0

10 “tips” dành cho các Swift Developer

1. Extension

Ví dụ: Bình phương một số

// Bad Code
func square(x: Int) -> Int { return x * x }
var squaredOFFive = square(x: 5)
square(x:squaredOFFive) // 625

Có một biến squaredOFFive vô nghĩa được tạo ra để bình phương hai lần số 5.

Giờ cùng xem cách làm này

// Awesome Code
extension Int { 
 var squared: Int { return self * self }
}
5.squared // 25
5.squared.squared // 625

2. Generics

Ví dụ: In tất cả các phần tử của một mảng

// Bad Code
var stringArray = ["Bob", "Bobby", "SangJoon"]
var intArray = [1, 3, 4, 5, 6]
var doubleArray = [1.0, 2.0, 3.0]

func printStringArray(a: [String]) {
  for s in a {
    print(s) 
  } 
}

func printIntArray(a: [Int]) {
  for i in a {
    print(i)
  } 
}

func printDoubleArray(a: [Double]) {
  for d in a {
    print(d) 
  } 
}

Có quá nhiều các functions vô nghĩa. Cùng tạo ra chỉ một functions là đủ !

// Awesome Code

func printElementFromArray<T>(a: [T]) {
  for element in a {
    print(element) 
  } 
}

3. For Loop vs While Loop

Ví dụ: In ra "Count" 5 lần

// Bad code
var i = 0
while 5 > i {
  print("Count")
  i = i + 1 
}

Biến "i" được bạn sử dụng để chắc rằng chương trình sẽ không in vượt quá số giới hạn.

Hãy nhớ điều này,

Nhiều biến → Bộ nhớ tốn nhiều hơn→ Bạn phải đau đầu nhiều hơn → Bugs cũng nhiều hơn → Cuộc sống sẽ có nhiều vấn đề hơn

// Better Code
for _ in 1...5 { 
  print("Count") 
}

4. Optional Unwrapping

Ví dụ:  Gaurd let với if let

var myUsername: Double?
var myPassword: Double?

// Hideous Code
func userLogIn() {
 if let username = myUsername {
   if let password = myPassword {
      print("Welcome, \(username)"!)
   }
 }
}

Bạn có thấy cái hình chóp chết chóc( pyramid of doom) không? Đó là những thứ khinh khủng xen lẫn vào code.

HÃY PHÁ HỦY CÁI XẤU, MANG TỚI NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP.

// Pretty Code
func userLogIn() {
 guard let username = myUsername,
    let password = myPassword else { return } 
   print("Welcome, \(username)!")
 }

Sự khác biệt giữa guard let và if let. Nếu username hoặc password có giá trị nil , Đoạn code tốt hơn sẽ nhanh chóng thoát khỏi function bằng cách gọi return.

5. Computed Property vs Function

Ví dụ: tìm đường kính của hình tròn

// :shit: Code

func getDiameter(radius: Double) -> Double { return radius * 2}

func getRadius(diameter: Double) -> Double { return diameter / 2}

getDiameter(radius: 10) // return 20

getRadius(diameter: 200) // return 100

getRadius(diameter: 600) // return 300

Cần những hai functions để hỗ trợ cho việc này. Không cần tiết phải vậy.

Hãy kết nối giữa bán kính và đường kính lại với nhau.

// Good Code

var radius: Double = 10

var diameter: Double {
 get { return radius * 2}
 set { radius = newValue / 2} } 

radius // 10
diameter // 20
diameter = 1000 
radius // 500

Vậy đó, Giờ thì bán kính và đường kính đã được kết nối với nhau.

Kết nối nhiều hơn → Sẽ gõ ít hơn → Ít lỗi chính tả hơn → Bugs cũng ít hơn → fewer life problems

7. Nil Coalescing

Ví dụ:

// Long Code

var userChosenColor: String?
var defaultColor = "Red"
var colorToUse = ""

if let Color = userChosenColor {
  colorToUse = Color 
} else { 
  colorToUse = defaultColor 
}

Hơi dài dòng, hãy làm nó đơn giản hơn chút

var userChosenColor: String?
var defaultColor = "Red"
var colorToUse = userChosenColor ?? defaultColor

Nếu biến userChosenColor == nil, thì biến colorToUse sẽ là defaultColor (red). Nếu không sẽ là userChosenColor.

8. Conditional Coalescing

Việc sử dụng toán tử 3 ngôi với những logic đơn giản sẽ giúp code bạn nhìn ngắn ngọn hơn, dễ đọc hơn

// Simply Verbose
var currentHeight = 185
var hasSpikyHair = true
var finalHeight = 0

if hasSpikyHair {
  finalHeight = currentHeight + 5
} else { 
  finalHeight = currentHeight 
}
// Lovely Code
finalHeight = currentHeight + (hasSpikyHair ? 5: 0)

Nếu hasSpikeHair == true, + thêm 5 vào final height. Nếu không thì sẽ là + 0.

9. Functional Programming

Ví dụ) Lấy số chẵn

// Imperative code
var newEvens = [Int]()

for i in 1...10 {
 if i % 2 == 0 { 
   newEvens.append(i) 
 }
}
print(newEvens) // [2, 4, 6, 8, 10]

Hãy thử tận dụng những functional có để hỗ trợ.

// Declarative 
var evens = Array(1...10).filter { $0 % 2 == 0 }
print(evens) // [2, 4, 6, 8, 10]

Việc này giúp đoạn code nhìn gọn gàng hơn. Nhưng nó cũng có thể là con dao hai lưỡi nếu bạn không lựa chọn đúng đắn.

Functional Programming makes you look smart.

10. Closure vs Func

// Normal Function
func sum(x: Int, y: Int) -> Int {
  return x + y 
}
var result = sum(x: 5, y: 6) // 11

Bạn sẽ phải ghi nhớ các params và tên hàm cho việc này. Hãy thử sử dụng closure và tận hưởng sự tiện dụng closure mang lại

// Closure
var sumUsingClosure: (Int, Int) -> (Int) = { $0 + $1 }
sumUsingClosure(5, 6) // 11

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.