+1

7 cách để loại bỏ các bản sao khỏi một mảng trong JavaScript

Trong nhiều dự án cần loại bỏ các bản sao khỏi một mảng trong JavaScript là trường hợp khá phổ biến. Dưới đây mình sẽ chỉ ra 7 cách để lọc ra các bản sao từ một mảng và chỉ trả lại các giá trị duy nhất.

Dùng phương thức filter

var arr = ['banana', 'apple', 'orange', 'lemon', 'apple', 'lemon'];

function removeDuplicates(data) {
 return data.filter((value, index) => data.indexOf(value) === index);
}

console.log(removeDuplicates(arr));

// [ 'banana', 'apple', 'orange', 'lemon' ]

Phương thức filter tạo ra một mảng mới với các phần tử pass điều kiện mà mình cung cấp. Và bất kỳ phần tử nào bị lỗi hoặc trả về false, nó sẽ không nằm trong mảng được filter.

Và chúng ta cũng có thể sử dụng phương thức filter để truy xuất các giá trị trùng lặp từ mảng bằng cách điều chỉnh điều kiện của mình.

var arr = ['banana', 'apple', 'orange', 'lemon', 'apple', 'lemon'];

function removeDuplicates(data) {
 return data.filter((value, index) => data.indexOf(value) !== index);
}

console.log(removeDuplicates(arr));

// [ 'apple', 'lemon' ]

Dùng Set

Set là một kiêủ object mới với ES6 (ES2015) cho phép bạn tạo tập hơp các giá trị duy nhất.

var arr = ['banana', 'apple', 'orange', 'lemon', 'apple', 'lemon'];

function removeDuplicates(data) {
 return [...new Set(data)]
}

console.log(removeDuplicates(arr));

// [ 'banana', 'apple', 'orange', 'lemon' ]

Dùng phương thức forEach

Bằng cách sử dụng forEach, chúng ta có thể lặp lại các phần tử trong mảng và chúng ta sẽ đẩy vào mảng mới nếu nó không tồn tại trong mảng.

var arr = ['banana', 'apple', 'orange', 'lemon', 'apple', 'lemon'];

function removeDuplicates(data) {
 let unique = [];
 data.forEach(element => {
  if (!unique.includes(element)) {
   unique.push(element);
  }
 });
 return unique;
}

console.log(removeDuplicates(arr));

// [ 'banana', 'apple', 'orange', 'lemon' ]

Dùng phương thức reduce

Reduce hơi khó hiểu hơn một chút. được sử dụng để reduce các phần tử của mảng và kết hợp chúng thành một mảng cuối cùng dựa trên một số hàm reducer mà bạn truyền vào

var arr = ['banana', 'apple', 'orange', 'lemon', 'apple', 'lemon'];

function removeDuplicates(data) {
 let unique = data.reduce(function (a, b) {
  if (a.indexOf(b) < 0) a.push(b);
  return a;
 }, []);
 return unique;
}

console.log(removeDuplicates(arr));

// [ 'banana', 'apple', 'orange', 'lemon' ]

Phương pháp reduce tương tự với một cách tiếp cận khác

var arr = ['banana', 'apple', 'orange', 'lemon', 'apple', 'lemon'];

function removeDuplicates(data) {
 return data.reduce((acc, curr) => acc.includes(curr) ? acc : [...acc, curr], []);
}

console.log(removeDuplicates(arr));

// [ 'banana', 'apple', 'orange', 'lemon' ]

Thêm phương thức unique vào Array Prototype

Trong Javascript, hàm tạo Prototype của mảng cho phép bạn thêm các thuộc tính và phương thức mới vào đối tượng Mảng.

var arr = ['banana', 'apple', 'orange', 'lemon', 'apple', 'lemon'];

Array.prototype.unique = function () {
 var unique = [];
 for (i = 0; i < this.length; i++) {
  var current = this[i];
  if (unique.indexOf(current) < 0) unique.push(current);
 }
 return unique;
}
console.log(arr.unique());

// [ 'banana', 'apple', 'orange', 'lemon' ]

Set sẽ hoạt động nhanh hơn nhiều khi bạn so sánh với cách tiếp cận thông thường

var arr = ['banana', 'apple', 'orange', 'lemon', 'apple', 'lemon'];

Array.prototype.unique = function () {
 return Array.from(new Set(this));
}
console.log(arr.unique());

// [ 'banana', 'apple', 'orange', 'lemon' ]

Bằng cách sử dụng Underscore JS

_.uniq là phương thức tạo ra một phiên bản không trùng lặp của mảng.

var arr = ['banana', 'apple', 'orange', 'lemon', 'apple', 'lemon'];

console.log(_.uniq(arr, false));

// [ 'banana', 'apple', 'orange', 'lemon' ]

Loại bỏ các đối tượng trùng lặp khỏi một mảng

var users = [
 { name: 'jayanth', age: 25, address: 'Ad' },
 { name: 'sandy', age: 27, address: 'Ad' },
 { name: 'shiva', age: 26, address: 'Ad' },
 { name: 'jayanth', age: 28, address: 'Ad' },
 { name: 'sandy', age: 25, address: 'Ad' },
]

function uniqByKeepLast(data, key) {
 return [
  ...new Map(
   data.map(x => [key(x), x])
  ).values()
 ]
}

console.log(JSON.stringify(uniqByKeepLast(users, it => it.name)));

// [
//  {"name":"jayanth","age":28,"address":"Ad"},
//  {"name":"sandy","age":25,"address":"Ad"},
//  {"name":"shiva","age":26,"address":"Ad"}
// ]

Mình hy vọng bài viết này có thể hữu ích để xóa các bản sao khỏi một mảng. Cảm ơn bạn đã đọc.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.