+9

1977 câu hỏi xoáy đáp xoay trong JavaScript

Chào mừng bạn trở lại với blog của duthaho. Ông bà ta thường nói học phải đi đôi với hành, qua một số bài viết về lý thuyết, từ cơ bản đến nâng cao, nào là this context, array, object, prototype ... vân vân, mình nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải thực hành, ôn lại kiến thức đã học. Cho nên bài viết ngày hôm nay, mình sẽ tổng hợp 1977 câu hỏi xoáy đáp xoay cực kỳ hóc búa và đầy đủ những kiến thức nền tảng trong JavaScript. Các bạn cùng ôn luyện cùng mình nhé!


Warning: Mình đã tính đến trường hợp sẽ có nhiều bạn (hoặc là hầu hết, trong đó có mình) không có đủ thời gian vàng bạc để ngồi scroll chuột, đọc hết 1977 câu hỏi từ đầu đến cuối, nên mình đã build một website trắc nghiệm để bạn có thể ôn lại lúc rãnh rỗi: https://quiz.duthaho.com/, trên đó mình sẽ cập nhật các câu hỏi thường xuyên (đương nhiên là lúc mình có thời gian rồi 😄).

Nói chứ ăn theo 1977 Vlog thôi chứ mình chỉ tổng hợp vài chục câu thôi, các bạn cố gắng đọc hết nhé!


Array Compare 1

var a = [1, 2, 3];
var b = [1, 2, 3];
var c = '1,2,3';

console.log(a == c);
console.log(b == c);
console.log(a == b);
 • [ ] true, true, false
 • [ ] true, true, true
 • [ ] true, false, false
 • [ ] false, false false
<details> <summary>Giải thích</summary>

Đáp án: A

Khi so sánh Double Equals (==) giữa array và string, cụ thể là a hoặc b với c, Javascript sẽ tự động gọi arr.toString() để chuyển đổi array sang string trước khi so sánh, hai mảng ab convert sang string sẽ là '1,2,3', vì thế a == cb == c cho kết quả true.

Khi so sánh Double Equals (==) hay Triple Equals (===) giữa các đối tượng là kiểu dữ liệu tham chiếu (Reference Type), như object, array, function, chúng ta không quan tâm đến giá trị mà đối tượng đang chứa, mà chỉ quan tâm đến chúng có cùng trỏ đến một địa chỉ ô nhớ hay không mà thôi. Trong trường hợp này, ab là hai array trỏ đến hai ô nhớ khác nhau, vì thế a == b cho kết quả false.

</details>

Array Compare 2

var a = [9];
var b = [10];

console.log(a == 9);
console.log(b == 10);
console.log(a < b);
 • [ ] true true true
 • [ ] false false false
 • [ ] true true false
 • [ ] false false true
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: C

Khi so sánh Double Equals (==) giữa array và number, Javascript sẽ chuyển đổi array sang number trước khi so sánh ([9] -> 9[10] -> 10), vì thế [9] == 9[10] == 10 cho kết quả true.

Nhưng khi so sánh hai array với toán tử < hoặc >, lúc này array sẽ không được chuyển đổi sang number mà là sang string ([9] -> "9"[10] -> "10"). Khi so sánh hai string thì sẽ so sánh theo alphabet với từng ký tự một, vì thế "9" < "10" cho kết quả là false"9" < "1" là sai.

</details>

Array Constructor

let i = 0;

const arr = new Array(5);
arr.forEach(() => i++);

console.log(i);
 • [ ] 5
 • [ ] 4
 • [ ] 1
 • [ ] 0
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: D

Bạn nghĩ là 5 à, không, bạn nên xem lại cách hoạt động của Array constructor, khi truyền vào một tham số là number từ 0 đến (2^32 - 1), nó sẽ tạo ra một array chỉ có thuộc tính length là number vừa truyền vào chứ nó không chứa các phần tử nào (empty slots), array này còn được gọi là sparse array. Vì array không chứa phần tử nào nên hàm forEach sẽ không được duyệt qua bất kỳ lần nào, vậy kết quả là 0.

</details>

Array Loop

Hàm greatestNumberInArray dưới đây có get được phần tử lớn nhất cho mọi array không?

function greatestNumberInArray(arr) {
 let greatest = 0;
 for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
  if (greatest < arr[i]) {
   greatest = arr[i];
  }
 }
 return greatest;
}
 • [ ] Yes
 • [ ] No
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: B

Coi chừng bị lừa nhé, function trên chỉ đúng trong trường hợp các phần tử của mảng lớn hơn 0 mà thôi, còn nhỏ hơn 0 thì chắc là sai rồi, vì biến greatest được gán mặc định bằng 0 mà.

