+2

23 thư viện UI Swift tuyệt vời cho lập trình viên iOS trong năm qua (v.2019)

.............

Bài viết này là mình dịch từ: https://medium.mybridge.co/23-amazing-ios-ui-libraries-written-in-swift-for-the-past-year-v-2019-3e5456318768. Mình đã check thử các libs thấy cũng khá đẹp và hiệu quá nhé.

.............

Trong năm vừa qua, chúng tôi đã so sánh gần 10,000 open sources Swift và chọn ra 23 thư viện về UI hữu ích nhất.

Số lượng ⭐️ trung bình của Github là 1.836 và các thư viện iOS được nhóm thành 11 danh mục, như được hiển thị bên dưới:

Các Open sources có thể giúp các lập trình viên đẩy nhanh tốc độ 1 cách đáng kể trong quá trình code và dễ dàng đạt được mục tiêu của họ hơn. Bạn cũng có thể học hỏi bằng cách đọc source code của chúng và thêm chúng vào dự án của mình. Hãy dành thời gian để làm quen với các thư viện iOS mà bạn có thể đã bỏ lỡ trong năm vừa qua.


Content UI

No 1: FoldingCell

No 2: CollectionViewSlantedLayout

No 3: Bartinter

 • Bartinter: thư viện này dùng để quản lý status bar giúp cho nó dễ đọc bằng cách thay đổi màu sắc tuỳ thuộc vào nội dung [1101 stars on Github].
 • Source Github: https://github.com/MaximKotliar/Bartinter


Modal UI

No 4: LoginCritter

 • LoginCritter: Giúp cho avatar hiển thị animation tuỳ theo tương tác với các textfields (xem hình dưới để hiểu thêm nhé) [4730 stars on Github].
 • Source Github: https://github.com/cgoldsby/LoginCritter

No 5: SwiftEntryKit

 • SwiftEntryKit là 1 thư viện để hiển thị các banner. Nó có thể được sử dụng 1 cách dễ dang để hiển thị các pop-up và notification trong ứng dụng của bạn. [2867 stars on Github].
 • Source Github: https://github.com/huri000/SwiftEntryKit

No 6: SPStorkController


Alert UI

No 7: Alerts-and-pickers

 • Alerts-and-pickers: Custom sâu vào UIAlertControll và cung cấp thêm các pickers: Telegram, Contacts, Location, PhotoLibrary, Country, Phone Code, Currency, Date… [3499 stars on Github].
 • Source Github: https://github.com/dillidon/alerts-and-pickers

No 8: SubtleVolume


Animation

No 9: Fluid-interfaces

No 10: Sica

 • Sica: đơn giản hoá việc sử dụng Core Animation. Hiển thị animation 1 cách an toàn, theo kiểu tuần tự hoặc song song. [721 stars on Github].
 • Source Github: https://github.com/cats-oss/Sica


Card UI

No 11: CardParts

No 12: Cardslider

No 13: CardPresentationController


Panel UI

No 14: FloatingPanel

No 15: Panels


Permission UI

No 16: SPPermission

No 17: Voice-overlay-ios


Message UI

No 18: MessageViewController

No 19: MessengerKit


Touch UI

No 20: UberSignature

 • UberSignature: cung cấp viewController cho phép người dùng vẽ chữ ký của họ bằng ngón tay. [808 stars on Github].
 • Source Github: https://github.com/uber/UberSignature

No 21: Parade


Tour Guide

No 22: WhatsNewKit


Classic Style

No 23: ClassicKit

That’s it for Swift UI Libraries of the Year. If you like this curation, read more articles ranked by Mybridge at out blog

Tài liệu tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.