+9

7 Design Patterns to Refactor MVC Components in Rails

Trong bài viết trước, The Basics of MVC in Rails: Skinny Everything, chúng ta đã cùng đưa ra các khía cạnh lý thuyết về mô hình MVC design pattern. Chúng ta đã định nghĩa MVC là gì, các thành phần trong mô hình MVC, và đưa ra giải pháp cho việc Skinny khi một trong các thành phần chứa logic dư thừa. Trong bài này, chúng ta sẽ đi vào các Design pattern cụ thể để cải thiện các thành phần trong mô hình MVC.

Service Objects (and Interactor Objects)

Service Objects được tạo ra khi 1 hành động (action):

 • Là phức tạp (ví như việc tính toán lương của nhân viên)
 • Sử dụng API của các dịch vụ bên ngoài (external service)
 • Không thuộc về bất kỳ 1 model nào
 • Sử dụng nhiều model để xử lý (ví dụ: việc import dữ liệu từ 1 file excel bao gồm thêm data vào nhiều bảng khác nhau)

Ví dụ

Trong ví dụ dưới đây, công việc được thực hiện bới Strip service bên ngoài (external Strip service). Strip service tạo ra một Strip customer dựa trên email và source (token), và ràng buộc dịch vụ thanh toán (service payment) với tài khoản này.

Vấn đề

 • Logic xử lý với external service được nằm trong controller
 • Controller tạo dữ liệu cho một external service
 • Điều này gặp khó khăn trong việc bảo trì và phân bổ controller

Để giải quyết vấn đề này, ta cần đóng gói toàn bộ công việc trong một external service:

class ChargesController < ApplicationController
 def create
  CheckoutService.new(params).call
  redirect_to charges_path
 rescue Stripe::CardError => exception
  flash[:error] = exception.message
  redirect_to new_charge_path
 end
end

class CheckoutService
 DEFAULT_CURRENCY = "USD".freeze

 def initialize options = {}
  options.each_pair do |key, value|
   instance_variable_set "@#{key}", value
  end
 end

 def call
  Stripe::Charge.create charge_attributes
 end

 private

 attr_reader :email, :source, :amount, :description

 def currency
  @currency || DEFAULT_CURRENCY
 end

 def amount
  @amount.to_i * 100
 end

 def customer
  @customer ||= Stripe::Customer.create customer_attributes
 end

 def customer_attributes
  {
   email: email,
   source: source
  }
 end

 def charge_attributes
  {
   customer: customer.id,
   amount: amount,
   description: description,
   currency: currency
  }
 end
end

CheckoutService chịu trách nhiệm cho việc tạo tài khoản của Customer và thanh toán. Chúng ta đã giải quyết được vấn đề xử lý nhiều logic trong controller, tuy nhiên vẫn còn vấn đề khác chưa giải quyết. Điều gì sẽ xảy ra nếu external service ném ra 1 ngoại lệ (exception) (ví như khi credit card không hợp lệ) và chúng ta chuyển hướng người dùng đến 1 trang khác?

class ChargesController < ApplicationController
 def create
  CheckoutService.new(params).call
  redirect_to charges_path
 rescue Stripe::CardError => exception
  flash[:error] = exception.error
  redirect_to new_charge_path
 end
end

Để xử lý vấn đề này, chúng ta sẽ gọi CheckoutService và ngăn chặn exception với Interactor Object. Interactors được dử dụng để đóng gói logic nghiệp vụ (business logic). Mỗi Iteractor thường mô tả 1 quy tắc nghiệp vụ (business rule).

Interactor pattern helps us achieve the Single Responsibility Principle (SRP) by using plain old Ruby objects (POROs) – leaving models responsible only at the persistence level

Interactor tương tự như Service Objects, nhìn chung chúng đều trả về một vài giá trị hiển thị trạng thái thực thi và một số thông tin khác (ngoài việc thực hiện các hành động). Thông thường cũng có sử dụng Service Objects bên trong Interactor Objects.