</details>

Array Reduce 1

Hai cách ab dưới đây đều trả về một object có cùng thuộc tính và giá trị. Theo bạn thì cách nào tối ưu hơn?

const arr = [1, 2, 3];

const a = arr.reduce(
 (acc, el, i) => ({ ...acc, [el]: i }),
 {}
);

const b = {};
for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
 b[arr[i]] = i;
}
 • [ ] a
 • [ ] b
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: B

Nhiều bạn nghĩ rằng đây là thời đại của ES2015 rồi, dùng reduce sẽ gọn và tối ưu hơn. Nhưng hãy nhìn kỹ vào code, với phương án b, qua mỗi vòng lặp ta chỉ việc set một thuộc tính mới vào b, còn ở phương án a, với mỗi lần lặp, spread operator (...) sẽ tạo ra thêm một shallow copy của acc và sau đó mới set một thuộc tính mới, điều này rõ ràng làm tốn bộ nhớ và không tối ưu.

</details>

Array Reduce 2

const arr = [
 x => x * 1,
 x => x * 2,
 x => x * 3,
 x => x * 4
];

console.log(arr.reduce((agg, el) => agg + el(agg), 1));
 • [ ] 1
 • [ ] 60
 • [ ] 100
 • [ ] 120
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: D

Hàm reduce của array cho phép chúng ta truyền vào một giá trị ban đầu ở tham số thứ hai, trong trường hợp này là 1 và ta có các bước tính toán sau:

1 + 1 * 1 = 2
2 + 2 * 2 = 6
6 + 6 * 3 = 24
24 + 24 * 4 = 120

</details>

Array Reverse

const ar = [5, 1, 3, 7, 25];
const ar1 = ar;
console.log(ar1.sort());
([5, 25].indexOf(ar[1]) != -1 &&
 console.log(ar.reverse())) ||
 (ar[3] == 25 && console.log(ar));
console.log(ar1);
 • [ ] [1, 3, 5, 7, 25] [7, 5, 3, 25, 1] [1, 25, 3, 5, 7] [1, 25, 3, 5, 7]
 • [ ] [1, 25, 3, 5, 7] [5,1,3,7,25]
 • [ ] [1, 25, 3, 5, 7] [7, 5, 3, 25, 1] [7, 5, 3, 25, 1] [7, 5, 3, 25, 1]
 • [ ] An error is thrown
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: C

const ar1 = ar có nghĩa ar1ar cùng tham chiếu đến một array trong bộ nhớ. ar1.sort() sẽ sắp xếp chính nó và ar1 cũng sẽ thay đổi theo.

Bạn nên nhớ hàm sort của array sẽ chuyển đổi các phần tử sang string trước khi sắp xếp chúng theo alphabet, vậy dòng console.log đầu tiên là [1, 25, 3, 5, 7].

Tiếp theo [5, 25].indexOf(ar[1]) != -1 trả về true nên (ar.reverse()) sẽ được gọi. ar.reverse() sẽ sắp xếp arr theo chiều ngược lại, ar bây giờ sẽ là [7, 5, 3, 25, 1], và được in ra ở console.log thứ hai.

console.log không trả về giá trị nào nên ta có thể viết lại như sau:

undefined || (ar[3] == 25 && console.log(ar));

undefined là falsy, nên ar[3] == 25 được gọi và kết quả là true vì phần tử thứ 3 của ar giờ là 25, tiếp theo thì console.log(ar) thứ ba được in ra với kết quả là [7, 5, 3, 25, 1].

Cuối cùng vì ar1ar cùng tham chiếu đến một array nên dòng console.log(ar1); thứ tư cũng sẽ in ra ([7, 5, 3, 25, 1]).

</details>

Array Sort

const arr1 = ['a', 'b', 'c'];
const arr2 = ['b', 'c', 'a'];

console.log(
 arr1.sort() === arr1,
 arr2.sort() == arr2,
 arr1.sort() === arr2.sort()
);
 • true true true
 • true true false
 • false false false
 • true false true
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: B

Hàm sort sẽ sắp xếp lại array và đồng thời trả về chính tham chiếu đến array đó. Vì vậy arr1.sort()arr1 tham chiếu đến cùng một object trong bộ nhớ, điều này cũng đúng cho arr2.sort()arr2.

Với arr1.sort()arr2.sort() thì rõ ràng chúng tham chiếu đến hai object khác nhau trong bộ nhớ.

</details>

Array Type Conversion

function ArrayBoolean() {
 if ([] == true && [1] == true) return [true, true];
 else if ([] == true && [1] == false) return [true, false];
 else if ([] == false && [1] == true) return [false, true];
 else return [false, false];
}
ArrayBoolean();
 • [ ] [true, true]
 • [ ] [true, false]
 • [ ] [false, true]
 • [ ] [false, false]
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: C

Trong Javascript, các array (rỗng hoặc có phần tử) đều là truthy, tức là khi chúng ta kiểm tra với điều kiện if ([]) { return true; } sẽ cho kết quả là true. Nhưng xin hãy chú ý khi chúng ta so sánh Double Equals (==) giữa array với boolean, Javascript sẽ chuyển đổi dữ liệu trước khi so sánh (Type Conversion), khi đó arr.toString() sẽ được gọi [].toString() = "", vì thế [] == false cho kết quả true.

