+2

3 nguyên tắc của Redux

Three principles

Redux có thể được diễn tả dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản

Single source of truth

State của toàn bộ app sẽ được lưu trữ dưới dạng một object tree với một store duy nhất. Điều này giúp ta kiểm soát được trạng thái một cách đồng bộ trong toàn bộ app.

console.log(store.getState())

/* Prints
{
 visibilityFilter: 'SHOW_ALL',
 todos: [
  {
   text: 'Consider using Redux',
   completed: true,
  },
  {
   text: 'Keep all state in a single tree',
   completed: false
  }
 ]
}
*/

State is read-only

Cách duy nhất để thay đổi state là dispatch một action. Action sẽ là một Object mô tả kiểu action (type) và payload của nó.

store.dispatch({
 type: 'COMPLETE_TODO',
 index: 1
})

store.dispatch({
 type: 'SET_VISIBILITY_FILTER',
 filter: 'SHOW_COMPLETED'
})

Changes are made with pure functions

Để mô tả state tree sẽ thay đổi như thế nào dựa vào loại action, ta sử dụng reducers. Reducers sẽ là những pure function, nhận vào actionprevious state, return next state. Reducers sẽ chỉ return một state object mới thay vì là thay đổi previous state. Bạn có thể đọc thêm về pure function tại đây.

function visibilityFilter(state = 'SHOW_ALL', action) {
 switch (action.type) {
  case 'SET_VISIBILITY_FILTER':
   return action.filter
  default:
   return state
 }
}

function todos(state = [], action) {
 switch (action.type) {
  case 'ADD_TODO':
   return [
    ...state,
    {
     text: action.text,
     completed: false
    }
   ]
  case 'COMPLETE_TODO':
   return state.map((todo, index) => {
    if (index === action.index) {
     return Object.assign({}, todo, {
      completed: true
     })
    }
    return todo
   })
  default:
   return state
 }
}

import { combineReducers, createStore } from 'redux'
const reducer = combineReducers({ visibilityFilter, todos })
const store = createStore(reducer)

References

Bài viết được dịch từ nguồn: https://redux.js.org/introduction/three-principles


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.