+1

A Redux State organization proposal

Khi sử dụng Redux, rất khó để bắt đầu tổ chức state của bạn. Tôi đã thấy nhiều sinh viên của mình thêm properies khi họ cần. Cách đó có thể khiến bạn có một component khủng khiếp gây ra bởi một state khổng lồ. Ví dụ: bạn có thể sẽ có một cái gì đó như thế này:

Vấn đề tôi tìm thấy trong state ở trên là tất cả properies đều là mixed.

  • auth_token sẽ được sử dụng chủ yếu theo cách tập trung: ApiClient service hoặc phần mềm trung gian.
  • movies là danh sách entities. Nó sẽ được sử dụng trên toàn bộ ứng dụng để hiển thị thông tin do ứng dụng cung cấp.
  • fetching là một cờ hiện tại, ví dụ, chúng tôi sẽ sử dụng nó trong specific view (Component) để hiển thị spinner đang tải.

Chúng ta có thể thấy cách properies được trộn lẫn về độ lớn - bởi vì movies (data) không có cùng mức độ quan trọng như fetching (flag) - và cách sử dụng - bởi vì chúng được sử dụng ở những nơi hoàn toàn khác nhau. Hai điểm này có thể ảnh hưởng đến thiết kế, một state hỗn hợp có thể ảnh hưởng đến modularity của selector (mapStateToProps).

Suggested solution

Sau một số nỗ lực, tôi đã nghĩ ra một tổ chức state giải quyết vấn đề trên. Nó kết thúc khá linh hoạt, phù hợp với một số dự án với các cấu trúc khác nhau.

State này được tạo bằng cách sử dụng combineReducers để xác định các phần state riêng biệt được điều khiển bởi các reducers khác nhau. Lưu ý rằng tôi đã sử dụng Tên thuộc tính Shorthand để xác định các thuộc tính của đối tượng: authenticationshorthand để xác thực: authentication, là hàm thứ hai reducer mà tôi sẽ mô tả sau.

Authentication Reducer

Authentication reducer có nghĩa là store và kiểm soát tất cả dữ liệu liên quan đến người dùng hiện đang đăng nhập. Bạn có thể bỏ qua phần này nếu bạn không có bất kỳ xác thực strargety nào trong ứng dụng của bạn. Trong đó, bạn có thể lưu những thứ như object người dùng hiện tại, mã thông báo xác thực. Điều này thực sự hữu ích, ví dụ, khi bạn muốn nhớ session vì nó có thể được duy trì và tải trước khi tạo store. Ở đây, một hướng dẫn thực sự thú vị giải thích cách làm điều đó một cách dễ dàng.

Reducer sẽ lắng nghe các loại hành động cụ thể có liên quan đến xác thực: SIGN_IN_SUCCESS SIGN_UP_SUCCESS LOG_OUT

Entities Reducer

Đây là phần đặc biệt nhất của reducer. Chúng tôi đã từng thấy reducers dựa trên một sự thay đổi lớn đối với action.type với một danh sách các biến đổi cho state. Nhưng điều này sẽ kiểm soát toàn bộ tập hợp dữ liệu của Front-End của chúng tôi với ít hơn 20 dòng code.

Ý tưởng là property này của state stores một local database với tất cả entities mà chúng tôi phải làm việc và đã được cung cấp cho từ Back-End vào một lúc nào đó. Hãy nói rằng chúng ta tiếp tục với ví dụ về movies, thì đây có thể là một state có thể:

Như bạn có thể thấy, state được tách thành các nhóm entity khác nhau, các nhóm này tạo ra các mảng, nhưng objects với các khóa liên quan đến ID của mọi đối tượng của mọi entity. Điều này sẽ tránh sự lặp lại. Ý tưởng chính là cái này hoạt động như một mini local relational database: không có gì được lặp lại mà được tham chiếu. Bằng cách tránh lồng nhau, chúng tôi làm cho việc liên kết dữ liệu dễ dàng hơn và tránh sự không nhất quán.