Sau đây ta sẽ đi vào ví dụ về cách sử dụng design pattern này:

class ChargesController < ApplicationController
 def create
  interactor = CheckoutInteractor.call self

  if interactor.success?
   redirect_to charges_path
  else
   flash[:error] = interactor.error
   redirect_to new_charge_path
  end
 end
end

class CheckoutInteractor
 def self.call context
  interactor = new context 
  interactor.run
  interactor
 end

 attr_reader :error

 def initialize context
  @context = context
 end

 def success?
  @error.nil?
 end
 

 def run
  CheckoutService.new context.params
 rescue Stripe::CardError => exception
  fail! exception.message
 end

 private

 attr_reader :context

 def fail! error
  @error = error
 end
end

Di chuyển tất cả các exception có liên quan đến 1 nơi, chúng ta có thể skinny controller. Bây giờ controller chỉ chịu trách nhiệm chuyển hướng người dùng đến các trang cho việc thanh toán thành công hay không thành công

Value Objects

The Value Object design pattern encourages simple, small objects (which usually just contain given values), and lets you compare these objects according to a given logic or simply based on specific attributes (and not on their identity)

Ví dụ: những đối tượng đặc trưng như giá trị tiền tệ (money values) với đa dạng các lợi tiền tệ khác nhau. Sau đó thì ta có thể so sánh value objects bằng cách sử dụng 1 đơn vị tiền tệ (như USD). Value objects cũng có thể biểu diễn cho nhiệt độ và được so sánh bằng thang đo độ Kelvin

Ví dụ

Giả sử chúng ta có 1 ngôi nhà thông minh với hệ thống nhiệt điện, và lò sưởi được điều khiển thông qua giao diện của 1 ứng dụng Web.

Một action trong controller nhận tham số đầu vào cho lò sưởi từ bộ cảm biến nhiệt (temperature sensor): nhiệt độ (giá trị số), thang nhiệt độ (Fahrenheit - độ F, Celsius - độ C, or Kelvin - độ K). Nhiệt độ này được chuyển thành độ K, nếu được cung cấp 1 thang đo độ khác, và Controller sẽ kiểm tra xem liệu nhiệt độ dưới 25 độ C và so sánh với nhiệt độ hiện tại

Vấn đề

Controller có chứa nhiều logic lieên quan đến vieec chuyển đổi và so sánh giá trị nhiệt độ

class AutomatedThermostaticValvesController < ApplicationController
 SCALES = %w(kelvin celsius fahrenheit)
 DEFAULT_SCALE = "kelvin"
 MAX_TEMPERATURE = 25 + 273.15

 before_action :set_scale

 def heat_up
  was_heat_up = false
  
  if previous_temperature < next_temperature && next_temperature < MAX_TEMPERATURE
   valve.update(degrees: params[:degrees], scale: params[:scale])
   Heater.call(next_temperature)
   was_heat_up = true
  end
  render json: {was_heat_up: was_heat_up}
 end

 private

 def previous_temperature
  kelvin_degrees_by_scale(valve.degrees, valve.scale)
 end

 def next_temperature
  kelvin_degrees_by_scale(params[:degrees], @scale)
 end

 def set_scale
  @scale = SCALES.include?(params[:scale]) ? params[:scale] : DEFAULT_SCALE
 end

 def valve
  @valve ||= AutomatedThermostaticValve.find(params[:id])
 end

 def kelvin_degrees_by_scale(degrees, scale)
  degrees = degrees.to_f
  case scale.to_s
  when "kelvin"
   degrees
  when "celsius"
   degrees + 273.15
  when "fahrenheit"
   (degrees - 32) * 5 / 9 + 273.15
  end
 end
end

Chúng ta chuyển phần logic so sánh nhiệt độ tới model, do đó controller chỉ truyền tham số cho method update. Tuy nhiên Model vẫn không phải nơi lý tưởng, vì nó chứa quá nhiều cách xử lý chuyển đổi nhiệt độ

class AutomatedThermostaticValvesController < ApplicationController
 def heat_up
  valve.update(next_degrees: params[:degrees], next_scale: params[:scale])

  render json: { was_heat_up: valve.was_heat_up }
 end

 private

 def valve
  @valve ||= AutomatedThermostaticValve.find(params[:id])
 end
end

class AutomatedThermostaticValve < ActiveRecord::Base
 SCALES = %w(kelvin celsius fahrenheit)
 DEFAULT_SCALE = 'kelvin'

 before_validation :check_next_temperature, if: :next_temperature
 after_save :launch_heater, if: :was_heat_up

 attr_accessor :next_degrees, :next_scale
 attr_reader :was_heat_up

 def temperature
  kelvin_degrees_by_scale(degrees, scale)
 end

 def next_temperature
  kelvin_degrees_by_scale(next_degrees, next_scale) if next_degrees.present?
 end