</details>

Arrow Functions

let dog = {
 breed: 'Border Collie',
 sound: 'Wooh',
 getBreed: () => {
  return this.breed;
 },
 getSound: function() {
  return this.sound;
 }
};
console.log(dog.getBreed(), dog.getSound());
 • [ ] Border Collie, Wooh
 • [ ] Border Collie, undefined
 • [ ] undefined, Wooh
 • [ ] undefined, undefined
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: C

this trong một Arrow functions không được bind như trong một function bình thường mà this được thừa hưởng từ scope bên ngoài của nó (lexical scoping). Đó là lý do tại sao this trong function getBreed không phải là object dog mà là global object, ở trình duyệt là window object, nên this.breed trả về undefined.

</details>

Bind - Call

const person = { name: 'duthaho' };

function sayHi(age) {
 return `${this.name} is ${age}`;
}

console.log(sayHi.call(person, 69));
console.log(sayHi.bind(person, 69));
 • [ ] undefined is 69 duthaho is 69
 • [ ] function function
 • [ ] duthaho is 69 duthaho is 69
 • [ ] duthaho is 69 function
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: D

Chúng ta đã biết cả hai hàm callbind đều được dùng để thay đổi this context của hàm.

Tuy nhiên, với call thì hàm sẽ được gọi ngay lập tức, còn bind thì nó sẽ trả về một hàm mới với context mình truyền vào chứ không gọi ngay lúc đó.

</details>

Closure - Hoisting

function withVar() {
 const b = () => a;
 var a = 24;
 return b;
}

function withLet() {
 const b = () => a;
 let a = 24;
 return b;
}

function changingValue() {
 let a = 24;
 const b = () => a;
 a = 42;
 return b;
}

console.log(withVar()()); // ??
console.log(withLet()()); // ??
console.log(changingValue()()); // ??
 • [ ] undefined Error 42
 • [ ] 24 Error 24
 • [ ] 24 24 42
 • [ ] undefined Error 24
 • [ ] 24 Error 42
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: C

Closure là khi một inner function có thể ghi nhớ và truy cập đến các thành phần ở scope của outer function, thậm chí outer function đã thực thi xong. Ở trong ba ví dụ trên, thì function b vẫn ghi nhớ và truy cập đến biến a ở bên ngoài scope của nó, mặc dù các outer function đã được thực thi xong.

</details>

Date Constructor

let a = new Date('2019,1,1').toLocaleDateString();
let b = new Date(2019, 1, 1).toLocaleDateString();
console.log(a, b);
 • [ ] 1/1/2019 2/1/2019
 • [ ] 1/1/2019 1/1/2019
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: A

Date Constructor new Date() trong Javascript được dùng để tạo một date object, dựa vào tham số đầu vào mà sẽ cho các kết quả khác nhau. Nếu tham số là một string, Javascript sẽ tự động parse chuỗi string thành ngày tương ứng, trong trường hợp này "2019,1,1" được parse thành ngày 1/1/2019, nếu tham số là ba numbers thì ố thứ nhất là năm, số thứ hai là tháng, số thứ ba là ngày, tuy nhiên cần chú ý, tháng ở đây được bắt đầu từ 0, vậy truyền vào 1 có nghĩa là tháng 2.

</details>

Fetch

console.log(fetch);
 • [ ] The fetch function
 • [ ] A reference error
 • [ ] It depends
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: C

Tùy vào environment bạn chạy đoạn code trên mà kết quả sẽ khác nhau. Nếu chạy trên trình duyệt đã hổ trợ fetch thì kết quả là the fetch function, còn nếu chạy trên các trình duyệt cũ như IE hoặc trên môi trường node, chúng ta sẽ thấy lỗi ReferenceError.

</details>

Floating-Point

const a = 0.1;
const b = 0.2;
const c = 0.3;

console.log(a + b === c);
 • [ ] true
 • [ ] false
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: B

Như chúng ta đã biết trong hệ thập phân, chúng ta không thể biểu diễn chính xác 1/3 dưới dạng dấu phẩy động (floating-point). Kết quả của 0.333 + 0.333 + 0.333 không thể nào bằng 1 được.

Tương tự, trong máy tính các số được biểu diễn dưới dạng nhị phân. Đôi khi chúng chỉ biểu diễn được gần đúng số thực tế chứ không thể biểu diễn một các chính xác được, ví dụ như 0.1, 0.2 hay 0.3. Điều này dẫn đến các kết quả không mong muốn, trong trường hợp 0.1 + 0.2, kết quả ta nhận được là 0.30000000000000004.

