+4

A Better Way to Develop Node.js with Docker

Bài viết được dịch từ nguồn: https://hackernoon.com/a-better-way-to-develop-node-js-with-docker-cd29d3a0093

The Conventional Wisdom

Trong nhiều hướng dẫn, điều đầu tiên được giới thiệu là Dockerfile.

Làm thế nào bạn có thể có một môi trường Docker mà không cần tạo Dockerfile?

Dockerfile là một cách để packed app của bạn. Trên môi trường development thì không nhất thiết phải như vậy, và thành thật mà nói, bạn thực sự không nên.

DevelopmentProduction là hai môi trường khác nhau.

Khi bạn code trên MacBook, bạn thường install nhiều tool mà bạn sử dụng trong môi trường production. Chỉ bởi vì chúng chạy như nhau ở mọi nơi.

App của bạn chạy khác trên môi trường development.

Parkging có nghĩa là tính linh hoạt và mềm dẻo bị giảm đi, đó là lý do tại sao nhiều kỹ sư đã đi đến kết luận rằng Docker không phù hợp với môi trường development. Bạn sẽ mất tính linh hoạt khi build các container.

Bạn có thể chạy các container và một số lệnh, cài thêm các lib, nhưng thực sự có cần thiết trên môi trường development?

Nếu bạn sử dụng Dockerfile trên development, trong một vài trường hợp, bạn cần sự đơn giản, nhưng có thể nó sẽ không hoạt động theo cách bạn nghĩ.

The docker-compose builder pattern

Hãy nói một chút về Docker.

Docker là một cách để bạn package code.

Docker cũng là một cách để tạo ra một môi trường biệt lập có khả năng thực thi một số loại ứng dụng nhất định.

Docker cho phép bạn package các môi trường.

Khi bạn dùng docker trên môi trường production, bạn đang sử dụng các container tối ưu nhất mà bạn có thể thực hiện được. Chúng được tùy chỉnh và xây dựng riêng cho App của bạn, được package theo cách bạn build nó. Với điều này, Docker thực sự có ý nghĩa.

Khi bạn tạo môi trường development trên máy tính của bạn, thay vì bạn phải install các tool, bạn chỉ việc tạo một môi trường để code của bạn có thể chạy được.

Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng generalized Dockerfile. Thông thường, các generalized Dockerfiles đã tồn tại.

Ví dụ khi bạn viết App sử dụng Node.js, bạn cần cái đặt các package của nó.

Bạn không cần alpine linux, bạn không cần package những node_modules của bạn thành những bản build cố định, bạn không cần những container nhỏ cho những thay đổi, bạn chỉ cần nodenpm.

Do đó, trong container, tất cả những gì bạn cần là image của Docker Hub.

Đây là cách tôi tiếp cận Docker

Step one

Đầu tiên, chúng ta cần một tập tin docker-compose. Trong đó, chúng ta cần môi trường development.

Thêm vào file docker-composer.yml

version: '3'

services:

 dev:
  image: node:11

Tiếp theo, trong một số trường hợp, có những phần code cần có trên môi trường nhưng có thể thay đổi nên không thể để trong image, chúng ta sẽ mount vào thư mục current, /usr/src/service của container. Ta cần cho Docker biết đâu là working directory, có nghĩa là thư mục chứa code của chúng ta.

version: '3'

services:

 dev:
  image: node:11
  volumes:
   - .:/usr/src/service
  working_dir: /usr/src/service

Bây giờ, mỗi khi chúng ta thay đổi trên local, chúng sẽ được phản ánh trong thư mục trên.

Tiếp theo, chúng ta chạy lệnh npm run dev.Access lại cổng 1234.

Sửa đổi tập lệnh dev trong package.json để bao gồm option --hmr-port = 1235.

"dev": "npm run generate-imported-components && parcel app/index.html --hmr-port 1235",

Update Docker file để map ports tại local giống với porst của container

version: '3'

services:

 dev:
  image: node:11
  volumes:
   - .:/usr/src/service
  working_dir: /usr/src/service
  command: npm run dev
  ports:
   - 1234:1234
   - 1235:1235

Ngoài ra, bạn có thể chỉ cần cài đặt các modules node trên Mac hoặc Windows và để chúng hoạt động trên linux container.

Khi bạn run build trong một số trường hợp, các thư viện sẽ biên dịch bản gốc và trên production chỉ hoạt động trên hệ điều hành được xây dựng trên đó!

Đối với lần đầu tiên, bạn chạy lệnh npm installnpm run dev trong một lệnh duy nhất và đảm bảo nó hoạt động, nhưng nó không hoàn toàn như những gì chúng ta muốn. Điều này sẽ yêu cầu install mỗi khi chúng ta start container trên development mode.

Step Two

Hãy tạo ra một tập tin docker-compose khác, lần này có tên là docker-compose.builder.yml.

Chúng ta cần dùng version: 2, lần này để sử dụng một tính năng trong docker-composer không tồn tại trong version: 3

Version: 3 phù hợp với môi trường production hơn version: 2 (với nhiều tính năng phù hợp với môi trường development hơn),

Điều đầu tiên chúng tôi muốn define trong docker-compose.builder.yml một base image.

version: '2'

services:

 base:
  image: node:11
  volumes:
   - .:/usr/src/service
  working_dir: /usr/src/service

Trông khá quen thuộc và giống với những gì chúng ta làm phía trên.

Bây giờ, chúng ta co thể extend base để thực thi các lệnh khác nhau, ví dụ:

version: '2'

services:

 base:
  image: node:11
  volumes:
   - .:/usr/src/service/
  working_dir: /usr/src/service/

 install:
  extends:
   service: base
  command: npm i

 build:
  extends:
   service: base
  command: npm run build

 create-bundles:
  extends:
   service: base
  command: npm run create-bundles

Ta chạy lệnh:

docker-compose -f docker-compose.builder.yml run --rm install

Sau khi chạy cài đặt, docker-compose up sẽ hiển thị môi trường development của chúng tôi, hoạt động giống hệt như trên máy local của bạn.

➜ docker-compose up
Creating stream-all-the-things_dev_1 ... done
Attaching to stream-all-the-things_dev_1
dev_1 |
dev_1 | > [email protected] dev /usr/src/service
dev_1 | > npm run generate-imported-components && parcel app/index.html
dev_1 |
dev_1 |
dev_1 | > [email protected] generate-imported-components /usr/src/service
dev_1 | > imported-components app app/imported.js
dev_1 |
dev_1 | scanning app for imports...
dev_1 | 1 imports found, saving to app/imported.js
dev_1 | Server running at http://localhost:1234

Khi chúng ta thực hiện thay đổi, code sẽ reloading.

Bonus

Tôi chỉ muốn nhanh chóng thêm một ví dụ Makefile sẽ giúp các lệnh dễ nhớ và dễ sử dụng hơn.

Tạo file với tên Makefile

install:
 docker-compose -f docker-compose.builder.yml run --rm install

dev:
 docker-compose up

Bây giờ bạn có thể chạy make installmake dev.

Conclusion

Bạn không cần phải luôn luôn tạo Dockerfile để sử dụng Docker! Thông thường, trên môi trường development, bạn có thể sử dụng cách khác.

Tôi hy vọng tôi đã có thể chỉ cho bạn một cách dễ dàng để khởi động và chạy nhanh với Dockerdocker-compose trên môi trường development.

Cảm ơn và hi vọng bài viết có ích cho công việc của bạn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.