 def max_temperature
  kelvin_degrees_by_scale(25, 'celsius')
 end

 def next_scale=(scale)
  @next_scale = SCALES.include?(scale) ? scale : DEFAULT_SCALE
 end

 private

 def check_next_temperature
  @was_heat_up = false
  if temperature < next_temperature && next_temperature <= max_temperature
   @was_heat_up = true
   assign_attributes(
    degrees: next_degrees,
    scale: next_scale,
   )
  end
  @was_heat_up
 end

 def launch_heater
  Heater.call(temperature)
 end

 def kelvin_degrees_by_scale(degrees, scale)
  degrees = degrees.to_f
  case scale.to_s
  when "kelvin"
   degrees
  when "celsius"
   degrees + 273.15
  when "fahrenheit"
   (degrees - 32) * 5 / 9 + 273.15
  end
 end
end

Để Skinny model, chúng ta cần sử dụng Value Objects. Trong khi khởi tạo, value objects lấy các giá tri nhiệt độ và thang đo nhiệt. Khi so sánh các đối tượng này, sử dụng method <=> để so sánh nhiệt độ của chúng, chuyển đổi thành độ K.

class AutomatedThermostaticValvesController < ApplicationController
 def heat_up
  valve.update(next_degrees: params[:degrees], next_scale: params[:scale])
  render json: {was_heat_up: valve.was_heat_up}
 end

 private

 def valve
  @valve ||= AutomatedThermostaticValve.find(params[:id])
 end
end

class AutomatedThermostaticValve < ActiveRecord::Base
 before_validation :check_next_temperature, if: :next_temperature
 after_save :launch_heater, if: :was_heat_up

 attr_accessor :next_degrees, :next_scale
 attr_reader :was_heat_up

 def temperature
  Temperature.new(degrees, scale)
 end

 def temperature=(temperature)
  assign_attributes(temperature.to_h)
 end

 def next_temperature
  Temperature.new(next_degrees, next_scale) if next_degrees.present?
 end

 private

 def check_next_temperature
  @was_heat_up = false
  if temperature < next_temperature && next_temperature <= Temperature::MAX
   self.temperature = next_temperature
   @was_heat_up = true
  end
 end

 def launch_heater
  Heater.call(temperature.kelvin_degrees)
 end
end

class Temperature
 include Comparable
 SCALES = %w(kelvin celsius fahrenheit)
 DEFAULT_SCALE = "kelvin"

 attr_reader :degrees, :scale, :kelvin_degrees

 def initialize(degrees, scale = 'kelvin')
  @degrees = degrees.to_f
  @scale = case scale
  when *SCALES then scale
  else DEFAULT_SCALE
  end

  @kelvin_degrees = case @scale
  when "kelvin"
   @degrees
  when "celsius"
   @degrees + 273.15
  when "fahrenheit"
   (@degrees - 32) * 5 / 9 + 273.15
  end
 end

 def self.from_celsius(degrees_celsius)
  new(degrees_celsius, "celsius")
 end

 def self.from_fahrenheit(degrees_fahrenheit)
  new(degrees_celsius, "fahrenheit")
 end

 def self.from_kelvin(degrees_kelvin)
  new(degrees_kelvin, "kelvin")
 end

 def <=>(other)
  kelvin_degrees <=> other.kelvin_degrees
 end

 def to_h
  {degrees: degrees, scale: scale}
 end

 MAX = from_celsius(25)
end

Đây là kết quả của Skinny controllerSkinny model. Controller không biết bất kỳ điều gì về việc xử lý logic liên quan đến nhiệt độ, và Model cũng không biết về việc so sánh nhiệt độ.

Form Objects

Form Object is a design pattern that encapsulates logic related to validating and persisting data.

Ví dụ

Ví dụ điểm hình là việc tạo mới 1 nguời dùng

Vấn đề

Model chứa tất cả các logic liên quan đến validation, vì vậy sẽ không thể dùng được cho các thực thể khác, ví như: Admin

class UsersController < ApplicationController
 def create
  @user = User.new user_params

  if @user.save
   render json: @user
  else
   render json: @user.error, status: :unprocessable_entity
  end
 end

 private

 def user_params
  params.require(:user)
   .permit :email, :full_name, :password, :password_confirmation
 end
end

class User < ActiveRecord::Base
 EMAIL_REGEX = /@/ # Some fancy email regex

 validates :full_name, presence: true
 validates :email, presence: true, format: EMAIL_REGEX
 validates :password, presence: true, confirmation: true
end

