+4

5 Calendar and Date Picker jQuery Plugins

Calendar và datepicker được các web developer sử dụng rộng rãi và là một trong những phần quan trọng nhất của thiết kế web. Xây dựng một trang web sử dụng các jQuery plugin này rất đơn giản. Dưới đây là 5 jQuery plugin giúp cho thiết kế UI lịch và ngày:

FullCalendar

FullCalendar

CLNDR.js

CLNDR.js

Simple Event Calendar

Simple Event Calendar

Zabuto Calendar

Zabuto Calendar

flatpickr

flatpickr

Resources

http://www.learningjquery.com/2015/03/14-top-calendar-and-date-picker-jquery-plugins


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.