0

NodeJS GraphQL API Với MongoDB

Share
  • 67 0
  Published at Nov 5th, 2018 4:55 AM 67 0 0 2
  • 67 0

Tại sao lại phải xây dựng một API thì rất nhiều người đã nói nên Sói sẽ không phải nói lại... Ưu điểm của GraphQL so với REST thì có lẽ sói sẽ viết vào một bài nào đó trong năm nay thôi!

Share