Có 1 giải pháp đó là chuyển toàn bộ logic phần validation đến 1 class đơn được gọi là UserForm

class UserForm
 EMAIL_REGEX = // # Some fancy email regex

 include ActiveModel::Model
 include Virtus.model

 attribute :id, Integer
 attribute :full_name, String
 attribute :email, String
 attribute :password, String
 attribute :password_confirmation, String

 validates :full_name, presence: true
 validates :email, presence: true, format: EMAIL_REGEX
 validates :password, presence: true, confirmation: true

 attr_reader :record

 def persist
  @record = id ? User.find(id) : User.new

  if valid?
   @record.attributes = attributes.except(:password_confirmation, :id)
   @record.save!
   true
  else
   false
  end
 end
end

Sau khi chuyển logic validation đến UserForm, chúng ta sử dụng trong controller:

class UsersController < ApplicationController
 def create
  @form = UserForm.new user_params

  if @form.persist
   render json: @form.record
  else
   render json: @form.errors, status: :unpocessably_entity
  end
 end

 private

 def user_params
  params.require(:user)
   .permit :email, :full_name, :password, :password_confirmation
 end
end

Và kết quả, model User không còn logic phần validation:

class User < ActiveRecord::Base
end

Query Objects

Query Object is a design pattern that lets us extract query logic from Controllers and Models into reusable classes.

Ví dụ

Yêu cầu 1 danh sách các bài viết với loại là "video", có số lượt xem lớn hơn 100, và người dùng hiện tại có thể truy cập

Vấn đề

Tất cả truy vấn logic trong controller:

 • Logic này không được tái sử dụng
 • Khó khăn để test
 • Bất kỳ sự thay đổi nào bên trong đều có thể break đoạn code này
class Article < ActiveRecord::Base
 # t.string :type
 # t.integer :view_count
end

class ArticlesController < ApplicationController
 def index
  @articles = Article.accessible_by(current_ability)
   .where type: :video, "view_count > ?", 100
 end
end

Bước đầu tiên trong việc cải thiện controller này, ẩn và đóng gói những điều kiện truy vấn cơ bản, cung cấp API đơn giản cho mô hình truy vấn. Trong Rails chúng ta làm điều này bằng cách tao ra các scope:

class Article < ActiveRecord::Base
 scope :with_video_type, -> {where type: :video}
 scope :popular, -> {where "view_count > ?", 100}
 scope :popular_with_video_type, -> { popular.with_video_type }
end

Và bây giờ chúng ta sử dungj API đơn giản để truy vấn mọi thứ cần thiết mà không phải lo lắng

class ArticlesController < ApplicationController
 def index
  @articles = Article.accessible_by(current_ability)
   .popular_with_video_type
 end
end

Cách giải quyết này tốt hơn cách làm trước đó, tuy nhiên có một số vấn đề khác phát sinh, chúng ta phải tạo scope cho mọi điều kiện truy vấn mà chúng ta muốn gói gọn. Một điều khác nữa scope không được sử dụng lại qua các Model khác nhau. Giải pháp cho vấn đề này là sử dụng Query Object

class PopularVideoQuery
 def call(relation)
  relation.where(type: :video).where("view_count > ?", 100)
 end
end

class ArticlesController < ApplicationController
 def index
  relation = Article.accessible_by(current_ability)
  @articles = PopularVideoQuery.new.call(relation)
 end
end

Và bây giờ có thể tái sử dụng, thực hiện truy vấn trên bất kỳ repositories nào có cấu trúc giống nhau.

class Attachment < ActiveRecord::Base
 # t.string :type
 # t.integer :view_count
end

PopularVideoQuery.new.call(Attachment.all).to_sql
# "SELECT \"attachments\".* FROM \"attachments\" WHERE \"attachments\".\"type\" = 'video' AND (view_count > 100)"
PopularVideoQuery.new.call(Article.all).to_sql
# "SELECT \"articles\".* FROM \"articles\" WHERE \"articles\".\"type\" = 'video' AND (view_count > 100)"

