có thể test được luôn. Trong phần cron kia là 2 phút sẽ chạy 1 lần. Các bạn có thể thay đổi theo ý mình tại trang này nhé 😄!

Để bắt đầu, chúng ta sẽ chạy 2 lệnh sau trên 2 tab terminal:

bundle exec rake resque:work
bundle exec rake resque:scheduler

OK, vậy là xong. Đến đây, series bài viết về Amazon SES và các dịch vụ khác để thực hiện việc xử lý (tracking) email status đã kết thúc. Nếu trong quá trình thực hiện, có phát sinh vấn đề về kỹ thuật hay muốn trao đổi thêm về Amazon SES, Amazon SNS, Amazon SQS thì mọi người để lại comment hoặc liên hệ với mình qua email nhé 😄!

Chào thân ái và quyết thắng (chào)!

Original post: https://namnv609.cf/posts/amazon-ses-sns-and-sqs-part-iii.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.