0

4 Tip bỏ túi khi làm việc với Vue

1. Ghi đè scoped style

Scoped CSS giúp bạn style cho component nhưng không ảnh hưởng tới style của những component khác. Vậy muốn style component đã được scoped thì bạn làm thế nào?

Xem nè:

// Nhớ đóng scoped cho cả hai component.
<style scoped>
.my-component >>> .child-component {
 color: blue;
}
</style>
// Nếu bạn sử dụng CSS pre-processor như scss. Bạn cần xử dụng /deep/ thay thế.
<style scoped lang="scss">
.my-component {
 /deep/ {
  .child-component {
   color: blue;
  }
 }
}
</style>

2. Reset data đã được khởi tạo từ ban đầu

Khi làm việc với form, bạn sẽ cần reset lại data của form khi cần thiết, hay app dụng cách này.

<template>
 <div class="my-component">
  <input v-model="formData.name" />
  <button @click="resetFormData">Change Text</button>
 </div>
</template>

<script>
const initalState = () => ({ name: "Viblo" }); // Tạo một function trả về giá trị khởi tạo ban đầu

export default {
 data() {
  return {
   formData: initalState(), // Gán data
  };
 },
 methods: {
  resetFormData() {
   this.formData = initalState(); // Reset data
  },
 },
};
</script>

3. Lặp qua một khoảng nhất định

Lệnh v-for cho phép chúng ta lặp qua một mảng, nhưng nó cũng cho phép chúng ta lặp qua một khoảng nhất định:

<template>
 <ul>
  <li v-for="n in 5">Item #{{ n }}</li>
 </ul>
</template>
/*
Item #1
Item #2
Item #3
Item #4
Item #5
*/

4. Watch một giá trị computed

Như các bạn biết, watch theo dõi prop, state thay đổi. Nhưng các bạn đã bao giờ thử watch một giá trị computed chưa. Hay nên nhớ điều này để phục vụ trong quá trình làm việc với Vue

export default {
 computed: {
  someComputedProperty() {
   // Cập nhật thay đổi của thuộc tính
  },
 },
 watch: {
  someComputedProperty() {
   // Xử lý giá trị someComputedProperty thay đổi
  }
 }
};

Nếu thấy không hiểu hoặc có những góp ý cho bài viết thì mong các bạn để lại comment nhé !@#$%^&*


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.