Nếu muốn thay đổi chúng, điều này khá đơn giản:

class BaseQuery
 def |(other)
  ChainedQuery.new do |relation|
   other.call call(relation)
  end
 end
end

class ChainedQuery < BaseQuery
 def initialize &block
  @block = block
 end

 def call relation
  @block.call relation
 end
end

class WithStatusQuery < BaseQuery
 def initialize status
  @status = status
 end

 def call(relation)
  relation.where status: @status
 end
end

query = WithStatusQuery.new(:published) | PopularVideoQuery.new
query.call(Article.all).to_sql
# "SELECT \"articles\".* FROM \"articles\" WHERE \"articles\".\"status\" = 'published' AND \"articles\".\"type\" = 'video' AND (view_count > 100)"

View Objects (Serializer/Presenter)

A View Object allows us to take data and calculations that are needed only for surfacing a representation of the Model in the View – such as an HTML page for a website or a JSON response from an API endpoint – out of the Controller and Model.

Ví dụ

Chúng ta có đa dạng các actions xả ra tại view, View:

 • Tạo 1 ảnh
 • Lấy tiêu đề và phần mô tả của bài viết, nếu như không có giá trị thì trả về giá trị mặc định
 • Nối họ và tên để thành tên đầy đủ
 • Định dạng ngày taoj của bài viết

Vấn đề

View chứa nhiều logic tính toán:

#before refactoring
#/app/controllers/articles_controller.rb
class ArticlesController < ApplicationController
 def show
  @article = Article.find(params[:id])
 end
end

#/app/views/articles/show.html.erb
<% content_for :header do %>
 <title>
  <%= @article.title_for_head_tag || I18n.t("default_title_for_head") %>
 </title>
 <meta name="description" content="<%= @article.description_for_head_tag || I18n.t("default_description_for_head") %>">
 <meta property="og:type" content="article">
 <meta property="og:title" content="<%= @article.title %>">
 <% if @article.description_for_head_tag %>
  <meta property="og:description" content="<%= @article.description_for_head_tag %>">
 <% end %>
 <% if @article.image %>
  <meta property="og:image" content="<%= "#{request.protocol}#{request.host_with_port}#{@article.main_image}" %>">
 <% end %>
<% end %>

<% if @article.image %>
 <%= image_tag @article.image.url %>
<% else %>
 <%= image_tag "no-image.png"%>
<% end %>
<h1>
 <%= @article.title %>
</h1>

<p>
 <%= @article.text %>
</p>

<% if @article.author %>
 <p>
  <%= "#{@article.author.first_name} #{@article.author.last_name}" %>
 </p>
<% end %>

<p>
 <%= t "date" %>
 <%= @article.created_at.strftime("%B %e, %Y")%>
</p>

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta tạo ra 1 class presenter đơn giản ArticlePresenter, và 1 instance của nó. Bên trong class này thực hiện việc tính toán thích hợp. Và giờ trong View:

#/app/views/articles/show.html.erb
<% presenter @article do |article_presenter| %>
 <% content_for :header do %>
  <%= article_presenter.meta_title %>
  <%= article_presenter.meta_description %>
  <%= article_presenter.og_type %>
  <%= article_presenter.og_title %>
  <%= article_presenter.og_description %>
  <%= article_presenter.og_image %>
 <% end %>
 <%= article_presenter.image%>
 <h1> <%= article_presenter.title %> </h1>
 <p> <%= article_presenter.text %> </p>
 <%= article_presenter.author_name %>
<% end %>

Policy Objects

Policy Objects design pattern tương tự như Service Objects, nhưng nó chịu trách nhiệm cho việc read operations, trong khi Service Objects thì write operations. Policy Objects đóng gói các business rule phức tạp và có thể dế dàng thay thế bới Policy Objects với business rule khác.

Kết quả của Clearn controller và Model, Policy objects đóng gói logic kiểm tra permission, và tất cả sự phục thuộc bên ngoài (external dependencies) từ controller vào policy objects, tất cả class đều đảm nhiệm công việc của mình, không xử lý gì thêm

Decorators

Decorator Pattern cho phép chúng ta thêm bất kỳ behavior phụ trợ nào vào từng đối tương mà không ảnh hưởng đến các đối tượng khác trong cùng 1 class. Design pattern này được sử dụng rộng rãi để phân chia các chứ năng giữa các class khác nhau là một sự thay thế tốt cho các lớp con để tuân thủ nguyên tắc Single Responsibility Principle. - SRP

Ví dụ

Một vài vấn đề với View:

 • Hiển thị ảnh mặc định khi không cung cấp ảnh
 • Hiển thi text mặc định nếu các trường không có giá trị
 • Định dạng ngày tạo