</details>

Function Constructor

function Person(firstName, lastName) {
 this.firstName = firstName;
 this.lastName = lastName;
}

const ti = new Person('du', 'ti');
const teo = Person('du', 'teo');

console.log(ti);
console.log(teo);
 • [ ] Person {firstName: "du", lastName: "ti"} undefined
 • [ ] Person {firstName: "du", lastName: "ti"} Person {firstName: "du", lastName:"teo"}'
 • [ ] Person {firstName: "du", lastName: "ti"} {}
 • [ ] Person {firstName: "du", lastName: "ti"} ReferenceError
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: A

Khi gọi một Function Constructor, this sẽ được tạo và trả về một cách ngầm định nếu chúng ta gọi bằng từ khóa new, nếu không this sẽ không được tạo và sẽ là global window object (trong trình duyệt).

</details>

Function Hoisting

bar();

var bar;

function bar() {
 console.log('first');
}

bar = function() {
 console.log('second');
};

bar();

foo();

function foo() {
 console.log(1);
}

var foo = function() {
 console.log(2);
};

function foo() {
 console.log(3);
}

foo();
 • [ ] second first 1 3
 • [ ] first second 3 2
 • [ ] second first 3 3
 • [ ] first second 3 3
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: B

Cơ chế hoisting trong Javascript được áp đụng khi khai báo biến (variable declaration) và khai báo function (function declaration), trừ khi gán một function cho biến (function expression).

Function declaration sẽ có độ ưu tiên hơn variable declaration khi hoisting, vì thế function bar sau khi hoisted sẽ giống thế này:

function bar() {
 console.log('first');
}

bar(); // 'first'

bar = function() {
 console.log('second');
};

bar(); // 'second'

Trong trường hợp chúng ta có các khai báo trùng lặp (duplication declaration) hoặc gặp một phép gán (assignment) thì giá trị sẽ của biến hay function sẽ được thay thế, Vì vậy function foo sẽ giống thế này:

function foo() {
 console.log(1);
}

function foo() {
 console.log(3);
}

foo(); // 3

foo = function() {
 console.log(2);
};

foo(); // 2
</details>

Immediately Invoked Function

function sayHi() {
 return (() => 0)();
}

console.log(typeof sayHi());
 • [ ] object
 • [ ] number
 • [ ] function
 • [ ] undefined
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: B

immediately invoked function (IIFE) là hàm được gọi ngay lập tức lúc khai báo, có cú pháp như trong ví dụ trên (() => 0)(). Ở đây hàm sayHi trả về một IIFE và nó được gọi ngay lập tức khi hàm sayHi được gọi, vì thế sayHi() sẽ trả về số 0 với type là number.

</details>

JSON

const a = {
 stringField: 'Joe',
 numberField: 123,
 dateField: new Date('1995-12-17T03:24:00'),
 nestedField: { field: 'Nested' }
};

const b = JSON.parse(JSON.stringify(a));

console.log(
 a.stringField === b.stringField,
 a.numberField === b.numberField,
 a.dateField === b.dateField,
 a.nestedField.field === b.nestedField.field
);
 • [ ] true true true true
 • [ ] true true true false
 • [ ] true true false true
 • [ ] false false false false
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: C

b = JSON.parse(JSON.stringify(a)) sẽ thực hiện deep copy trên object a. Tất cả các thuộc tính là các kiểu dữ liệu nguyên thủy (Boolean, String, Number) sẽ được copy một cách chính xác, tuy nhiên đối với các thuộc tính có giá trị không phải là giá trị JSON (Date, undefined, Function, và không phải kiểu dữ liệu nguyên thủy) sẽ không được copy đúng. Trong ví dụ trên, object Date sẽ được chuyển đổi sang string, chúng ta có thể xem thêm về JSON.stringify để hiểu rõ hơn.

</details>

Logical Operators

const notifications = 1;

console.log(
 `You have ${notifications} notification${notifications !==
  1 && 's'}`
);
 • [ ] You have 1 notification
 • [ ] You have 1 notifications
 • [ ] You have 1 notificationfalse
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: C

Toán tử && sẽ dừng và trả về kết quả false nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sai, vì thế notifications !== 1 && 's' sẽ trả về false. Nếu bạn muốn ví dụ trên chạy đúng như ý muốn, ta có thể dùng ternary operator: notifications !== 1 ? 's' : ''.

</details>

Null - Undefined - NaN

const compare = a => a === a;

console.log(compare(null));
console.log(compare(undefined));
console.log(compare(NaN));
console.log(compare([NaN]));
 • [ ] true true true true
 • [ ] true false true true
 • [ ] true true false true
 • [ ] true true false false
 • [ ] false false false false
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: C

Trong Javascript, khi sử dụng Triple Equals (===) thì nullundefined chỉ cho kết quả true khi so sánh với chính nó, NaN thì luôn cho kết quả false khi so sánh với bất kỳ object nào, kể cả chính nó, còn [NaN] là một array bình thường chỉ chứa một phần tử là NaN.

