reset --hard

Sort by: Newest posts

Git - Yêu lại từ đầu

917 9 2
9