Vấn đề

View chứa nhiều logic xử lý:

#/app/controllers/cars_controller.rb
class CarsController < ApplicationController
 def show
  @car = Car.find_by id: params[:id]
 end
end

#/app/views/cars/show.html.erb
<% content_for :header do %>
 <title>
  <% if @car.title_for_head %>
   <%= "#{ @car.title_for_head } | #{t('beautiful_cars')}" %>
  <% else %>
   <%= t("beautiful_cars") %>
  <% end %>
 </title>
 <% if @car.description_for_head%>
  <meta name="description" content= "#{<%= @car.description_for_head %>}">
 <% end %>
<% end %>

<% if @car.image %>
 <%= image_tag @car.image.url %>
<% else %>
 <%= image_tag "no-images.png" %>
<% end %>
<h1>
 <%= t("brand") %>
 <% if @car.brand %>
  <%= @car.brand %>
 <% else %>
  <%= t("undefined") %>
 <% end %>
</h1>

<p>
 <%= t("model") %>
 <% if @car.model %>
  <%= @car.model %>
 <% else %>
  <%= t("undefined") %>
 <% end %>
</p>

<p>
 <%= t("notes") %>
 <% if @car.notes %>
  <%= @car.notes %>
 <% else %>
  <%= t("undefined") %>
 <% end %>
</p>

<p>
 <%= t("owner") %>
 <% if @car.owner %>
  <%= @car.owner %>
 <% else %>
  <%= t("undefined") %>
 <% end %>
</p>

<p>
 <%= t("city") %>
 <% if @car.city %>
  <%= @car.city %>
 <% else %>
  <%= t("undefined") %>
 <% end %>
</p>
<p>
 <%= t("owner_phone") %>
 <% if @car.phone %>
  <%= @car.phone %>
 <% else %>
  <%= t("undefined") %>
 <% end %>
</p>

<p>
 <%= t("state") %>
 <% if @car.used %>
  <%= t("used") %>
 <% else %>
  <%= t("new") %>
 <% end %>
</p>

<p>
 <%= t("date") %>
 <%= @car.created_at.strftime("%B %e, %Y")%>
</p>

Cách xử lý:

#/app/controllers/cars_controller.rb
class CarsController < ApplicationController
 def show
  @car = Car.find_by(id: params[:id]).decorate
 end
end

#/app/decorators/car_decorator.rb
class CarDecorator < Draper::Decorator
 delegate_all
 def meta_title
  result =
   if object.title_for_head
    "#{ object.title_for_head } | #{I18n.t('beautiful_cars')}"
   else
    t("beautiful_cars")
   end
  h.content_tag :title, result
 end

 def meta_description
  if object.description_for_head
   h.content_tag :meta, nil ,content: object.description_for_head
  end
 end

 def image
  result = object.image.url.present? ? object.image.url : 'no-images.png'
  h.image_tag result
 end

 def brand
  get_info object.brand
 end

 def model
  get_info object.model
 end

 def notes
  get_info object.notes
 end

 def owner
  get_info object.owner
 end

 def city
  get_info object.city
 end

 def owner_phone
  get_info object.phone
 end

 def state
  object.used ? I18n.t("used") : I18n.t("new")
 end

 def created_at
  object.created_at.strftime("%B %e, %Y")
 end

 private

 def get_info value
  value.present? ? value : t("undefined")
 end
end

Và bây giờ kết quả của View:

#/app/views/cars/show.html.erb
<% content_for :header do %>
 <%= @car.meta_title %>
 <%= @car.meta_description%>
<% end %>
​
<%= @car.image %>
<h1> <%= t("brand") %> <%= @car.brand %> </h1>
<p> <%= t("model") %> <%= @car.model %> </p>
<p> <%= t("notes") %> <%= @car.notes %> </p>
<p> <%= t("owner") %> <%= @car.owner %> </p>
<p> <%= t("city") %> <%= @car.city %>  </p>
<p> <%= t("owner_phone") %> <%= @car.phone %> </p>
<p> <%= t("state") %> <%= @car.state %>  </p>
<p> <%= t("date") %> <%= @car.created_at%> </p

Tài liệu tham khảo

1, https://www.sitepoint.com/7-design-patterns-to-refactor-mvc-components-in-rails/

2, https://codeclimate.com/blog/7-ways-to-decompose-fat-activerecord-models/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.