+12

5 bài toán lập trình mà bất kể lập trình viên nào cũng cần có khả năng giải quyết trong vòng 1 giờ △

Problem 1

Viết 3 hàm tính tổng của các số trong 1 dãy cho trước sử dụng for-loop, while-loop, và đệ quy.

Problem 2

Viết 1 hàm kết hợp 2 dãy bằng cách xen kẽ các phần tử, Ví dụ: cho 2 dãy [a, b, c] và [1, 2, 3], hàm trả về [a, 1, b, 2, c, 3].

Problem 3

Viết 1 hàm in ra 100 số Fibonacci đầu tiên. (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...)

Problem 4

Viết 1 hàm nhận vào 1 dãy các số nguyên không âm, sắp xếp chúng sao cho hợp thành 1 số lớn nhất có thể. Ví dụ nhận vào dãy [40, 1, 99, 12], hàm trả về 9940121.

Problem 5

Cho 1 dãy các số 1, 2, 3, 4, ..., 9. Thêm các dấu +, - vào giữa các số này sao cho kết quả của phép tính = 100. Ví dụ 1 + 2 + 34 – 5 + 67 – 8 + 9 = 100. Viết 1 hàm in ra tất cả các cách thêm dấu.

Đáp án

Problem 1, 2, 3 khá đơn giản nên mình chỉ viết lời giải cho problem 4 và 5.

// Problem 4
function solution4(list){
 list = list.slice();
 return list.sort(function(x, y){
  return (x+''+y < y+''+x) ? 1 : -1;
 }).join('');
}

// Problem 5
// cách 1
function solution5(){ 
 // first calculate all possible combinations
 // of numbers and operators
 var mem = ["1"], combos;
 for(var i = 2; i <= 9; i++){
  combos = [];
  mem.forEach(function(x){
   combos.push(x + i, x + " +" + i, x + " -" + i); // +, - or catenation
  });
  mem = combos;
 }
 
 // Now filter out the ones that equal 100
 return combos.filter(function(combo){
  // split a combo into numbers, sum them using reduce
  return combo.split(" ").reduce(function(x,y){
   return x/1+y/1;
  }) == 100; // and check if the sum is 100
 }) 
}


// cách 2 - đệ quy

function solution5(accumulated, total, ...numbers) {
 if (numbers.length === 0) {
  if (total == 100) console.log(accumulated);
 }
 else {
  const [first, ...butFirst] = numbers;
  if (accumulated !== "") {
   // TH 1, điền dấu +
   solution5(`${accumulated}+${first}`, total + first, ...butFirst);
   // TH 2, điền dấu -
   solution5(`${accumulated}-${first}`, total - first, ...butFirst);
  }
  else solution5(`${first}`, first, ...butFirst);
  // TH 3, không điền dấu
  if (butFirst.length > 0) {
   const [second, ...butSecond] = butFirst;
   solution5(accumulated, total, first * 10 + second, ...butSecond);
  }
 }
}
solution5("", 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);

I'm sure there are better solutions to these problems. I'd love to see them △.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.