</details>

Number With Dots

const n = 5;

console.log(1..n); // ?
 • [ ] [1, 2, 3, 4, 5]
 • [ ] undefined
 • [ ] Syntax error
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: B

Khi muốn truy cập đến một thuộc tính hay method của một object ta có thể dùng dot notation (một dấu .), còn đối với number, ta có thể dùng hai dấu ., vì khi dùng một dấu . thì Javascript sẽ bị nhầm lẫn với decimal number. Trong trường hợp này, 1..n sẽ truy cập đến thuộc tính n của number 1, nó trả về undefined. Một ví dụ cụ thể là khi gọi 1..toString() sẽ cho kết quả là "1".

</details>

Object Assign

const a = {
 stringField: 'Joe',
 nestedField: { field: 'Nested' },
 functionField: () => 'aReturn'
};

const b = Object.assign({}, a);

b.stringField = 'Bob';
b.nestedField.field = 'Changed';
b.functionField = () => 'bReturn';

console.log(
 a.stringField,
 a.nestedField.field,
 a.functionField()
);
 • [ ] Joe Nested aReturn
 • [ ] Bob Changed bReturn
 • [ ] Joe Changed aReturn
 • [ ] Bob Nested bReturn
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: C

b = Object.assign({},a); sẽ thực hiện một shallow copy trên object a, bất kỳ thuộc tính nào của b là object đều tham chiếu đến cùng thuộc tính trong a. Vì vậy khi chúng ta thay đổi nested field của b, thì nested field của a cũng thay đổi theo.

</details>

Object Destructuring

const url = 'quiz.duthaho.com';
const { length: ln, [ln - 1]: domain = 'quiz' } = url
 .split('.')
 .filter(Boolean);
console.log(domain);
 • [ ] "quiz"
 • [ ] "duthaho"
 • [ ] "com"
 • [ ] undefined
 • [ ] An error is thrown
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: C

Đấu tiên gán quiz.duthaho.com cho biến url.

const url = 'quiz.duthaho.com';

Với toán tử = (assignment) thì chúng ta quan tâm toán hạng bên phải trước (right side assignment):

url.split('.').filter(Boolean);

url.split('.') sẽ cắt chuỗi url thành một array bởi dấu .: ['quiz', 'duthaho', 'com'], sau đó array này sẽ gọi filter(Boolean), đây là cách viết gọn từ: filter(el => Boolean(el)), bởi vì các phần tử trong array đều là string, chúng là truthy nên Boolean(el) luôn cho kết quả true, điều đó cũng có nghĩa sau khi filter, các phần tử trong array đều được giữ lại.

Đến đây thì ta có thể viết lại như sau:

const { length: ln, [ln - 1]: domain = 'quiz' } = [
 'quiz',
 'duthaho',
 'com'
];

Đây rõ ràng là cú pháp của Object Destructing trong ES2015 vì array cũng là một object, chúng ta có thể truy cập các thuộc tính index và length từ array (arr["0"], arr["length"]).

Trong trường hợp này, chúng ta dùng aliasing để gán thuộc tính length cho một biến mới là ln. Tiếp theo ta lại gán thuộc tính index thứ ln - 1 cho biến có tên là domain với giá trị mặc định là 'quiz', có nghĩa là domain sẽ có giá trị là 'quiz' nếu array không có thuộc tính index thứ ln - 1 nào.

Ở đây, length, được gán cho ln, có giá trị là 3, suy ra ln - 12, và phần tử ở vị trí số 2 trong array là com. Vì vậy, câu trả lời là com.

</details>

Object Duplicate Keys

const obj = { a: 'one', b: 'two', a: 'three' };
console.log(obj);
 • [ ] {a: "one", b: "two" }
 • [ ] {b: "two", a: "three" }
 • [ ] {a: "three", b: "two" }
 • [ ] SyntaxError
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: C

Nếu bạn có một object với nhiều keys có cùng tên, thì chúng sẽ được đè lên nhau, giá trị chính là giá trị sau cùng nhưng thứ tự lại là thứ tự đầu tiên của key.

</details>

Object Freeze

const user = {
 name: 'lao Hac',
 age: 69,
 pet: {
  type: 'cho',
  name: 'vang'
 }
};

Object.freeze(user);

user.pet.name = 'shiba';

console.log(user.pet.name);
 • [ ] shiba
 • [ ] vang
 • [ ] An error is thrown
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: A

Để tránh bất kỳ sự thay đổi nào trên các thuộc tính của một object, ta có thể dùng hàm Object.freeze, tuy nhiên hàm này chỉ có thể thực hiện shallow freeze trên object đó mà thôi, điều đó có nghĩa bất kỳ sự thay đổi nào trên các thuộc tính của object con đều được cho phép. Trong ví dụ này, chúng ta không thể thay đổi user.age, nhưng không có vấn đề gì khi thay đổi user.pet.name. Nếu chúng ta không muốn thay đổi bất kỳ thuộc tính nào của object, có thể dùng đệ quy Object.freeze cho các thuộc tính con hoặc dùng các chức năng deep freeze của các thư viện có sẵn.

