Published at thg 9 26, 2022 10:07 SA 3110 16 1 10
  • 3110 16

Mục đích mình làm Series này là nghiên cứu và chia sẽ với các bạn một cách chi tiết nhất để tự vận hành một hệ thống, các yếu tố mình muốn làm trong Series này:

Bài 1 : Cài đặt Oracle VM VirtualBox 7 trên Ubuntu 22.04

Bài 2: Tạo máy ảo ubuntu 22.04 bằng Oracle VM VirtualBox 7

Bài 2.2 : Cài đặt và chạy môi trường ảo hoá Oracle VM VirtualBox 7 bằng Vagrant

Bài 3: Cài đặt Kubernetes với Microk8s 1.26 trên Ubuntu 22.04

Bài 4: Cài đặt và sử dụng ingress trong bộ tích hợp của Microk8s

Bài 5: Cài đặt và sử dụng private registry trong bộ tích hợp của Microk8s

Bài 6: Cấu hình Jenkins trên Ubuntu 22.04 và viết Pipeline Build Service

Bài 7: Dùng Kong Gateway để triển khai API Gateway cho hệ thống Microservices trên Microk8s

Bài 8 : Sử dụng bộ tích hợp Monitoring System (Elasticsearch, Fluentd and Kibana, Grafana, Zipkin) của Microk8s

Bài 9 : Cài đặt vuls (vulnerability scanner) quét các lỗ hổng và các phần miềm dịch vụ của các máy chủ trong cụm microk8s

Share

CONTENTS


COMMENTS


Avatar Quang Hieu @truongquanghieu9
thg 3 15, 3:12 SA

Cám ơn bác , series rất hay, mong bác ra thêm về GitOps và DevSevOps nhưng CI/CD vs ArgoCD, Argo Work flow, Istio

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.