Nếu dữ liệu của bạn là tất cả local, bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi quản lý theo cách này, nhưng nếu bạn đang sử dụng API, rất có thể nó sẽ cung cấp dữ liệu theo cách lồng nhau. Để xử lý dữ liệu thành định dạng của chúng tôi, bạn có thể sử dụng normalizr. Sau một số cấu hình, nó sẽ có thể flatten gọi hàm bình thường. Nó sẽ trả về một object với hai thuộc tính: entitiesresult. Các thực thể sẽ là dữ liệu fetched và được chuẩn hóa theo định dạng của chúng tôi; Kết quả sẽ là mối quan hệ của ID của root entity mà bạn vừa fetched.

Entity! Thật là một sự trùng hợp, phải không? Không thực sự, thực sự. Tôi đã nhận được potype này từ Redux Real World Exampleconsume API Github chuẩn hóa dữ liệu của nó.

Nhờ định dạng này, chúng tôi có thể viết một reducer kiểm soát toàn bộ entities part của state chỉ bằng một vài dòng:

Mỗi khi action của chúng tôi bao gồm property entities, nó sẽ được hợp nhất với giá trị state entities hiện tại

Pages Reducer

Tất cả dữ liệu của chúng tôi đang được xử lý tự động và merged vào state! Tuy nhiên, chúng ta nên cẩn thận: dữ liệu của chúng tôi được lưu trữ trong các đối tượng, không có mảng, vì vậy không có thứ tự.

Chúng ta nên giữ thứ tự kết quả do Back-End cung cấp, họ có thể sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên (vì vậy tiền) để quyết định thứ tự movies được trình bày cho mọi người dùng (Netflix, ai đó?). Nhưng bằng cách normalizing chúng, chúng tôi đã bỏ qua thứ tự đó. Đây là lý do tại sao normalizr cung cấp cho chúng tôi kết quả, mối quan hệ của ID đại diện cho fetched resource.

Bạn đã tải một bộ phim duy nhất có ID 101 (API phản hồi 1 object)? Số results property sẽ là 101; tìm nạp một mảng phim có ID 101 và 100 (API gửi một mảng)? kết quả sẽ là mảng này [101.100] (giữ thứ tự). Xem một ví dụ dưới đây:

Lưu ý rằng phản hồi ban đầu là một mảng phim và thuộc tính kết quả của đối tượng được chuẩn hóa cũng là một mảng, giữ nguyên thứ tự ban đầu.

Không có khoảng trống nào trong entities reducer cho mảng results này, vì vậy chúng tôi phải đặt nó ở một nơi khác: pages reducer. Pages reducer là tất cả về các biến cục bộ mà các trang khác nhau cần để hiển thị thông tin của nó. Mảng của elements, loading flags, có thể là dữ liệu biểu mẫu nếu không sử dụng biểu mẫu redux. Ý tưởng cơ bản là trong khi entities reducers đang lưu dữ liệu từ resource, thì pages reducer lưu trữ dữ liệu liên quan đến màn hình rendering.

Như bạn có thể thấy, khi mapping state thành props trong containers, ta sẽ tạo mảng mapping tất cả các thành phần trong kết quả (state.pages.boxOffice.myListMovies, danh sách ID) cho dữ liệu thực tế trong thực thể.

Ý tưởng là chia lại state.pages property thành một tập hợp tất cả các trang bạn đang hiển thị trong ứng dụng của mình. Ví dụ: mọi component được tải bởi route React Router.

Wrapping up

Cấu trúc này sẽ giúp bạn mở rộng quy mô ứng dụng dựa trên dữ liệu của mình một cách dễ dàng. Nếu bạn phải thêm các loại entity khác, nó sẽ thắng ảnh hưởng đến cấu trúc của trang. Nếu bạn muốn thêm một màn hình khác tải entity hiện tại theo một cách khác, bạn có thể làm việc với pages reducer mà không cần bận tâm về kiểm soát dữ liệu. Tất cả những điều này sẽ giúp chúng tôi tuân theo nguồn nguyên lý đơn giản, điều này sẽ giúp bạn tránh được nhiều vấn đề trong quá trình phát triển.

Cảm ơn và hi vọng bài viết có ích cho công việc của bạn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.