</details>

Object Keys

const obj = {
 1: 1,
 2: 2,
 3: 3
};

console.log(Object.keys(obj), Object.values(obj));
 • [ ] [1, 2, 3] ["1", "2", "3"]
 • [ ] ["1", "2", "3"] [1, 2, 3]
 • [ ] ["1", "2", "3"] ["1", "2", "3"]
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: B

Object.keys sẽ chuyển đổi keys của object sang string ['1', '2', '3']Object.values sẽ giữ nguyên values của object [1, 2, 3].

</details>

Object String Keys 1

const obj = { 1: 'a', 2: 'b', 3: 'c' };
const set = new Set([1, 2, 3, 4, 5]);

obj.hasOwnProperty('1');
obj.hasOwnProperty(1);
set.has('1');
set.has(1);
 • [ ] false true false true
 • [ ] false true true true
 • [ ] true true false true
 • [ ] true true true true
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: C

Tất cả các keys của một object đểu được tự động chuyển thành string (trừ Symbol). Vì thế obj.hasOwnProperty('1') cho kết quả true.

Nhưng điều đó không đúng với Set, set phân biệt giữa string và number nên set.has('1') sẽ trả về false còn set.has(1) trả về true.

</details>

Object String Keys 2

const a = {};
const b = { key: 'b' };
const c = { key: 'c' };

a[b] = 123;
a[c] = 456;

console.log(a[b]);
 • [ ] 123
 • [ ] 456
 • [ ] undefined
 • [ ] ReferenceError
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: B

Tất cả các keys của một object đểu được tự động chuyển thành string (trừ Symbol).

Khi một object chuyển sang string, nó có giá trị "[object Object]", vậy a[b] = 123 có thể viết thành a["object Object"] = 123, tương tự với a[c] = 456 sẽ là a["object Object"] = 456.

</details>

Object Values

const scrambled = {
 2: 'e',
 5: 'o',
 1: 'h',
 4: 'l',
 3: 'l'
};

const result = Object.values(scrambled).reduce(
 (agg, el) => agg + el,
 ''
);

console.log(result);
 • [ ] hello
 • [ ] eohll
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: A

Nếu key trong object là number thì Object.values sẽ sắp xếp lại các value theo thứ tự, với key không phải number thì thứ tự vẫn được giữ nguyên.

</details>

Operation Precedence

let b = '4';

console.log(b++ + 3, b);
 • [ ] 44 4
 • [ ] 8 5
 • [ ] 7 5
 • [ ] 43 5
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: C

Toán tử ++ (Postfix Increment) được ưu tiên hơn toán tử +, đầu tiên toán tử Postfix Increment sẽ chuyển đổi b từ string '4' sang number 4, sau đó nó sẽ chờ phép toán 4 + 3 thực hiện xong mới thực hiện tăng b lên một đơn vị.

</details>

Operator Associativity

console.log(1 < 2 < 3);
console.log(3 > 2 > 1);
 • [ ] true true
 • [ ] true false
 • [ ] false false
 • [ ] undefined undefined
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: B

Các toán tử <> có cùng độ ưu tiên và sẽ được thực hiện từ trái qua phải.

Dòng đầu tiên chúng ta có thể viết lại như sau (1 < 2) < 3, 1 < 2 được thực hiện trước và trả về true, sau đó thực hiện true < 3, khi so sánh với number, boolean sẽ được chuyển đổi sang number, true trở thành 1, vậy true < 3 cho kết quả true.

Ở dòng thứ hai (3 > 2) > 1, (3 > 2) cũng được thực hiện trước và trả về true, tuy nhiên sau đó true > 1 sẽ được chuyển đổi thành 1 > 1 và cho kết quả false.

</details>

Promise All

const timer = a => {
 return new Promise(res =>
  setTimeout(() => {
   res(a);
  }, Math.random() * 100)
 );
};

const all = Promise.all([
 timer('first'),
 timer('second')
]).then(data => console.log(data));
 • [ ] ["first", "second"]
 • [ ] It is random
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: A

Promise.all không quan tâm đến thứ tự thời gian hoàn thành xong các Promise, nó sẽ chờ cho tất cả các Promise hoàn thành xong và kết quả của nó sẽ là một array với thứ tự giữ nguyên với thứ tự của tham số truyền vào.

</details>

Promise Race

const p1 = new Promise((resolve, reject) =>
 setTimeout(resolve, 100, 'Hello')
);

const p2 = new Promise((resolve, reject) =>
 setTimeout(resolve, 120, 'Goodbye')
);

const p3 = new Promise((resolve, reject) =>
 setTimeout(reject, 10, 'Oops!')
);

Promise.race([p1, p2, p3])
 .then(result => console.log(result))
 .catch(reason => console.log('Something went wrong...'));
 • [ ] Hello
 • [ ] Goodbye
 • [ ] Oops!
 • [ ] Something went wrong...
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: D

Promise.race() sẽ trả về kết quả của một Promise nào hoàn thành trước. Trong ví dụ trên, p3 sẽ hoàn thành trước, nó sẽ gọi reject sau 10ms và sẽ rơi vào catch.

</details>

Prototype 1

function Person(firstName, lastName) {
 this.firstName = firstName;
 this.lastName = lastName;
}

const member = new Person('du', 'ho');
Person.getFullName = function() {
 return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
};

console.log(member.getFullName());
 • [ ] TypeError
 • [ ] SyntaxError
 • [ ] du ho
 • [ ] undefined undefined
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: A

Khi tìm hiểu về prototype trong Javascript, muốn thêm một function vào prototype và share cho tất cả các object dùng chung thì làm như sau:

Person.prototype.getFullName = function() {
 return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
};
</details>

Prototype 2

function Dog(name) {
 this.name = name;
 this.speak = function() {
  return 'woof';
 };
}

const dog = new Dog('Pogo');

Dog.prototype.speak = function() {
 return 'arf';
};

console.log(dog.speak());
 • [ ] woof
 • [ ] arf
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: A

Khi gọi đến thuộc tính hay phương thức của một object, đầu tiên nó sẽ tìm trong object trước, nếu không tìm thấy, mới tiếp tục tìm trong Prototype của nó.

</details>

Reference Types

const a = { something: 1, someOtherThing: 2 };

const deleteSomething = input => {
 delete input.something;
 return input.something;
};

const result = deleteSomething(a);

console.log(result);
 • [ ] 1
 • [ ] An error is thrown
 • [ ] undefined
 • [ ] Something different is logged
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: C

Khi chúng ta truyền tham số vào một function là một kiểu dữ liệu tham chiếu (reference types) thì những thay đổi đối với tham số bên trong hàm sẽ thay đổi đến chính object chúng ta truyền vào. Vì vậy khi xóa một thuộc tính của tham số input cũng chính là xóa luôn thuộc tính của object a.

</details>

Semicolon

const foo = () => {
 return {
  foo: 'foo'
 }
}

const bar = () => {
 return
 {
  bar: 'bar'
 }
}

console.log(foo(), bar());
 • [ ] { foo: "foo" } undefined
 • [ ] undefined { bar: "bar" }
 • [ ] undefined undefined
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: A

Mặc dù trông có vẻ hai function trong ví dụ trên hoàn toàn giống nhau. Nhưng Javascript có một số quy tắc để tự động thêm vào dấu ; (semicolon) sau một số câu lệnh, mà cụ thể ở đây là câu lệnh return.

Ở function foo, câu lệnh return và dấu { mở đầu một code block nằm trên cùng một dòng, vì vậy Javascript chỉ thêm các dấu ; vào sau các dấu } đóng code block:

const foo = () => {
 return {
  foo: 'foo'
 };
};

Tuy nhiên, với function bar() lại là một câu chuyện khác, câu lệnh return nằm riêng lẽ trên một dòng, vậy nên Javascript sẽ tự động thêm dấu ; vào sau câu lệnh return này:

const bar = () => {
 return;
 {
  bar: 'bar';
 }
};

Nó làm cho function bar giờ có thể viết như thế này:

const bar = () => {
 return;
};
</details>

Set

const mySet = new Set([{ a: 1 }, { a: 1 }]);
const result = [...mySet];
console.log(result);
 • [ ] [{a: 1}, {a: 1}]
 • [ ] [{a: 1}]
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: A

Set được dùng để lưu trữ dữ liệu mà các phần tử trong Set là duy nhất (unique). Tuy nhiên, nên chú ý với các trường hợp dữ liệu là kiểu dữ liệu tham chiếu, ở đây hai object { a: 1 } và { a: 1 } có cùng thuộc tính và giá trị nhưng chúng là hai object hoàn toàn khác nhau và được lưu trong hai ô nhớ khác nhau. Đó cũng là lý do mà { a: 1 } === { a: 1 } cho kết quả false.

Trong trường hợp Set được tạo như sau: obj = { a: 1 }, new Set([ obj, obj ]), khi đó Set chỉ chứa một phần tử, vì hai object lúc này cùng tham chiếu đến một ô nhớ mà thôi.

</details>

Set Timeout

(function() {
 console.log(1);
 setTimeout(function() {
  console.log(2);
 }, 1000);
 setTimeout(function() {
  console.log(3);
 }, 0);
 console.log(4);
})();
 • [ ] 1, 2, 3, 4
 • [ ] 4, 2, 1, 3
 • [ ] 1, 4, 3, 2
 • [ ] 4, 3, 2, 1
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: C

Rõ ràng 14 sẽ được in ra đầu tiên vì console.log() mà không có delay. 2 sẽ được in ra sau 32 bị delay 1 giây còn 3 bị delay sau 0 giây. Có một điểm chú ý là vì sao 3 bị delay là 0 giây, nhưng lại được in ra sau 4? vì callback trong setTimeout sẽ được đẩy vào event queue và nó chỉ được gọi sau khi call stack rỗng. Nếu bạn chưa rõ các khái niệm này, đọc thêm về JS concurrency model/event loop.

</details>

Template Literals

const output = `Soon we must all choose between what is ${
 [] ? 'right' : 'wrong'
} and what is ${(() => false)() ? 'difficult' : 'easy'}`;

console.log(output);
 • [ ] Soon we must all choose between what is right and what is easy
 • [ ] Soon we must all choose between what is right and what is difficult
 • [ ] Soon we must all choose between what is wrong and what is easy
 • [ ] Soon we must all choose between what is wrong and what is difficult
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: A

Trong Javascript, mảng rỗng [] và function là truthy. Nhưng chú ý ở ví dụ trên, function này được thực thi và nó trả về false.

</details>

This Binding

const map = ['a', 'b', 'c'].map.bind([1, 2, 3]);
map(el => console.log(el));
 • [ ] 1 2 3
 • [ ] a b c
 • [ ] An error is thrown
 • [ ] Something else
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: A

Hàm bind (tương tự cho applycall) trong Javascript cho phép chúng ta thay đổi ngữ cảnh của biến this (this context). Trong trường hợp này, hàm map sau khi được bind sẽ có biến this[1, 2, 3] chứ không phải là ['a', 'b', 'c'].

</details>

This Context

const shape = {
 radius: 10,
 diameter() {
  return this.radius * 2;
 },
 perimeter: () => 2 * Math.PI * this.radius
};

console.log(shape.diameter());
console.log(shape.perimeter());
 • [ ] 20 62.83185307179586
 • [ ] 20 NaN
 • [ ] 20 63
 • [ ] NaN 63
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: B

Trong ví dụ trên, diameter là một function shorthand bình thường, còn perimeter là arrow function.

Khi tìm hiểu về this context trong Javascript, với arrow function thì this được auto binding và nó chính là scope bên ngoài chính function đó. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta gọi function perimeter, this bây giờ không phải là object shape mà là object global window (trong trình duyệt), window không có biến radius nên this.radius trả về undefined.

</details>

Typeof

console.log(typeof Object, typeof Array, typeof Number);
 • [ ] object array number
 • [ ] object object number
 • [ ] object object object
 • [ ] function function function
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: D

Object, Array và Number đều là các Function Constructor, chúng dùng để tạo ra các object với từ khóa new.

</details>

Var And Let

function sayHi() {
 console.log(name);
 console.log(age);
 var name = 'duthaho';
 let age = 69;
}

sayHi();
 • [ ] duthaho undefined
 • [ ] duthaho ReferenceError
 • [ ] ReferenceError 69
 • [ ] undefined ReferenceError
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: D

Trong Javascript, khi một function được thực thi, sẽ trải qua hai giai đoạn. Giao đoạn đầu tiên là creation phase, ở giai đoạn này, các biến khai báo trong function được cấp phát bộ nhớ và gán các giá trị mặc định, giai đoạn thứ hai là execute phase, giai đoạn này sẽ chạy từng dòng code trong function đó.

Sự khác biệt khi chúng ta khai báo biến giữa varlet là với biến được khai báo với var, chúng sẽ được cấp phát bộ nhớ và gán giá trị mặc định là undefined ngay ở giai đoạn creation phase, vì thế, khi Javascript chạy dòng console.log(name) sẽ in ra giá trị undefined.

Cơ chế này gọi là hoisting trong Javascript. Còn đối với biến được khai báo với let, chúng cũng được hoisting nhưng có hơi khác một chút với var. Đó chính là trong giai đoạn creation phase, biến let cũng được cấp phát bộ nhớ nhưng không được gán giá trị mặc định, chúng ta không thể truy cập đến biến này trước khi chúng được gán một giá trị nào đó (temporal dead zone). Vì vậy, khi console.log(age) trước khi age được gán giá trị, sẽ văng ra lỗi ReferenceError.

</details>

Variable Hoisting

var x = 5;

(function() {
 console.log(x);
 var x = 10;
 console.log(x);
})();
 • [ ] 5 10
 • [ ] undefined 10
 • [ ] 5 undefined
 • [ ] undefined undefined
<details> <summary>Giải thích</summary> <p>
Đáp án: B

Biến x sẽ được hoist bên trong function, chúng ta có thể xem function được thực thi như sau:

var x = 5;

(function() {
 var x;
 console.log(x);
 x = 10;
 console.log(x);
})();
</details>

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.